ESAII 40

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Yɑ́úkùnnɛ n nìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì, ɑ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀. 2Yɑ́úkùnnɛnɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì, nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Bɛ̀ yɛ̀mu mudɑɑtɔ̃mmú miɛkɛ, nh ũtɛ́mu bɛ yɛi, n do bɛ̀ dií mmɛsémmɛ̀ mmɛ mɛdiɛ̀, kɛ fɔ́ɔ́ mbɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 3Mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ mɛɛ̀ pĩɛ̃kù tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ tú: Keutɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kucɛ. Keutɛ́nɛ̀ Kuyie nti tũ̀ nkù kucɛ kɛtempɛ́íkɛ̀. 4Ĩ́tínnɛ́ itɑ̃fuɔ nyimɔu, yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ yɛterɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ɛnnɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ikú ikú kɛ̀ dɛ̀ɛ mɑɑtɛ kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ nɑɑ́ nkubiriku. 5Dɛ mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛnkɛmɛ̀ ku kpetì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ti yɑ̀. Di Yiɛ̀ nKuyie nkuù tì bɛ́i. 6Kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀, kɛ̀ mɛ̀ tu: Pĩɛ̃kɛ́! Kɛ̀ n dɔ̀ m bo pĩɛ̃kɛ́ ɔ̃̀nti? Kɛ̀ mɛ̀ dɔ̀: A bo pĩɛ̃kɛ́ tì tu: Bɛnìtìbɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ timútì, bɛ wenniku donnɛ̀ mutepóó nkɔku nku. 7Timútì ɔ̃ɔ̃ kpeímu kɛ̀ ti póó mmɔ́tɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kuyɑɑkù fuutɛ dìì mɔ̀nnì. Mɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ timútì. 8Tì ɔ̃ɔ̃ kpeímu kɛ̀ ti póó nyotɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kó tinɑ́ɑǹtì mɛ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. 9Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ dekɛnɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ mɛdiɛ̀. Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ kɛ bɑ́ ndé. Nɑ́kɛ́nɛ̀ ti Sudɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ̀ nkù kèróomu. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkéróomu nɛ̀ muwɛ̃rímú, ku wɛ̃rímú muù te kɛ̀ kù bɑkɛ́. Kù kèróomu kɛ tɔ tiyeti kɛ̀ ticuuti ni ku ììkɛ̀. 11Kɛ̀ kù yó mbɛ̀ ncɛ̃mmú opecɛ̃nti ɔ̃ ncɛ̃mmúmɛ̀ o pe kù níí yóó youtɛ ku bɑkù nku kɛ́tíí nku pe, kɛ́nhúúkú ku pebí kɛ kpɑɑkɛ ku peyɔ̃tì. 12We mbo nɑ kɛ́bennɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ nnɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀? We mbo nɑ kɛ́bennɛ́ tiwɛtì nɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀? Kɛtenkɛ̀ mɛ̀ nduɔ́ kɛ mɑmɛ̀, we mbo nɑ kɛ́ɑ̃nnɛ́ kɛ tɑ̃́ɑ̃́ ndinɑɑbuu? We mbo nɑ kɛ́cɔ̃nnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ o biètɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 13We nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nciì mmɑ̀mɛ̀? We nkù duɔ̀ nyitié? 14Nɛ̀ we bɛ sɛ̀nni kɛ pɛ̀tɛ́ mɛciì? We nkù bɛnkɛ tibeéntì tìì sìɛ́? We nkù bɛnkɛ mɛciì? We nkù bɛnkɛ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kó kucɛ? 15Kuyie nyììkɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̃ńnì kɛ dònnɛ̀ dinɛ́sĩ̀mbɑ̀ù ɔ̃ɔ̃ dúótɛ́mɛ̀ mmɛ tɛnɑɑtɛ miɛkɛ. Kɛ donnɛ̀ fɛtɑ̃́rífɛ̀ ɔ̃ ndɑkɛ́mɛ̀ cìdóò ĩ́nkɛ̀. Kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀ kɛ kó bɛnìtìbɛ̀ dònnɛ̀ kutɑ̃ɑ̃yukú nku kuyɑɑkù tɔ kù. 16Dimɑɑ kó dɛtie nyí sɑnnɛ̀ kɛ bo ntuɔ̀tìnɛ̀ ku wũɔ̃tɔ̀nnì. Iwũɔ̃ ìì bo Dimɑɑ túúkù miɛkɛ, ì mɛ nyí sɑnnɛ̀ bɛ̀ bo ì fìémɛ̀ kɛ́tuɔ̀ nku wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 17Bɑ́ kɛ̀ yɛbotɛ̀ wɛ̃nnɛ́ yɛmɔu Kuyie mborɛ̀, yɛ̀ í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀, kù yɛ̀ wùó ndɛtetìrɛ̀ ndɛ. 18Ti bo donnɛnɛ̀ we Kuyie? Ti bo dɔɔ̀ bɑ kɛ kù dònnɛnɛ̀? 19Tɛtenkɑɑnìtɑ̀ɑ kɛ̀ bɑ? Omɑ́ɑ́tì weè ɔ̃ɔ̃ yiɛ ntimɑ́tì kɛ́utɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ntɛtenkɑɑnìtɛ̀, wèè mɑ̀ɑ́tí mɛsɔɔ nkòo tɛ̀ dɑ̀ri mɛsɔɔ kɛ́ tɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀. 20Kòo cĩ̀rìi wɑɑ́ nkudɔú kùù í duri kɛ́wɑɑ́ nwèè nɔ nkɛ cɛ́ú sitenkɑɑnìi, kòo ò cìɛ́kɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ yó nfííkú kɛ bɑ́ nnɑmpú. 21Di mu nyí bɑntɛ́ wèè dɔ̀ɔ̀ kutenkɑ̀ɑ̀? Di í tì kèèɑ̀? Di í tì yɛ̃́ɑ̀? Bɛ̀ í tì ndi nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnɑ̀ɑ̀? 22Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kuù pitɛ́ tiwɛtì kuyɑ̀ɑ̀kù kɔ̃mɛ, kɛ tì pĩ̀ntɛ kɛ̀ tì dò nkutouku bɛnìtìbɛ̀ dɛ mbo kɛ̀ kù bɛ̀ wùónní kɛ̀ bɛ̀ dò nsikɛ̃ṹ. 23Kuù ɔ̃ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀, kuù ɔ̃ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀. 24Bɛ̀ ɔ̃ nkpɑɑ́ kɛ í kɑ̀ri, kɛ́nkpɑɑ́ kɛ í fìíkú, bɛ cĩɛ̃ nhɔ̃ nkpɑɑ́ kɛ í tɑ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ fùùtɛ kuyɑɑkù nku kɛ̀ bɛ̀ɛ kpeí. Kɛ̀ kuyɑɑkùu bɛ̀ tùótɛ́ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ ɔ̃ɔ̃ túótɛ́mɛ̀ timúkpetì. 25Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di bo ndonnɛnɛ̀ we mí nKuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í? We nni mmɑ̀nnɛ̀? 26Bɔ́útɛ́nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀, we ndɔ̀ɔ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, we nsì còńnɛ́ bɑ́ tɛ̀ tɛ kó mɛfíè? We nte kɛ̀ sì yɛ̀nní ditĩ̀nnì kɛ kérí bɑ́ tɛ̀ tɛ dò nkɛ́nkérímɛ̀? Kòò sì yu bɑ́ tɛ̀ nɛ̀ tɛ yètìrì dɛ yiɛ̀ nwɛ̃rímú dɛumu kòò kpeńnì. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ tɛ̀mɑtɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yí nkpɑ ò sì yu dɛ̀. 27Díndi Isidɑyɛɛribɛ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di tú mí nKuyie n yí yɛ̃́ tìì di tuɔkùní? Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò m búútóo di kpɛti? 28Di í tì yɛ̃́ɑ́ɑ̀? Di í tì kèèɑ̀? Di Yiɛ̀ nKuyie mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. Kuù dɔ̀ɔ̀ kutenkù kumɔu, kù ɔ̃ɔ̃ í nhɔ̀u. Dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkù bi! Ku ciì nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 29Kuù ɔ̃ɔ̃ yíɛ́ muwɛ̃rímú wèè ɔ̀u, kɛ́duɔ́ ntikpetì wèè cĩ̀tɛ. 30Bɛbɛ́mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ɔumu kɛ́yĩɛ̃kɛ kɛ̀ bɛdɑcɛ̃mbɛ̀ɛ cĩtɛ kɛ́do. 31Bɛ̀ɛ̀ mɛ mbúɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ mbɛ̀ yɛ̀útí muwɛ̃rímú, kɛ bɛ̀ pĩ̀nni bɛ fɛ̀tì itúúkɛ́ ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ kɛ́puu, kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ncokù kɛ bɑ́ɑ́ ɔu. Kɛ̀ bɛ̀ kèrí bɛ̀ bɑ́ɑ́ keè tihɔ̀ùtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\