ESAII 34

1Díndi yɛbotɛ̀ tɔ́ɔ́nnɛ̀nní kɛ́keè, díndi ibotí kéntɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, fɔ̃́ nkɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ miɛkɛ keènɛ̀. Fɔ̃́ nkutenkù nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ miɛkɛ kɛ̀ dí keè. 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ kɛɛ̀ pɛikɛ yɛbotɛ̀, m miɛkɛ kɛɛ̀ cɔ̀útɛ́ yɛbotɛ̀ kó yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ yɛmɔu, kɛ̀ n yóó yɛ̀ kùɔ pɑ́íí, bɛ̀ bo bɛ̀ fìé. 3Bɛ̀ bo kú kɛ́ncóú cóú, bɛcíríbɛ̀ kó kunɔ́ú bo dɑ́tínnɛ́ tipíìtì timɔu, mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mbo pɔ̃ntɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 4Siwɑ̃̀ɑ̃ bo puɔ, kɛ̀ tiwɛtìi kpɛ́ú nkpɛ́ú nkupɑ́tífɑ̃ɑ̃̀kù tɛ̃mɛ̀, siwɑ̃̀ɑ̃ bo ntɔ̃ũ kɛ duòní fínyĩ̀ kó tifɑ̃ɑ̃̀tì kɔ̃mɛ, fìkíè kpɛti tɛ̃mɛ̀. 5Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n siè diì muɔ́ mmɛnitiyĩ̀ĩ̀, kɛ doti Edɔmmu ɛì ĩ́nkɛ̀, dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo bɛ̀ kùɔ̀mu pɑ́íí. 6N siè wùɔ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛ, kɛ mùɔ̀ti mɛnitikùɔ̀, disiè dìì feunɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ dì ɔ̃ɔ̃ muɔti mɛ̀ɛ̀ botí, iwũɔ̃ kó mɛkùɔ̀ nyɛceumbɛ̀ kɔ̃mɛ. Iwũɔ̃ kó muféù muù bo Bosedɑɑ ɛì, mukɔ̀ù muù bo Edɔmmu tenkɛ̀ miɛkɛ, 7kɛ̀ yɛpɑɑnɑ̀ɑ̀dɑkɛ̀ duò, kɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ tu yɑ̀bɛ̀ìì, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃̀kɛ nɛ̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nsɑ̃̀ɑ̃̀kɛ nɛ̀ mɛnitikùɔ̀. 8Dɛ yiè diì tùɔ̀kɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n yóó pɛitɛ, n yóó kpɑ̀mmu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kó dikpɑ̀nnì. 9Dɛ mɔ̀nnì Edɔmmu tenkɛ̀ kó ikó mbo nɑɑ́ mmɛdɔ̀mmɛ̀, kòo tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ mmuhɑ̃ɑ̃yuo. Edɔmmu ɛì bo nɑɑ́ mmɛdɔ̀mmɛ̀. 10Kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie mbɑ́ mù bɑ́ɑ́ kú, kuyukú bɑ́ɑ́ deè bìtì, dihɛì bo dɔúnko òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɛ̀ pɛ̃nkù. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie di tɑ̃ũ mmɛyɛi nkó fɛyĩɛ̃̀fɛ̀, kɛ́ di kũ̀ɔ̃tɛ kɛ́hɛnnɛ, kɛ̀ dìi nɑɑ́ ntɛi. 12Bɛnitidiɛbɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo bɛ̀ɛ̀ bo ntɑ̃nkíi bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kpɛrɛ dèèmu. 13Kɛ̀ tipotìi yɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ, timɛ́sɑ́tɔ̃tì nɛ̀ tisɑ̃mpotì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀ dihɛì iduotí fitɛ́ dì, kɛ̀ dìi nɑɑ́ nsikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì, icùo nkó ditṹnnì. 14Yɛkoutɛ nɛ̀ yɛmɑɑ̀ ndɛ kó tɛmúnnɛ́cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Yɛbɔdɑkɛ̀ kó diciènnì, diyenkɛ̀mbɔɔ̀ kó dikɑ̀rì. 15Iwɑ̀ɑ̀kɛ níí yóó dɛ ndɔú nyɛyiè nkɛ́pɛ̃tɛ́ kɛ́ndɑkɛ i bí kpɛ́í, timɑncòntì yó ndɛ ntiku timɔu. 16Kɛ̀ di wɑmmú ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ́tíri miɛkɛ di bo yɑ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kumɑncònkù mɑkù í yó nkpɑ, kùmɑkù í yóó mɔ́ntɛ́ kutɛkù. Kuyie nkuù tì bɛ́i nnɛ̀ ku nùù, kɛ̀ ku kó muyɑɑ́ nyóó tì tìí, 17Kuyie nkuù tɑ̃ɑ̃́ dihɛì tɛ́tɛ́ timɑncòntì kpɛ́í. Kɛ tì ndi totí kɛ̀ tì yó ndi te sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ ndɛ̀ ɑ̃ sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ ti bo mbomɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\