ESAII 61

1Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muyɑɑ́ mmuù bo ny ĩ́nkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nni ncòúmmu mɛkùɔ̀ kɛ n tɔ̃, kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛsénnìbɛ̀, kɛ́duɔ́ ndiwɛ̀ì bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ́kpetɛ́ tikpetíntì, kɛ́pítɛ́ iwɛ̃ĩ tidɑɑtì, 2kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbenni tùɔ̀kɛnímɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kpɑ nti kpɑ̀nnì, kɛ́bɑ́ntɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 3Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kuɔ̀mmu kɛ̀ m mɛ nyóó bɛ̀ bɑ́ntɛ̀, bɛ̀ pũ mbɛ yɔ nyɛ mutɑ́pɛí, kɛ̀ m mɛ nyóó bɛ̀ ìńnɛ́ iyítòòdɑ́, bɛ̀ kɔmmú yɛkúdɑbùò nyɛ kɛ̀ m mɛ nyóó bɛ̀ wɑɑrɛ mɛkɔ̀fɔ̃ɔ̃mɛ, kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tɛ́ tiyɔ̃́ɔ̃́tì kó tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ tibɑnyɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ yu kɛ tú: Dɛtediɛrɛ̀ mɛwetímmɛ̀ kpɛrɛ, Ti Yiɛ̀ nKuyie nfìí ndɛ̀ kɛ bo dɛ́úkùnnɛ̀ ku yètìrì. 4Bɛɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́íi nyɛdobuò ndimɔ̀nnì kpɛyɛ, kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ sìì pùɔ̀ nnɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́íi nyɛhɛkɛ̀ kótɛ̀, kɛ́kũtɛ́ yɛdobonkótɛ̀. 5Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bo ndi cɛ̃mmù di wũɔ̃, bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ bo ndi kuuti di pɑɑ nnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ dɛ kó dɛpɑɑ. 6Díndi biɛ bɛ̀ bo ndi yu kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀, bɛ̀ bo ndi tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀, di bo di yɛbotɛ̀ kó tikpɑ̀tì, kɛ́nsɑ̃rì bɛ kó tisɑ̃tì. 7Dɛ yiè ifɛi tɛ̃́nkɛ í yó ndi bo, di yóó pɛ́tɛ́ ticuuti nti kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ́mbo diwɛ̀ì miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 8Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́ timɔ́mmɔnti nti, n yí dɔ́ dɛ̀ɛ̀ wɛ̃̀nnìnko kɛ sɔrì, n yóó bɛ̀ yietímu weti bɛ yeti, kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ bɛ yɑɑ̀bí ibotí imɔu miɛkɛ, kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ bɛ kó fɛyɑnfɛ̀ iwuɔ ntɛì miɛkɛ, kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 10N yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ ǹ yɑ̃nku kɛ̀ diwɛ̀ì n kùɔ Kuyie nkùù n te ku kpɛ́í kù n dɑ̀tínnɛ́mɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kó diyɑɑ̀bòrì. Kù n dɑ̀tínnɛ́mɛ̀ mɛwetímmɛ̀ kó diyɑɑ̀bòrì, wèè tòú o pokù ò ɔ̃ɔ̃ sɑ̃rimɛ̀ kɛ́íri fɛítòòdɑ́fɛ̀, kɛ̀ n dò nyikuɔ́ nìùtì, kɛ dò nhosɑpɑ̀ɑ̀ nhɔ̃ɔ̃ pɑmmɛ̀ kɛ́nkɔri o dɔù, 11Kɛtenkɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dennɛní mɛ̀ɛ̀ botí bɛ̀ buɔtí dɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛ ikũmbí kɛ̀ ìi yɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dennɛní mɛɛ̀ botí mɛdɛɛtímɛ̀, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu mɛ̀ yɑ̀ kɛ́ kù sɑ̃ntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\