ESAII 38

1Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi Esekiɑsi muɔkɛmɛ̀ kɛ́duúnnɛ̀ mukṹṹ. Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Amɔti birɛ Esɑii kɔtɛ o borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ɑ tũntɛ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti ɑ í yóó foutɛ ɑ yóó kúmu. 2Kɛ̀ Esekiɑsi tũntɛ o ììkɛ̀ kɛ́cuó nkumɑrí, kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: 3Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie n dɑ bɑ́ɑ́mmu n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀! A yɛ̃́mu n dɑ tũmmɛ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ dɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀. Ò mɛ nyĩ kɛ́kuɔ́. 4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Esɑii kɛ dɔ̀: 5Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Esekiɑsi kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, nho yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do tũ nkù n tú: N kèèmu o bɑ́ɑmmu kɛ yɑ̀ o nɔnniɛti koò yìɛ́ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛnùmmù. 6N yóó ò dɛɛtɛ́mu wenwe nɛ̀ di nhɛì Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, n yó nkɑ̃nkɛ́mu di nhɛì. 7Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, n yóó bɛ bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ kòo bɑntɛ́ n yóó dɔɔ̀mɛ̀ m bɛ́i ntì. 8M bo duɔ́ nkɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mbótí kɛ́mmɔkɛ Akɑsi mɑɑ́ yɛ̀ɛ̀ dɛtisɑ̀kɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmɛ̀nkɛɛ bótí yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ mɛ̀ do dɑ̀tínnɛ́ yɛ̀ɛ̀ dɛtisɑ̀kɛ̀ɛ feitɛ́. 9Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi do muɔkɛ kɛ́miɛtɛ́, kɛ́wɑ̃ri fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ nfɛ diɛ. 10Mí n yɛ̀mmɛ̀ do dò n yóó kúmu bɑ́ n we mu nyí tùɔ̀kɛ yɛ̀ cuokɛ̀. N yɛ̀mmɛ̀ do dò n tɑti kudɔnkù nku kɛ pɑ̀ɑ̀ n we sɔnyɛ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́. 11N yɛ̀mmɛ̀ do dò n tɛ̃́nkɛ í yóó yɑ̀mu, n Yiɛ̀ nKuyie kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀. N do í yɛ̃́ kɛ dò, m bo yɑ̀ onìtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 12Bɛ̀ cɔ̀ɔ́tɛ́ n fòmmu mmu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɔ́ɔ́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí dinɑɑcɛ̃nfii, n kpɛ́ú n fòmmu mmu o yɑɑ̀dùɔ̀tì ɔ̃ɔ̃ kpɛ́úmɛ̀ kuyɑɑ̀yɔ́nkù, kɛ́kéétɛ́ mupɑ̀ɑ̀kómmú dɛ̀ bo nyóó yĩ́ kuyuoku kɑ̀ɑ n dèèmu. 13Dɛ̀ bo nyóó wentɛ́ kɛ̀ mukṹṹ nni nnɑmu, kù cɑ̀ɑ́ n kṹɔ̃̀ nyɛ dicìrícìrì kɔ̃mɛ. Dɛ̀ bo nyóó yĩ́ kuyuoku n Yiɛ̀ nkɑ̀ɑ n dèèmu. 14N do kuɔ̀ tɛkpɑ̃̀ncɛ́ndéìtɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ kuɔ̀ ndikpɛtìnɔ́nkperi tɛ̃mɛ̀, kɛ bɔ́ú nkɛĩ́nkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ n nuɔ nkpeí. N Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ m̀ bimu yɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́. 15M bo bɛ́i nkɛ dɔ̀ bɑ? M bo nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti n Yiɛ̀ nKuyie? Kuù mɛ̀ nni ndɔ̀ɔ̀mɛ̀, n kérí kɛ yɔ̃nti n kɔ̃̀ntì nti n fòmmu mumɔu miɛkɛ. M bonɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ. 16N Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ n fòùmɛ̀. A kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ te kɛ̀ n kpɑɑ́ kɛ weí, fɔ̃́ɔ̃̀ m miɛkùnnɛ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ n duɔ́ mufòmmu. 17Kɛ̀ n kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ nɑɑ́ ndiwɛ̀ì, ɑ n dɔ́mu kɛ n dènnɛní mukṹṹ nkó difɔ̃̀tìrì miɛkɛ, kɛ bùtínnɛ́ n yɛi mmɛmɔu. 18Kɛ yɛ̃́ bɛdɔmbɛ̀ í dɑ sɑ̃ntímɛ̀, bɛcíríbɛ̀ í dɑ sɑ̃ntí, bɛ̀ɛ̀ bo kudɔmbìùkù bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dentɛní ɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀. 19Bɛfòùbɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó nɑ kɛ́ ndɑ sɑ̃ntí, m mɛ ndɑ sɑ̃ntímɛ̀ yíe, bɑ́ wè kòò nnɑ́ɑ́ nho bí ɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀. 20N Yiɛ̀ nKuyie ɑ n dɛɛtɛ́mu kɛ̀ ti yó mbie ntikùtìdùùtì ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ dɑ sɑ̃ntí, ti fòmmu mumɔu miɛkɛ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie. 21Kɛ̀ Esɑii dɔ̀ bɛ̀ɛ wɑɑnní fìkíè kó yɛbɛ kɛ́nɑntɛ, kɛ́wɑɑrɛ Esekiɑsi mɔnnɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkòo miɛtɛ́. 22Dɛ do sɔ̃́ Esekiɑsi bekɛ́mu Esɑii ò yóó yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò nhò bo wɛ̃tɛ kɛ́tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\