ESAII 37

1Okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi tì kèè dìì mɔ̀nnì kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kòo kɛ̃rí o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ́ntɑti ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 2kɛ́tɔ̃ Ediɑkimmu wèè kòtí tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sebunɑ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ ndɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kɔtɛ Amɔti birɛ Esɑii Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò borɛ̀, 3kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi tu ti dɑ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Yíe nkó diyiè tu mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛri ndi, ti pɑ̀kɛ́mu, Kuyie nkuù ti potɛ́ kɛ̀ ti di ifɛi. Ti kpɛrɛ dònnɛ̀ kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ ítɛ́mɛ̀ mmɛ onitipòkù, kɛ̀ muwɛ̃rímú nɛ́ ò dòńtɛ́ ò bo nɔrímɛ̀ kɛ̀ dɛbirɛɛ yɛ̀nní. 4Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù bo nkeè Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃nní wèè ni o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòo kù sɑ̃̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ botí kɛ bo ò potɛ́ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ ò kù sɑ̃̀ḿmú yɛ̀ kpɛ́í. A nɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bɛ kpɛ́í. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kó yɛtɔ̃rɛ̀ tuɔkoo Esɑii borɛ̀, 6kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu di nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kɛ dɔ̀ o kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò ò kèè tìì nɑ́ɑǹtì nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sɑ̃́ɑ̃m̀bɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Asidii kou tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ ò sɑ̃̀ḿmú yɛ̀ kpɛ́í. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu kuù mɔ́mmɔnku yóó ò ɑ̃nnɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo nte kòo keè tinɑ́ɑǹtì mɑtì kɛ́kò nho ciɛ kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ nhò kùɔ. 8Mɛm̀mɛ wèè ni Asidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, ò kèèmɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì ìtɛ́mɛ̀ Dɑkiisi kɛ kɔ̀tɛ kɛ do Dibunɑ mudoò, kòo kɛ̀ nhò sɔ̃̀ńtóo. 9Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì do kèè Etiopii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tidɑkɑɑ kɔ̀riní mɛ̀mmɛ kɛ bo ò do mudoò, kɛ yíɛ́ kɛ́tɔ̃ nkɛ dɔ̀: 10Nɑ́kɛ́nɛ̀ Esekiɑsi kɛ dɔ̀: Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu: A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ Kuyie nhɑ duɔ́ nkù ɑmɑ́ɑ̀, kɛ̀ kù dɑ soutɛ́ kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ ndò mí nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì n yí yóó pɔntɛ Sedisɑdɛmmu. 11A mɔ́mmuɔ nhɑ kèèmu wenwe nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀, ò yɛ̀ kùɔmɛ̀ pɑ́íí, kɛ̀ fɔ̃́ nyɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dò nhɑ bo cootɑ́ɑ̀? 12Kosɑ̃ɑ̃ ɛì nɛ̀ Anɑɑ kpɛri nɛ̀ Desɛfu ɛì nɛ̀ Edeniibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Tedɑsɑɑ ɛì dɛ kó ibotí n yɛmbɛ̀ do kuɔ̀ ì, i bɔkɛ̀ nɑ kɛ ì dɛɛtɑ́ɑ̀? 13Amɑti nɛ̀ Adipɑdi nɛ̀ Dɑii Sefɑdifɑimmu nɛ̀ Enɑɑ nɛ̀ Iwɑ, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ borɛ? 14Kɛ̀ Esekiɑsi cɔutɛ́ dipɑ́tíri yɛtɔ̃rɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè, kɛ́tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dì pĩ̀ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, 15kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀: 16Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, fɔ̃́ nwèè kɑ̀ri ɑ tɑummɛ̀ tɔu bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ fèntì ĩ́nkɛ̀, fɔ̃́ nwèè bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀. Fɔ̃́ nwèè dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bomu, kéntɛ́ kɛ́keè, sĩ́nnɛ́ní kɛ́yɑ̀! Keè Sennɑkedibu dɑ sɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie, mɔ́mmuɔ nwe yie Asidii kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dèèmɛ̀ ibotí tɛì kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu. 19Kɛ cɔ́u mbɛ bɔɔtenkɑɑnìi, kɛ̀ sì cɔ̀útɛ́, bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ sì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀, sì í tú Kuyie. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie tí dɛɛtɛ́ nɛ̀ Sennɑkedibu, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔuu bɑntɛ́ fɔ̃́ɔ̃̀ tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑmɑ́ɑ̀. 21Mɛm̀mɛ Amɔti birɛ Esɑii tɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Esekiɑsi kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kù kèèmu ɑ kù kuɔ̀nnɛ̀mɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibu kpɛ́í. 22Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì o kpɛ́í: Siyɔ̃ɔ̃ kó dɛsɑpùmbirɛ dɑ sènkɛ̀rìmu, kɛ dɑ dɑú, kɑ̀ɑ cokù kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó dɛsɑpùmbirɛ dɑ cɔ̃́ṹ. 23Mí ndi nYiɛ̀ nKuyie ntu: Wennì nwe ɑ sɑ̃̀ḿmúmɛ̀? Wennì nwe ɑ ommúmɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀? Wennì nwe ɑ sèémmɛ̀ fɛnɔ̀nfɛ̀? Mí nKuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í Isidɑyɛɛribɛ tũ kùɑ̀? 24A bɑɑ tɔ̃nní ɑ tɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ sɑ̃̀ḿmú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkuɑ̀? Kɛ nɑ̀kɛ́ kɛ tú ɑ nɑɑsɛ̃ĩ́ kpeńnì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte, kɑ̀ɑ dèkɛ Dimɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀, kɛ tɑ Dimɑɑ túúkù cuokɛ̀, kɛ kɔ̃ṹ dɛtekperɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì nɛ̀ sìpɛrɛ́sì? Kɛ tùɔ̀kɛ ditɑ̃rì yontɛ́nyómmɛ̀ dɛtie nsũ dɛɑ̀? 25Kɛ bɛ́i nkɛ tú ɑ keúmu sibií bɛtɔbɛ̀ ciɛ, kɛ yɑ̃̀ bɛtɔbɛ̀ tenkɛ̀ kó mɛniɛ nkɛ nɑ ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ ĩ̀tínnɛ́ Esibiti kó ikó nyìì tukúnɛ̀ kukó ndiɛkù Niidi. 26A nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò mmí nKuyie mmíì pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú, nɛ̀ dimɔ̀nnì kòtírì miɛkɛ nkɛ, n tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ yɛ̃́ n dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀, kɛ yóó mɛ dɔ̀ɔ̀ di mmɔ̀nnì. Míì do dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɑ̀ɑ bo puɔ nyɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ́ yɛ̀ dɛ̀ítɛ́. 27Kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛɛ dóntɛ́ muwɛ̃rímú kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ kpeí, kɛ̀ bɛ̀ɛ di ifɛi, kɛ́sɑ̃́ɑ̃́tɛ́nɛ̀ timútì, bɛ̀ í yóó ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ mɛmúyɔɔ̀mmɛ̀, bɛ̀ yóó dontɛnɛ̀ tiyòyiɛnti, nɛ̀ timútì tìì ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ tɛcɑdopòtɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́kpeío bɑ́ ti mɔ̀nnì í tùɔ̀kɛ. 28A kpɛti mɑtì í bo tìì m bìinnìnɛ̀, mí nKuyie! Kɑ̀ɑ kɑ̀ri n yɛ̃́mu, kɑ̀ɑ yɛ̀tì n yɛ̃́mu, kɑ̀ɑ mɛ n tɑti n yɛ̃́mu, kɑ̀ɑ miɛkɛ m pɛikɛ n yɛ̃́mu. 29A n yɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛmiɛkɛ, kɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀ dɑ dɛutɛ́ dɛɛ̀ te, kɛ̀ n yóó tɔ̃nnɛ́ ɑ ɔ̃nnì mumɑ́mɑ́ɑ́, kɛ́ɑ̃nnɛ́ ɑ nùù tisɑ̃ndɑ́ntì kɛ dɑ dɛtɛ, kɛ́poonnɛ̀ ɑ nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀ kɛ́kpɛ̃nnɛ́ ɑ ciɛ. 30Esekiɑsi, ntɛ dɛ̀ɛ̀ yó ntú mɛbɛnkùmɛ̀: Di mbenni di yóó di tidiitì tìì ɛ̃nkɛ́ tì nti, dibenni tɛrì kɛ́di tididenti, dibenni tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ́buɔtí kɛ́kɔ̃ṹ, kɛ́fííkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ́tɔ̃ũ dɛ bɛ. 31Dɛ mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́, bɛ cĩɛ̃̀ mbo tɑ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ bɑkɛɛ pɛitɛ́ yɛbɛ. 32Sedisɑdɛmmu nwe, bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ bɛ̀ yɛ̀tìnímɛ̀, Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ndi bɛ̀ yɛ̀tìnímɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ dɛu te kòò yóó mɛ̀ dɔɔ̀. 33Kɛ̀ tìì tukúnɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì, ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì o kpɛ́í: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu ò í tɑti di nhɛì, ò bɑ́ɑ́ di tɑ̃ũ ipie, nhò mɛ̀ mbɑ́ɑ́ di donɛ̀ tidɔpììtì, yoo wèe ɔnnɛ́ di duotí mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́nɑ kɛ́tɑ. 34Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú ò í tɑti di nhɛì. Ò wɛ̃ti kɛ bo poo nhò kètɛ́ní kùù cɛ nku kɛ́konnɛ̀. 35N yó nkɑ̃nkɛ́mu di nhɛì kɛ di dɛɛtɛ́ n yètìrì kpɛ́í, nɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kpɛ́í. 36Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɔ̃nnìi kɔtɛní Asidii kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì, kɛ́kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ tɛkɔùpíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔùpípísìni nɛ̀ sikɔùpísìnùmmù (185000). Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ mbɛcíríbɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ duɔ́ duɔ́. 37Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Asidii kó okpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibuu uutɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ́ítɛ́ kɛ́kò nkɛ́mbo Ninifu, 38kɛ́tɑ diyiè mɑrì o bɔɔ̀ Nisidɔki tou kɛ́nnínkú di ììkɛ̀ kòo bí Adɑmɛdɛki nɛ̀ Sɑdetisɛɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̃ṹ disiè kɛ́kuɔ, kɛ́cokɛ́, kɛ́kɔtɛ Adɑdɑti ɛì, kòo birɛ Ɛdɑ-Adonni sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\