ESAII 56

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ndɔɔrinɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, ntũnnɛ̀ n kuɔ́ n yóó di dɛɛtɛ́mu bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̀ n dɔɔrimɛ̀ m bɛ́i ntì, 2Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè bo ndɔɔri m bɛ́i ntì kɛ́nfííkú ti miɛkɛ, kɛ́ndɑkɛ tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè kpɛ́í kɛ bɑ́ɑ́ dì sɑ̃ũ, kɛ́mɛntɛ́nɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi mmɛmɔu. 3Wèè í tú Sifu kòò n tɑunnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ò bɑ́ɑ́ yĩ́ n yóó ò cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè koò pĩ̀ńnɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú ò bɑ́ɑ́ yĩ́ ò dònnɛ̀ mutie mùù kpeí. 4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ ntũ ntɛom̀pùtɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ dɔɔri ì yɛ̃ mmù kòò dɔ̀ɔ̀ri n yɛ̃ n kɔbɛ ndɔɔrimɛ̀. 5Dɛ yiɛ̀ m bo soó mmɛfíè n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́wɑ̃ri o yètìrì mɛ miɛkɛ, dɛɛ̀ wenni o kpɛ́í kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí. Dɛ yiɛ̀ nyètìrì bo mbo sɑ̃́ɑ̃̀, m bɑ́ɑ́ dì ũtɛ́. 6Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ n tɑunnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, kɛ pĩ́ n tɔ̃mmú, kɛ n dɛ́úkùnko, kɛ n dɔ́, kɛ tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ tũ ntɛom̀pùtɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ í ì sɑ̃ũ, kɛ dɔɔri n yɛ̃ n kɔbɛ ndɔɔrimɛ̀, 7Dɛ yɛmbɛ̀ m bo bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì, n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ miɛkɛ, kɛ́cɔutɛ́ bɛ wũɔ̃ bɛ̀ n feu ì kɛ tùɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yó n yumɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yó mbɑ́ɑ́ ndɛ̀. 8Yɛbotɛ̀ yɛmɔu yóó tíínnímu bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bɛ borɛ̀, n yóó yíɛ́ kɛ́tíímmu bɛtɔbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ n tìí mbɛ̀ kɛ dèè. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi tikpɑsĩ̀ntì kɔtɛnɛ̀ní kɛ́di Titúútì kó dɛsĩ̀nnɛ̀ kɔtɛnɛ̀ní kɛ́di dibɑnni. 10Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tu tiyũ̀ɔ̃̀ntì nti bɛmɔu, bɛ̀ í yɑu dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ̀ tu yɛmɔwũ̀ɔ̃̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ í nɔ nkɛ óú, bɛ̀ nɔnnɛ̀ mudɔmmú mmu kɛ dɔ́ inuɔ. Bɛ̀ í iiti bɛ dúɔ̀ ĩ́nkɛ̀. 11Bɛ̀ nɔnnɛ̀ mudiì mmu simɔɔ́ kɔ̃mɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndi kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. Bɛɛ̀ nu nnɛ́ bɑɑ Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, Bɑ́ wè kòò wɑnti mucɔ̃́ntimu. 12Kɛ nɑ́ɑ́ mbɛ tɔbɛ̀ kɛ tú kɔtɛnɛ̀ní kɛ̀ ti yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ kɛ́muɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀, nɛ̀ nɑnkoo mɛ̀ í yóó deè, mɛ̀ í sénní ti yó nyɔ̃mmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\