ESAII 39

1Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ nkɛ Bɑdɑdɑnni birɛ Mɛdodɑki Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kèèmɛ̀ Esekiɑsi muɔkɛmɛ̀ kɛ miɛtɛ́, kɛ́tɔ̃nnɛ̀nní bɛnìtìbɛ̀ dipɑ̃nnì kɛ̀ bɛ̀ bo ò dɔu. 2Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Esekiɑsi kòo bɛ̀ bɛnkɛ o kpɑ̀tì tì sɔ̀ri kùù dieku nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tihúúntì nɛ̀ mɛkɔ̀sɑ̀ɑ̀mɛ̀. Kòo bɛ̀ bɛnkɛnɛ̀ o kpɑ̀rìnɛntì sɔ̀ri dɛ̀. O kó yɛsɔ̀rɛ̀ yɛmɔu cɛ̃́nkɛ. Dɛ̀mɑrɛ̀ í nsuɔ́ nhò í bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yoo o mɔ́mmuɔ nho kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 3Dɛ̀ yĩ mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo Esɑii kɔtoo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɑ? Bɛ̀ yɛ̀nní dɛ? Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Bɛ̀ bonní dihɛì dɛ̀tirì ndi Bɑbidɔnni. 4Kɛ̀ Esɑii dɔ̀: Bɛ̀ yɑ̀ bɑ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀? Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í sùɔ́ n yí bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀ n sɔ̀rɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ. 5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Esɑii dɔ̀: Kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yɛ̃ n dɑ nɑ́kɛ́ tì. 6Kuyie ntu: Dɛ̀ kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. A yɛmbɛ̀ do koú dɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe, dɛ̀mɑrɛ̀ í yó nkpɑɑ́. 7A mɔ́mmuɔ nhɑ bí ɑ pɛitɛ́ ì, bɛ̀ bo í pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. 8Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɑ̀ɑ n nɑ̀ɑ́ ntì wennimu. Nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ nɛ́ tú kɛ̀ kunɑɑtí cɛ̃́nkɛ bo n kó dimɔ̀nnì kɛ̀ tìmɑtì í n kɔɔnnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\