ESAII 30

1Díndi itookperí yɛmbɛ̀ di bo yɑ̀! Di dɔɔri tìì kó dimɑ̀ɑ̀ n yí tì yɛ̃́, di wɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ í bonní m borɛ̀. Di yɛ́útí mɛyɛi mmɛ di yɔ ĩ́nkɛ̀. 2Kɛ kɔrì Esibiti di mɛ nyí m beé, di kɛ̀ kɔ̀rì kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè bo ndi kɑ̃nkɛ́, kɛ̀ di ndíɛ́kɛ́ Esibiti kó mɛdɛ́ɛ̀, 3ifɛi bo di pĩ́ nnɛ̀ mɛteèmmɛ̀ di wɑntimɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, disɔ̀rì di wɑnti dì bo di dií nyifɛi, 4bɑ́ kɛ̀ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tùɔ̀kɛ Soɑɑ, bɑ́ kɛ̀ yɛhɛikɛ̀ntɔ̃rɛ̀ tùɔ̀kɛ Anɛsi. 5Ifɛi iì yóó di pĩ́ nnɛ̀ Esibiti kɔbɛ, bɛ̀ í yóó di teennɛ̀ tìmɑtì, bɛ̀ pètìnkɛ yóó di dií nyifɛi nyi, kɛ́sĩ̀nkùnnɛ di yètɛ̀. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ndiyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Díndi bɛ̀ɛ̀ tounko di kpɑ̀tì sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ tounko di kpɛrɛ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ yòyóbɛ̀, kɛ kérínɛ̀ kucɛ mɛyɛi nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɔku yɛcìrícìrɛ̀ borɛ̀ nɛ̀ yɛdɑutɛ, di kɔrì kɛ borɛ̀ duɔ́ nkùù botí kɔbɛ í yóó di teennɛ̀ tìmɑtì. 7Esibiti kó mɛteèmmɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ, dɛkpɑurɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ m bɛ̀ yú kɛ tú sɔ̃́ntíkɛ kó kutoweku kɔbɛ. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Esɑii kɛ dɔ̀: Wɑ̃ri bɛ ti nnɑ́ɑǹtì titɑ̃́píɛ̀tì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ tì nduɔ́ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ kpɛ́í, kɛ́ndò dibɛǹkùrì sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀. 9Kɛ yɛ̃́ dɛ kó fɛyɑnfɛ̀ í yiemmɛ̀ n kpɛti, bɛ̀ tu itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ í dɔ́ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑǹtì. 10Kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛyuwúom̀bɛ̀ kɛ tú: Bɑ́ nwúónnɛ̀! Kɛ nɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mí nKuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú: Di bɑ́ nti nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, dí nti nɑ́ɑ́ nti dɔ́ tì, dí nti nɑ́ɑ́ ntìì nɑɑti ti yɛ̀mmɛ̀. 11Kɛ nɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú: Ítɛ́nɛ̀ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, dɑutɛ́nɛ̀ kucɛ. Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti í dɔ́ kɛ́keè Kuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù kó tinɑ́ɑǹtì. 12Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í, Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu mù: Di mɛ̀ nsènkɛ̀rìmɛ̀ n nɑ́ɑǹtì kɛ tũ̀nnɛ bɛfèèbɛ̀, siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, kɛ ĩkú bɛɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 13Dɛ kó mɛyɛi nyó mbo di yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ́ndonnɛ̀ kuyiɛ nhɔ̃ɔ̃ ɑ̃nnɛ́mɛ̀ kuduotí, kɛ́ndɛ́úkú, kɛ̀ bɛ̀ nyóó dɑɑtɛ, kɛ̀ kù do dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀. 14Di bo pɔntɛ pɔntɛ tiyɑɑmɑtì ɔ̃ɔ̃ do kɛ́yɑɑrɛ yɑɑrɛmɛ̀. Bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ kuyɔ̃ũ kɛ́wɑɑ́nnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyoo bɛ̀ɛ dónɛ̀ mɛniɛ. 15Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu mù: Kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní m borɛ̀ kɛ yĩ só, mɛm̀mɛ m bo di dɛɛtɛ́mɛ̀, di bo yĩ́mɛ̀ só kɛ́ nni mbúɔ́ dɛɛ̀ yó ntú di kó tikpetì. Di mɛ nyí yie. 16Kɛ̀ di mɛ nyetɛ kɛ tú di dɔ́ kɛ́cokɛ́nɛ̀ sisɛ̃ĩ́, di mɛ̀nkɛ yóó cokɛ́mu, di yɛ̃ ndi dɔ́ kɛ́dekɛ sisɑ̃ncɑ̃ɑ̃si nsi, bɛ̀ɛ̀ bo di bɛti bɛ̀ yó ncokù mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di kpɛrɛ. 17Onìtì òmɑ́ɑ̀ níí bo pɛ́i nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ɛ (1000) cokɛ́, kɛ̀ bɛ̀nùmmù pɛ́i ndi cokɛ́ dimɔu. Bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ mbo òmɑ́ɑ̀ kɛ donnɛ̀ kudɔú ɔ̃ ncúɔ́kɛ́mɛ̀ ditɑ̃rì yómmɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɔ́ɔ́mmɛ̀ tɛtɑ̃tɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mɛcɑnnimɛ̀. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kù kèrínímu kɛ bo di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntumɛ̀ kùù wetí kùnku. Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kù bùɔ́. 19Díndi bɛ̀ɛ̀ bo Siyɔ̃ɔ̃ ɛì Sedisɑdɛmmu di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkuɔ̀, kɛ̀ di kù yú kù yóó keèmu, kɛ̀ di kuɔ́nko kù yóó di teennɛ̀mu. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di duɔ́mmu mudiì, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì, kɛ dí duɔ́ mmɛniɛ dinɛ́kònnì mɔ̀nnì. Bɛ̀ɛ̀ di tiè bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó sɔri, di yóó bɛ̀ yɑ̀mu nɛ̀ di nuɔ. 21Dɛ mɔ̀nnì di to bo keè mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndifɔ̃nkúò kɛ tú: Ntɛnɛ̀ kucɛ, ntũ̀nnɛ kù bɑ́ kɛ̀ di kɔri kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ yoo kucɑ̃̀nku. 22Dɛ mɔ̀nnì di bo wéntɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ sĩ̀nnɛ̀ di bɔɔtenkɑɑnìi, di bo wéntɛ́ sìì dɑ̀ri timɑ́tì nɛ̀ sìì dɑ̀ri mɛsɔɔ nɛ̀ sìì dɑ̀ri timɑ́tì, isɔkɛ kpɛrɛ, kɛ nsì dokòo ditowɑɑ̀ kɛ tú: Yɛ̀nnɛ̀ diɛ! 23Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncṹũnní fɛtɑɑfɛ̀ kɛ̀ tidiitìi yɛ̀, kɛ́pɛitɛ́, kɛ́nsũ kɛ cĩ́ɛ̃̀, kɛ̀ di wũɔ̃ ncentì ì dɔ́mɛ̀, kɛ diiti. 24Di nɑ̀ɑ̀kɛ ìì dùɔ̀ nɛ̀ di sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, dɛ̀ bo ncɑ́ɑ́ ntimútì bɛ̀ yɔɔrɛ tì mukɔ́kúɔ́. Kɛ̀ di ntì piitinɛ̀ tikɑ̃penti tìì ɑ̃ yɛnìì. 25Mudoò diɛmù yiè, sicɛ̃kperí bo duó kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ɛ kú kɛ́nsũ, inɛ́cɛ bo ɑ̃nnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ kɛ́pũɔ̃́. 26Dɛ mɔ̀nnì otɑ̃̀nkù bo pɛikɛ kɛ́ndònnɛ̀ diyiè ɔ̃ɔ̃ nɑ́ɑ́tɛ́mɛ̀, Kɛ̀ diyiè nɑ́ɑ́tɛ́ kɛ́nkpeńnì, kɛ mɑnnɛ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kó mɛnɑ́ɑ̀ mbo wɛ̃nnɛ́mɛ̀. Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie mbo tɑɑ nku kɔbɛ muɔ, kɛ́miɛkùnnɛ bɛ yɛ̃ĩti. 27Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèrínímu ku mɔ́mmɔnku dɛdɛ́tirɛ̀ kɛ̀ ku miɛkɛ cɔ́ú mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ fɑ̃nni, kɛ̀ ku tɑnnɔ̀ tu kɛmiɛkɛ kpɛyɛ kɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì dò mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ tuɔ̀. 28Ku nùù kó muyɑɑ́ ndònnɛ̀ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ mmɛ kukó kɛ́píɛ, kɑ̀ɑ tɑ ɑ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ ɑ fɔ̃̀níí. Kuyie nyóó mɛɛ̀rɛ̀mu yɛbotɛ̀ nɛ̀ mɛborimɛ mɛ̀ɛ̀ í wenni mɛ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ tisɑ̃ndɑ́ntì bɛ nɔ̀ kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ í dɔ́ kɛ̀. 29Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, di bo ndiè mbɛ̀ ɔ̃ ndièmmɛ̀ dibɑnni yiè kó kɛyènkɛ̀. Diwɛ̀ì bo ndi bo kɛ dònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ndeètì, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɑ̃rì kɛ̀ dìì bɛ̀ bo. Kɛ̀ bɛ̀ eu itɑ̃rí kɛ kɔrì ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù kɑ̃nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ku borɛ̀. 30Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo pĩɛ̃kɛ́ mɛkpɑ̀ɑ̀tìtɑmmɛ̀ kɛ́youtɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́potɛ́, bɛnìtìbɛ̀ bo yɑ̀ ku miɛkɛ yóùmɛ̀ ku miɛkɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ tuɔ̀, kɛ dò nfɛtɑdiɛfɛ̀ ɔ̃ nniùmɛ̀ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ kuyɑɑkù. 31Asidii kɔbɛ bo keè ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑmmɛ̀, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ puotí nɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti. 32Bɑ́ kùù yɛ̃ĩku yó ndò mɛtooyɔ̃́mmɛ̀ mmɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo mpuotì Asidii kɔbɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bie ntikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti kɛ ɑu. Kuyie nkuù yóó youtɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀. 33Bɛ̀ tũ̀ntɛ kɛhɑ̃ɑ̃dɛkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu, kɛ̀ kɛ̀ bo nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í mmúnkɛ. Dɛ kó dihɑ̃ɑ̃tɔtìrì cũmpúrìmu kɛ pɛ̃kɛ̀, dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ nyó ncɔ́ú kɛ dɛumu, kɛ yɛ̃́ idɛí sũmɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nnùù diì yóó wetɛ dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ kɛ̀ mù ncɔ́ú nkɛ dɛu muhɑ̃ɑ̃yuo nkó muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\