ESAII 62

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nSiyɔ̃ɔ̃ dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí yó ndò nyúó, n dɔ́mu Sedisɑdɛmmu dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí nɑ kɛ bo ndò nsó, n yó mmɛ nhɔ̃ kɛ kémmúnɛ̀ mɛwetímmɛ̀ kó kuwenniku bo míítɛ́mɛ̀, diwennɛ́cɑ̀nnì kɔ̃mɛ, mɛdɛɛtímɛ̀ kó kuwenniku bo míítɛ́mɛ̀ dihɑ̃ɑ̃tĩnni tɛ̃mɛ̀. 2Kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɑ̀ ɑ wetímɛ̀, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu bo yɑ̀ ɑ kpetì, kɛ dɑ yu diyètìpɑ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɑ keutɛ́ dì. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni ndɑ pikú ku nɔ̀ùtɛ̀ dikotipìì kɔ̃mɛ, kɛ́ ndɑ ceú dikpɑ̀ɑ̀tìpìì tɛ̃mɛ̀. 4Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɑ yu kɛ tú dihɛì bɛ̀ dootóo dì. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyu ɑ tenkɛ̀ kɛ tú kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dɔúnko, bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n cɑ̀ɑ̀, bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú m pokù kɛ yɛ̃́ mí nKuyie n yɛ̀mmɛ̀ dɑ nɑɑtinɛ̀mɛ̀, kɑ̀ɑ tenkɛ̀ n ye. 5Odɑpɑ̀ɑ̀ nhɔ̃ɔ̃ túótɛ́mɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ́puokɛ, mɛɛ̀ botí nku ɑ nìtìbɛ̀ yóó dɑ yenkɛmɛ̀ diwɛ̀ì ɔ̃ mbomɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nho pocɛ̃nnì kpɛ́í, Kuyie nyɛ̀mmɛ̀ yó ndɑ nɑɑtinɛ̀ mɛɛ̀ botí. 6Sedisɑdɛmmu n cònnɛ́ bɛbɑ̀rìbɛ̀ mbɛ ɑ duotí, bɛ̀ í dò nkɛ́cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie. Díndi bɛbɑ̀rìbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo dentɛnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛ́í, di í dò nkɛ́sɑkìi, n nɑ́ɑ́nnɛ̀ o kpɛ́í. 7Di bɑ́ɑ́ pɑ̃ Kuyie mmɛfíè, kɛ́nkémmúnɛ̀ kù bo wɛ̃tɛ kɛ́tũntɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu kòo nɑɑ́ nkutenkù kumɔu yó nsɑ̃ntí wè. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nyòutɛmu ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ potɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ bɛ́i nkɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yĩ: Fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu ɑ dootitɔbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó di ɑ diitì, bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ kó ibí bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ ɑ nɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ ɑ fɛ̃̀ṹtɛ́ kɛ pɛ̀tɛ́ mɛ̀. 9Bɛ̀ɛ̀ kùútí tidiitì bɛɛ̀ yó ntì yo nkɛ dɛ́úkùnko mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yètìrì, bɛ̀ɛ̀ tɔ̃ũ fínyĩ̀ bɛ kɛ dɔɔri mɛnɑɑ̀ mbɛɛ̀ yó mmɛ̀ yɔ̃̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù miɛkɛ. 10Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ yɛ̀nnɛ̀, píennɛ̀ kucɛ bɛ̀ɛ̀ kũntiní bɛ kpɛ́í, kɛ́ĩ́tínnɛ́ kucɛ kó yɛfɔ̃̀tɛ̀ kɛ́píe nyɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́cónnɛ́ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ yɑ̀. 11Di Yiɛ̀ nKuyie mpĩɛ̃kùmu itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ tú: Nɑ́kɛ́nɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɛ dɔ̀: A dɛɛtíwè kéróomu kɛ bo tíí nhò dɛɛtɛ́ bɛ̀, bɛ̀ɛ̀ tu o tɔ̃mmú kó tiyeti. 12Bɛ̀ bo mbɛ̀ yu kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ tú Kuyie nkɔbɛ, bɛ̀ bo mbɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie ndontɛ́ bɛ̀. Fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú: Dihɛì bɛ̀ dɔ́ dì, bɛ̀ í bɔntóo dì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\