ESAII 52

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Entɛ fɔ̃́ Sedisɑdɛmmu ɛì, ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ fɔ̃́ nSiyɔ̃ɔ̃ ɛì, ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́, ɑ̃nnɛ́ ɑ bɑnyɑ̀ɑ̀tì bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ itɑyéí yɛmbɛ̀ bɛ̀ í tɑtiní ɑ tenkɛ̀ tɛ̃́nkɛ. 2Sedisɑdɛmmu ítɛ́ kɛ́peitɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ mutɑ̃́ɑ̃́, kɑri ɑ kɑ̀rì, Siyɔ̃ɔ̃ pítɛ́ ɑ fɔ̃̀níí kuhɔ̃ũ, fɔ̃́ nkudɑɑkù. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu: Bɛ̀ di fìtɛ́ kɛ í cɔutɛ́ tiyeti, kɛ̀ kù yóó di dontɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ yietí. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N nìtìbɛ̀ do kɔ̀tɛ Esibiti kɛ bo nkɑrimu, kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mboní kɛ̀ Asidii kɔbɛ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko dɛtetìrɛ̀. 5Di mmɔ̀nnì n nɛ́ bo yĩ́mɛ? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi bekɛmu. Bɛ̀ mɛ mpĩ̀ḿmɛ̀ n nìtìbɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kɛ kònnɛ̀, dɛ kó bɛnitidɔnnibɛ̀ buɔ̀ nsiyíi nsi, kɛ n sɑ̃́ɑ̃́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 6Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu n nìtìbɛ̀ yóó bɑntɛ́mu n tú wè, dɛ yiè bɛ̀ bo bɑntɛ́ míì bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀mɛ̀, n tùɔ̀kɛnímu. 7Kɑ̀ɑ yɑ̀ wèè nɑ́ɑntɛní tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ ɔ̃ ndɑ nɑɑtimu. Wèè nɑ̀ɑ́ ndiwɛ̀ì kó tinɑ́ɑǹtì, mɛdɛɛtímɛ̀ kpɛti kɛ nɑ́ɑ́ nSiyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kɛ tú: Kuyie ndi tũ nkù kuù tu okpɑ̀ɑ̀tì. 8Kéntɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑɑ̀ ɑ ɛì, bɛ̀ pĩɛ̃kùmu bɛ̀ ìúmu nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ nɛ̀ bɛ nuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃tinímɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì. 9Díndi Sedisɑdɛmmu dobontì kɔbɛ uunɛ̀ kɛ́ii, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ntɛ̀mu ku nìtìbɛ̀, kù dontɛ́mu Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nyòutɛmu ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kù dòmmɛ̀ pɑ́í pɑ́í, titentì timɔu kɔbɛ yóó yɑ̀mu Kuyie nti tũ nkù dɛɛrímɛ̀. 11Yɛ̀nnɛ̀! Yɛ̀nnɛ̀! Ítɛ́nɛ̀ Bɑbidɔnni, díndi bɛ̀ɛ̀ tɔ mí nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kuɔ́ nɛntì, di bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀, dí nyɛtì kɛ wenni. 12Bɑ́ nyɛtìnɛ̀ kɛ dɛití, di bɑ́ nyɛtì kɛ cooti, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nimu di ììkɛ̀, mí nKuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù m bomu di fɔ̃nkúò. 13Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ n kóo tɔ̃ntì ò yó ndɛ́úkúmu, kòo yetìrìi feitɛ́, kòò bɑɑtɛ́ ò yó ntú onitidiɛwè nwe. 14Kusṹkù do ò yɑ̀u kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duòmu kɛ yɛ̃́ o ììkɛ̀ do cɑ̀kɛmɛ̀ kɛ tɛ̃́nkɛ í ndò nkɛnitikɔkɛ, o kɔ̃̀ntì tɛ̃́nkɛ do í dò ntinitikpɛti. 15Yɛbotɛ̀ yóó ò yɑ̀mu kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀ di, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bo pi bɛ nɔ o kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ bɛ̀ í bɛ̀ bɛnkɛ tì diyiè mɑrì kɛ kèè bɛ̀ í kèè tì diyiè mɑrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\