ESAII 35

1Fɔ̃́ nkɛtempɛ́íkɛ̀ kɑ̀ɑ nyɑ̃nku, fɔ̃́ ndikpɑ́ɑ̀ kɑ̀ɑ mɔɔtɛ diwɛ̀ì kɛ́yɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ́pórí. Fɔ̃́ ntɛdɔntɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti. 2Kɛ̀ di pórí di yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ́nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ́ndiè nkɛ íú kɛ yɛ̃́ di yètɛ̀ mɑ̀ɑtɛnɛ̀mɛ̀ Dimɑɑ tɑ̃rì kpɛri kɛ̀ di wenniku dòntɛnɛ̀ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì nɛ̀ Sɑdonni biriku dɛ kɔku, di borɛ̀ ndɛ̀ bɛ̀ yóó yɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì nɛ̀ ku diɛtì. 3Di kpénkùnnɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kó sinɔu ɔ̀u, duɔ́nnɛ̀ iduɔti kperíyì bɛ̀ɛ̀ núù nhɔ̀ɔ̀tɛ. 4Nɑ́kɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛ dɔ̀: Cɑ́tinnɛ̀ di kɔ̃̀ntì kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò, Kuyie ndi tũ nkù kèrínímu kɛ bo pɛitɛ di kpɛ́í, kɛ́yietí di dootitɔbɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kù kèrínímu ku mɔ́mmɔnku kɛ bo di dɛɛtɛ́. 5Dɛ yiè kù bo wéi ntiyũɔ̃̀ntì kɛ́duɔ́ nkɛ̀ yɛwũɔ̃̀ nkeè. 6Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ nsɛ́ítɛ́, kɛ́mpuù tɛhontɛ̀ kɔ̃mɛ, bɛ̀ɛ̀ nɔ́ndiɛ́ ndɑ̀ri kɛ̀ ìi dɑtɛ kɛ̀ bɛ̀ nyíú. Mɛniɛ mbo mpũɔ̃̀ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri miɛkɛ. Kɛ̀ ikó nhɑ̃nnɛ́ mɛniɛ kɛtempɛ́íkɛ̀. 7Mubirímú do ɔ̃ ntonnì dɛ̀ kɛ cɔ́ú, dɛ̀ bo nɑɑ́ nkubinku. Mɛniɛ ndo í bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ bo ɑ̃nnɛ́ yɛnɛ́bòrɛ̀. Sikpɑmɔɔ́ do tṹntí dɛ̀, bo yɛ̀ tipèntì nɛ̀ tiɑ̃̀tì. 8Dɛ mɔ̀nnì kucɛ mɑkù kuù yóó ɑ̃nnɛ́ dɛ kó dibòrì miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nkù yu kɛ tú bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó kucɛ, wèè sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ ò bɑ́ɑ́ kù kètɛ́. Kù yó mbo Kuyie nkɔbɛ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ, bɛɛ̀ yó nkù tũ̀, bɑ́ kuyɛìnkù kù bɑ́ɑ́ feti. 9Yɛcìrícìrɛ̀ í yó mbo dɛ kó kucɛ, mupĩ́mpĩ́mmù mɑmù bɑ́ɑ́ kétɛ́ dɛ kó kucɛ, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ musĩ̀mmù ku miɛkɛ. Kuyie ndɛɛtɛ́ bɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yó nkù keri. 10Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndontɛ́ bɛ̀ɛ konní Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́ndiè nkɛ dɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì bɛ wɛ̀ì bɑ́ mmɔkɛ kumɑ̀nku. Dɛ kó diwɛ̀ì bo ncɑ́tinko bɛ yɛ̀mmɛ̀ diwɛ̀ì nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí dɛ̀ bo mbɛ̀ bo, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ yɛdɑbùò nkɛ̀ dɛ̀ɛ dɛ́tɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\