ESAII 53

1N Yiɛ̀ nKuyie, we nyie nhɑ nɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ ntì? We mbɑntɛ́ ɑ wɛ̃rímú ɑ bɛnkɛ mù? 2Ò yɛ̀nní ditepɑ̀nnì kɔ̃mɛ mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, ditepɑ̀nnì ɔ̃ɔ̃ yɛ̀mɛ̀ kɛtenkperíkɛ̀. O dòmmɛ̀ do í cɑ̃́ɑ̃́ nkɛ miɛti kɛ do nhɑ ò yɑ̀ kɛ́nwúó o kɔ̃̀ntì do í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kpɛti. 3Ò do tú bɛ̀ senkɛ̀rì wè nwe kóò yetɛ, kòo fɛ̃́ṹtɛ́ kɛ́mɑntɛ́nɛ̀ kuyonku, kɛ́dontɛnɛ̀ onìtì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ wè kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nkɛyììkɛ̀. Ti do ò sènkɛ̀rìmu kɛ í ndɑkɛ o kpɛti. 4Ò nɛ́ do tɔ tíì kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀, ò do cɔutɛ́ tíì kó tikɔ̃ǹyonkuti, kɛ̀ tínti yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ ndò Kuyie nkuù ò potɛ́, koò potɛ́ kɛ̀ bo ò dií nyifɛi. 5Kɛ yɛ̃́ bɑ! Kɛ̀ ti kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ò kɔ̀ùtɛ, ti kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kó tiyɛ̃ĩti nti ò tɔmɛ̀ kɛ̀ tì ò yɔ̃̀ntɛ, weè cɔutɛ́ tiyɛ̃ĩti kɛ̀ ti pɛ̀tɛ́ diwɛ̀ì, bɛ̀ we nkɔ̀ùtɛ kɛ̀ ti miɛtɛ́. 6Ti do ɑ̃́ɑ̃ntɛmu timɔu tipìètì kɔ̃mɛ, bɑ́ wè kòo tũ nhò dɔ́ kùù cɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tou timɔu kó mɛyɛi. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò fɛ̃́ũ nkòo yie nkɛ́kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀, bɑ́ ò í ɑ̀ɑtɛ o nùù, ò do dònnɛ̀ fɛpìèfɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ fɛ̀ nfɛ mukɔ̀ù, bɛ̀ kɛ̃ĩ fɛ̀ɛ̀ cìtì, kɛ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ ò í ɑ̀ɑtɛ o nùù. 8Bɛ̀ ò pĩ̀ḿmu kóò bekɛ́nɛ̀ kóò kùɔ, o kó kutɔ̃nkù kɔbɛ òmɔù í ndɑkɛ o kpɛti, òmɔù í mbékú mùù te kɛ̀ bɛ̀ ò dɛ̀itɛ kutenkù. O botí kɔbɛ kó mɛyɛi nkó tiyɛ̃ĩti nti bɛ̀ ò puotímɛ̀. 9Koò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ kɛ kũnnɛ́, kòo fɔ̃ti wɛ̃nnɛ̀ tikpɑ̀tì yɛmbɛ̀, bɑ́ ò í mɛ ncɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ mùmɑmù, ò mɛ nyí nɑ̀kɛ́ tìmɑtì tìì tu siyɑ́ɑ̀bìsí. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo ò tou mmɛfɛ̃́ṹtímɛ̀, kòò duɔ́ nho fòmmu kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ, kòò ũtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi, ò yóó mɔɔtɛmu o yɑɑ̀bí kòo fòmmu sɔɔtɛ́ kɛ́mɔntɛ, nɛ̀ weè borɛ̀ ndɛ Kuyie nyóó dɔɔ̀mɛ̀ kù dɔ́mɛ̀. 11O fɛ̃́ṹtímɛ̀ kó difɔ̃nkúò bɛnìtìbɛ̀ bo ò yĩ̀ɛ̃́tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò duɔ́ ndiwɛ̀ì kɛ̀ mɛborimɛɛ ò nɑrikɛ, Kuyie nkóo tɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè bo nte kɛ̀ kùu wéntɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wetí, weè yóó tɔ bɛ yɛi. 12Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kù yóó ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛkperíbɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́totí bɛ ɛí dɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò duɔ́mmɛ̀ o mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ, koò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ. Bɑ́ nɛ̀ ò mɛ ntɔmɛ̀ kusṹkù kó mɛyɛi nkɛ dɛɛtɛ́ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\