ESAII 41

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ kɔbɛ yĩ́nɛ̀ yúóó, kɛ́kéntɛ́ kɛ́keè n tú mù. Yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ, túótɛ́nɛ̀ tikɔ̃ǹyɑuti, kɛ́kɔtɛní kɛ̀ ti mɑ́ɑ́ kɛ́bekɛ́. 2Míì íinní okpɑ̀rìnuɔnti diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kòò bo tũntɛ dihɛì bɑ́ kòò kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ weè nɔ. Míì duɔ́ nkòò nɑ yɛbotɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑkɛ́ kɛ̀ yɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ò bùɔ́ kòò yɛ̀ yɔurí nɛ̀ o siè kòo pie nyɛ̀ cíɛnko kuyɑɑkù ɔ̃mmɛ̀ timúkpetì. 3Kòò yɛ̀ bɛ̀tì kɛ dò nhò ɛ̀intɛ bɑ́ o nɑɑ̀cɛ̀i í tuɔ̀ku kɛtenkɛ̀ bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í ò dɔ̀ɔ̀. 4We nte kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀? We mpĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú? Wèè dènnɛní wènwe fɛnitiyɑnfɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmí nwe! N do bomu mɛketimɛ̀ kɛ kpɑɑ́ bo, kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 5Kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ kɔbɛ dɛ yɑ̀mu kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑu. Kɛ̀ itemmɑ̀nkɛ imɔu kɔbɛ kpeutí, kɛ iiti kɛ tíkííní. 6Kɛ teé mbɛtɔbɛ̀, bɑ́ wè kòò nɑ̀ɑ́ nhotɔù kɛ tú o kɔ̃̀ntì ńyɑu. 7Wèè mɑ̀ɑ́tí kòò yɑ̀úkùnko wèè dɑ̀rì mɛsɔɔ nho kɔ̃̀ntì, wèè ɔ̃ɔ̃ ɑntɛ́nɛ̀ timɑ́tì kòò yɑ̀úkùnko wèè tɔ dimɑ́tɑ̃́rì o kɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ tuutɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ tenkɑɑnìtɛ̀ kɛ dèè, bɛ̀ dɔ̀ tɛ̀ wenni, kɛ́ tɛ̀ bɑɑkɛ́nɛ̀ sikɑ̃ũ kɛ̀ tɛ̀ bɑ́ nnɑmpú. 8Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ díndi n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Kéntɛ́nɛ̀ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀, kéntɛ́nɛ̀ díndi n nɛ́po Abɑrɑhɑmmu kó kuwuɔ. 9N di wɑmmúní itemmɑ̀nkɛ nyi, kutemmɑ̀nku nku n di yùnímɛ̀. Kɛ̀ n di nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ: Di tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀, míì di tɑ̃ɑ̃tɛ́ n yí yóó di dootóo. 10Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n di bonɛ̀mu, di bɑ́ nwéítɛ wéítɛ nɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ, míì di te, míì di kpénkùnko kɛ di teénnɛ̀ kɛ di pĩ́nnɛ̀ n kó dinɔyɔ̃nkperì. 11Bɛ̀ɛ̀ miɛkɛ di pɛ́ì, ifɛi yóó bɛ̀ pĩ̀ḿmu kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di. Bɛ̀ɛ̀ di wɑntinɛ̀ dikpɑ̀nnì bɛ wɛ̃rímú yóó deèmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kú. 12Bɛ̀ɛ̀ do di dokùnɛ̀ di bo bɛ̀ wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́. Bɛ̀ɛ̀ do di wɑntinɛ̀ dikpɑ̀nnì bɛ̀ bo kpɑɑkɛ kɛ́nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀. 13Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. Míì pĩ ndi nɔ̀ùtɛ̀ kɛ tú: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù m bomu kɛ di teénnɛ̀. 14Díndi Isidɑyɛɛribɛ Sɑkɔbu kó kuwuɔ nkɔbɛ díndi bɛ̀ wùó mbɛ̀ kɛ donnɛ̀ yɛbiɛ̀ díndi bɛ̀ nɑ̀ù bɛ̀ sibɛú tɛ̃mɛ̀, bɑ́ nyĩɛ̃̀kùnɛ̀. Mí m mɔ́mmuɔ m bomu kɛ di teénnɛ̀, míì yóó di dontɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, míì bɛ́i. Mí nwèè dò mpɑ́í pɑ́í kɛ di dɛɛrí díndi Isidɑyɛɛribɛ. 15N di dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ di sɑ̃́kɛ́nɛ̀ dinɑɑkɑ̃ɑ̃̀ pɑ̀nnì ndi dìì mɔ̀kɛ yɛnìì. Kɛ di bo mpuɔ yɛtɑ̃rɛ̀, kɛ dɛ́í sitɑ̃ɑ̃́ kɛ dò ndi dɛ́í timúkpetì. 16Di yóó bɛ̀ cíɛmmu kɛ̀ kuyɑɑkùu bɛ̀ tɔ, tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ bo bɛ̀ ìtɛ́nɛ̀. Kɛ̀ díndi nɛ́ nyɑ̃nku mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di duɔ́ ndìì wɛ̀ì kpɛ́í, kɛ́mpɔtì mí nwèè dò mpɑ́í pɑ́í n kpɛ́í. Mí nwèè di te díndi Isidɑyɛɛribɛ. 17Bɛsénnìbɛ̀ nɛ̀ bɛsĩ́ntíbɛ̀ bɛ̀ dɔ́mu mɛniɛ nkɛ bo yɑ̃̀ kɛ mɔ̀ńtɛ́, kɛ̀ bɛ níí kpeí nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó bɛ̀ teennɛ̀mu. Míì di te díndi Isidɑyɛɛribɛ n yí yóó di dootóo. 18Kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ do tú tɛdɔntɛ̀ m bo kɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ikó, yɛbirɛ bo ɑ̃nnɛ́ dɛ̀ɛ̀ do dò nkubiriku m bo dɔɔ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dò nkɛtempɛ́íkɛ̀ tɛpútɛ̀, kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ do kpeí wɑ́kɛ́rɛ́ mɛniɛ mbo pũɔ̃́ nkɛ miɛkɛ. 19Kɛ̀ n fííkú kɛ miɛkɛ dɛtekperɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ ɑ̀kɑ̀síɑ̀, nɛ̀ tìì tieti pɛí bɛ̀ tu dɛ̀ míìrì, nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè. M bo fííkú kɛtempɛ́íkɛ̀ miɛkɛ, dɛteokùrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì, nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ pinni, nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀. 20Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ míì dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀, kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ míì dɛ̀ ɑ̃nnɛ́mɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í, kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ. 21Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nKuyie, mmí nSɑkɔbu yɑɑ̀bí kóo kpɑ̀ɑ̀tì míì tu: Díndi yɛbotɛ̀ kó sitenkɑɑnìi kɔtɛnɛ̀ní kɛ́ m beé ndi kpɛti, n nɑ́kɛ́nɛ̀ di kpɛti. 22Dí kɔtɛní kɛ tí nɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀, di do nɑ̀kɛ́ tì, tì dɔ̀ɔ̀ɑ̀? Yoo di ti nɑ́kɛ́ tìì kpɑɑní kɛ bo dɔɔ̀ kɛ̀ ǹsɑ̀ kɛ̀ tì bo dɔɔ̀. 23Nɑ́kɛ́nɛ̀ tìì yóó dɔɔ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ, dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo mɛyɛi, kɛ̀ tí ndɛ̀ wùó, timɔu kɛ̀ ti dɛ̀ yɑ̀ kɛ́bɑntɛ́ di mɑnnɛ̀mɛ̀ mí nKuyie. 24Díndi sitenkɑɑnìi, dɛtetìrɛ̀ di tɔ̃ũnɛ̀mu, di tɔ̃mmú mumɔu mù tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ. Wèè di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò tu isíɛ́ kou. 25Mí nKuyie mmíì íinní onìtì kubɑkù yoú, ò ìtɛ́ní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ nkɛ, kɛ̀ yuutiní n yètìrì, kɛ nɑùtì bɛnìùbɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɔ̃mɛ kɛ bɛ̀ ũtírí oyɑɑmɑrì ɔ̃ nhũtírí mɛ̀ɛ̀ botí tiyɑɑtì. 26We ntì nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ tí ntì yɛ̃́, we ntì pɑ̃ɑ̃́ kɛ̀ ti nɛ́ bo yĩ́ tì tu timɔ́mmɔnti, di kóò mɔù í nɑ kɛ tì nɑ̀kɛ́, tì í yɛ̀nní di kóò mɔù nùù miɛkɛ. 27Míì tì pĩɛ̃kɛ́ mɛketimɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃, míì duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Sedisɑdɛmmu. 28Díndi sitenkɑɑnìi, n wèńní n yí yɑ̀ òmɔù di miɛkɛ, wèè bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀, m bo bekɛ we tìmɑtì kòò n tɛ̃́nnɛ́? N yí yɑ̀ dɛ yiɛ̀. 29Dimɔu di tú siyɑ́ɑ̀bìsí kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ di tɔ̃mmú tú mutetìmù, díndi sitenkɑɑnìi di tú kuyɑɑkù nku di í ɑ̃ mùmɑmù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\