ESAII 63

1Wennì nwe yie nwèè itiní Edɔmmu tenkɛ̀, we nyitiní dihɛidiɛ̀ Bosedɑɑ kòo yɑ̀ɑ̀tì tò mmɛwũɔ̃̀? We nkèríní kɛ dɑ́ɑ́tí o yɑ̀ɑ̀tì kɛ yíéo, kɛ tɑ̃́ o wɛ̃rímú. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kɔ̀tɛní kɛ bo bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀, kɛ́dɛɛtɛ́ ku nìtìbɛ̀. 2Bɑ nte kɑ̀ɑ yɑ̀ɑ̀tì tɛí mmɛnitiyĩ̀ĩ̀? Bɑ nte kɛ̀ tì dònnɛ̀ wèè nɑ̀ù nfínyĩ̀ kó yɛbɛ diyɛtituò? 3Kuyie nnɑ̀ɑ́ nkɛ tú: N do bo m mɑ́ɑ̀ ndi diyɛtituò kɛ nɑ̀ù, n kɔbɛ kóò mɔù í n teennɛ̀, m miɛkɛ kɛɛ̀ do bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ nní mbɛ̀ nɑ̀u kɛ bɛ ũtírí, kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ nsɛ̀rì n yɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ m mùɔti n yɑ̀ɑ̀tì timɔu. 4N do yɛ̃́mu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dò ndiyiè mɑrì m bo pɛitɛ n nìtìbɛ̀ bɑ̀nnì. Dimɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu m bo dɛɛtɛ́ dì n nìtìbɛ̀, 5Kɛ̀ n wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ nhòmɔù í buɔ̀ dɛ kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ n di n yɑ̀mɛ̀ òmɔù í bomɛ̀ n fɔ̃nkúò, mɛm̀mɛ kɛ̀ n yòutɛ m bɑkù m miɛkɛ cɔ̀útɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ n duɔ́ mmuwɛ̃rímú. 6Mɛm̀mɛ m miɛkɛ yɛ̀mɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̀ n yɛ̀ nɑ̀ntɛ kɛ yɛ̀ yɔurɛ m miɛkɛ yɛ yɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ ncóú nkɛtenkɛ̀. 7N yó nsɑ̃ntímu ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kù ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, m bo ndɛ́úkùnko ku yètìrì, ku nìtì tiì dɛu Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, ku sémmɛ̀ mɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ ndiɛmɛ̀. 8Kuù bɛ́i nkɛ tú: Isidɑyɛɛribɛ tu n nìtìbɛ̀ mbɛ, m bí nyi, ì í yó n soutɛ́. Mɛm̀mɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ dɛɛtɛ́. 9Bɛ̀ do bo dìì mɔ̀nnì mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kù í tɔ̃nní ku kóo tɔ̃ntì mɔù, yoo ku tɔ̃nnì mɑrì ku mɔ́mmɔnku kuù bɛ̀ dɛɛtɛ́. Kù bɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ mɛsémmɛ̀ kù mbɛ̀ bonɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛ̀ dontɛ́. Kuù do bɛ̀ ùúkú kɛ bɛ̀ yùɔ̀ri, bɛ borimɛ mɛmɔu miɛkɛ. 10Bɛ̀ mɛ nyí nyie nku kpɛti, kɛ́ncɑɑ̀rɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ kùu kóntɛ́ kɛ́nɑɑ́ mbɛ dootitɔù, kɛ́ bɛ̀ tɑ mudoò. 11Mɛm̀mɛ bɛ̀ dèntɛnímɛ̀ dimɔ̀nnì kótìrì dɛ̀ do dòmmɛ̀ Mɔyiisi kó dimɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú wèè do bɛ̀ sée dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ò borɛ? Wèè kó muyɑɑ́ ndo bo bɛ cuokɛ̀ dɛ yiɛ̀ nkɔ̀tɛ kɛ? 12Wèè do bonɛ̀ Mɔyiisi kóò duɔ́ mmuwɛ̃rímú, wèè bɑkù do kpeńnì kòò kèétɛ́ kukó nkó mɛniɛ mbɛ ììkɛ̀, kɛ́pɛ́tɛ́ diyetìdiɛrì kɛ̀ di bo sɑ̃́ɑ̃̀. 13Weè do bɛ̀ ni kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ ɔ̃ nkérímɛ̀ mutencɑtímu bɑ́ bɛ̀ í mbètɛ́ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kó Muyɑɑ́ ndo bɛ̀ kpɑ̀ɑkɛ kɛ kɔrinɛ̀ mɛom̀pùmɛ̀ borɛ̀, kupecɛ̃nku ɔ̃ nkérímɛ̀ kɛ cuti kubiriku. Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nimɛ̀ ku nìtìbɛ̀, kɛ fei ku yetidiɛrì. 15Áú! N Yiɛ̀ nKuyie ɑ́ mbo kɛĩ́nkɛ̀ ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ dɛĩ́nkɛ̀, kɛ́wéntɛ́ní kɛ́yɑ̀ dɛ̀ ti dòmmɛ̀. Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ tɛ̃́nkɛ í ti dɔ́? Bɑ nte kɑ̀ɑ tɛ̃́nkɛ í ti kuɔ̀ mɛsémmɛ̀? 16Fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti cicɛ! Ti yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu í ti yɛ̃́, ti yɑ̀ɑ̀rì Sɑkɔbu ti yɛ̃̀mmu. Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu ti cicɛ. Nɛ̀ dimɔ̀nnì fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti kóo dɛɛtíwè. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie, bɑ nte kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ ti mɔ̀ńtɛ́ ɑ cɛ? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ ti ɑ̃́ɑ̃́ nkɛ ti to kpenkɛ, bɑ́ ti tɛ̃́nkɛ í dɑ dé? Wɛ̃ɛ̃tɛní ti bíɛ́kɛ̀, ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. Tínti ɑ kó bɛnìtìbɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ ti te. 18Yɛmɔ̀rɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ nkɛ ɑ nìtìbɛ̀ tínti ti tiekɛmɛ̀ dihɛì, kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ pɔ̀ntɛ ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dò mpɑ́íí. 19Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ ti dɔɔri kɛ dò nhɑ í ti bɑɑtɛ́ diyiè mɑrì? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ ti dɔɔri kɛ dò nti í tɔ ɑ yètìrì nɛ̀ ti bomɛ̀? Bɑ nte kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ kɛ̃tɛ́ tiwɛtì kɛ́cútɛ́ní yɛtɑ̃rɛ̀ nɑ ndɑ yɑ̀ kɛ́sɑ̃ntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\