ESAII 48

1Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kentɛ́nɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ pɔ̀tìnɛ̀ bɛ̀ bo ndi túmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, díndi Sudɑɑ kó fɛyɑnfɛ̀ kɔbɛ díndi bɛ̀ɛ̀ pɑ̀rìkunɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì, kɛ yu Kuyie nkùù te Isidɑyɛɛribɛ ku yètìrì. Dɛ̀ nɛ́ í tú nɛ̀ timɔ́mmɔnti nɛ̀ mɛwetímmɛ̀ miɛkɛ. 2Díndi bɛ̀ɛ̀ pɔ̀tìnɛ̀ bɛ̀ bo ndi yumɛ̀ kɛ tú dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kɔbɛ, díndi bɛ̀ɛ̀ dɑ̀rìnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ tú Isidɑyɛɛribɛ kó Kuyie nkuù yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ. 3Ti ketitì tìì yóó dɔɔ̀ n tì nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi, ti yɛ̀nní míì nùù, míì tì bɛ́i kɛ pɑ̃̀nkɛ tì tɑ mudɔɔ̀rìmù kɛ tì dɔ̀ɔ̀. 4N di yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ di tú kubotí kùù í yíé ntìmɑtì, kɛ̀ di fɔ̃̀níí do nkumɑ́tìdɔú kɛ̀ di to kpeńnì. 5N tì ndi nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì, di tì kèèmu kɛ̀ tì nɛ́ nɑ kɛ tùɔ̀kɛní, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di bɑ́ɑ́ yĩ́ di bɔkɛ̀ yɛɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò sibɔɔtenkɑɑnìi siì te kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 6Di tì kèèmu kɛ yɑ̀ tì dɔ̀ɔ̀mɛ̀, di í dò nkɛ́ tì nɑ̀kɑ́ɑ̀? N di nɑ́ɑ́ ntì di mmɔ̀nnì tì tu tipɑ̀ntì nti, tì sɔ̀rimu di mu nyí tì yɛ̃́. 7Tì buotɛ́ bɑ̀mbɑ̀ nwe, tì do í bo nɛ̀ dimɔ̀nnì, di mu nyí tì kèè kɛ̀ dɛ̀ í tú yíe, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di bɑ́ɑ́ yĩ́ di do tì yɛ̃́ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 8Di mɛ nyí kèè tìmɑtì di í bɑntɛ́ tìmɑtì, nɛ̀ dimɔ̀nnì tìmɑtì í tɑɑ̀ di to, n di yɛ̃́mu kɛ̀ di tú bɛnitidɔnnibɛ̀ kɛ yetírí n kpɛti nɛ̀ bɛ̀ di pɛitɛ́nímɛ̀. 9Nɛ̀ n yètìrì kpɛ́í nkɛ m bónkùnnɛmɛ̀ m miɛkɛ, nɛ̀ n sɑ̃nni kpɛ́í nkɛ n kpɑɑ́ kɛ di mɔkɛnɛ̀mɛ̀ mɛminnímɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí di dɛitɛ. 10N di tií mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu dɛ̀ nɛ́ í tú n dɔ́ kɛ́cɔ̃ntɛ mùmɑmù n di tɑnnɛ́ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ bo di yɑ́ɑ́kɛ́. 11N yètìrì kpɛ́í nte kɛ̀ m pĩ mmutɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ n yí dɔ́mɛ̀ n yètìrìi cɑɑ̀rɛ̀, n yí dɔ́ n totɛ́ nɛ̀ òmɔù n sɑ̃nni. 12Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kentɛ́nɛ̀, díndi Isidɑyɛɛribɛ n yu bɛ̀, míì tu oketiwè kɛ tú osɔnwe. 13Míì dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀, kɛ̀ míì pitɛ́ tiwɛtì, kɛ̀ n dɛ̀ yu dɛ̀ kɔ̀rinímu mɛcɑ̃ɑ̃. 14Tíínnɛ̀ dimɔu kɛ́keè, onìtì n dɔ́ wè, wèè yóó dɔɔ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ n dɔ́mɛ̀, ò bo cɛ̃ɛ̃rɛ Kɑndee kɔbɛ. Di miɛkɛ we ntì nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 15Míì mɔ́mmuɔ ntì bɛ́i, míì ò yúní, míì duɔ́ nkòò kɔ̀tɛní, o tɔ̃mmú yóó yiémmu. 16Tɔ́ɔ́nnɛ̀nní m borɛ̀ kɛ́keè, nɛ̀ dɛ̀ ketɛ́mɛ̀ kɛ̀ n nɑ̀ɑ́mmu, kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ n sɔ̃̀ńtɛ́. Tũ mbɑntɛ́nɛ̀ kɛ do ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù n tɔ̃nní kɛ̀ ku Yɑɑ́ nni mbonɛ̀. 17Ntɛnɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndi kóo donti, wèè dò mpɑ́í pɑ́í kɛ di te díndi Isidɑyɛɛribɛ ò tu mù, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì di te kɛ di tiè ntìì yóó di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, míì di ni kucɛ di kérí kùù miɛkɛ. 18Áú! Kɛ̀ di do yie nkɛ́kéntɛ́ n tɑnnɔ̀, di nɑ mmɔkɛmu diwɛ̀ì kɛ̀ dì mpũɔ̃̀ kukó nkɔ̃mɛ, kɛ̀ di kó timɔ́mmɔnti mpíɛ́kɛ́ mɛniɛ ndòmmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 19Kɛ̀ di kó fɛyɑnfɛ̀ɛ sṹṹ mubirímú dòmmɛ̀, kɛ̀ di yɑɑ̀bí kó kusṹkù ndònnɛ̀ ibirí dòmmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù, bɛ yètìrì bɑ́ɑ́ kpɑ́nnɛ́, kɛ̀ bɛ yètìrì mbo n yììkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 20Yɛnnɛ̀ Bɑbidɔnni, cokɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ Kɑndee kɔbɛ cuokɛ̀, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ tì, yeènɛ̀ tì tipíìtì timɔu, kɛ nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndontɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí. 21Kuù do ni ku nìtìbɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri miɛkɛ, bɑ́ sinɛ́yɛ̃ĩ í mbɛ̀ pĩ, kuù do duɔ́ nkɛ̀ mɛniɛ nyɛnní dipèrì, kuù do yɑtɛ́ dipèrì kɛ̀ mɛniɛ ncóúnní. 22Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́immu kɛ tú diwɛ̀ì í bo bɛyɛibɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\