ESAII 7

1Osiɑsi birɛ Yotɑmmu kó dɛbirɛ Aɑsi tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Dɛ mɔ̀nnì ndi Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, Desinni nɛ̀ Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ do Sedisɑdɛmmu kɛ bo ò pɔ̀ntɛ kɛ mɛ nyí nnɑ. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti yɑɑ̀birɛ Aɑsi nɛ̀ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɔbɛ kɛ dɔ̀: Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ Efɑdɑimmu tempɛ̃. Aɑsi nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì nhɑu, kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ fuutɛ kɛ̀ dɛtie nní nhɔ̃mmɛ̀ kutúúkù. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Esɑii kɛ dɔ̀: Túótɛ́ ɑ birɛ Seɑsubu kɛ̀ di kɔtɛ ditɑ̃rì kó mɛniɛ mpũɔ̃̀ nkɛ cuutiní dɛ̀ diyɑɑ̀hɔubinni kɛ́yɑ̀ Aɑsi. 4Kɑ̀ɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wèe pĩ́ nhomɑ́ɑ̀, ò bɑ́ ndé, o kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò Sidii kɔbɛ Desinni nɛ̀ Demɑdiɑ kpɛ́í, bɛ̀ dònnɛ̀ tɛdɑkɛ̀mpùtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ cɔ̀útɛ́ kɛ́deè tɛ̀ntɛ kɛ̀ kuyukú kuti. 5N yɛ̃́mu kɛ dò nSidii kɔbɛ nɛ̀ Pekɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ dɑ dɔ́nɛ̀ mɛyɛi mmɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: 6Yóunɛ̀ kɛ̀ tí do Sudɑɑ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí pĩ́ nTɑbɛɛdi birɛ tikpɑ̀tì. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́immu kɛ tú dɛ̀ í yóó dɔɔ̀ ò tu dɛ̀ bɑ́ɑ́ di. 8Kɛ yɛ̃́ Dɑmɑɑsi weè tumɛ̀ Sidii kó dihɛidiɛ̀. Kɛ̀ Desinni tu di kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Dɛ̀ bo nyóó yĩ́ yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù, kɛ̀ bɛ̀ nɑmu Efɑdɑimmu kó kuwuɔ, kù tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́. 9Sɑmmɑrii weè tu Efɑdɑimmu kó dihɛidiɛ̀, kɛ̀ Demɑdiɑ birɛ tú di kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ di í yie ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti kɛ kù tɑunɛ̀ di í yóó nhɑ̃ kɛ bo. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́innɛ̀ Aɑsi kɛ dɔ̀: 11Bekɛ́ mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n dɑ bɛnkɛ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛtenkɛ̀ miɛkɛ yoo kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ. 12Kɛ̀ Aɑsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yí yóó bekɛ́ n Yiɛ̀ nKuyie ntìmɑtì n yí dɔ́ kɛ dɑ bennɛ́. 13Kɛ̀ Esɑii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi Dɑfiti yɑɑ̀bí bɛnìtìbɛ̀ mɛ ndi ɔ̀unɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ di dɔ́ Kuyie ndi ɔunɑ̀ɑ̀? 14Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di duɔ́ mmɛcɑnnimɛ̀: Dɛsɑpùmbirɛ dɛ̀ɛ̀ mu nyí duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù dɛ̀ bo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Emmɑniyɛɛri (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nti bonɛ̀). 15Dɛ kó dɛbirɛ yó nyɔ̃ mmɛnɑɑmiɛ̀ mmɛ nɛ̀ mɛcekùɔ̀ nkɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ dɛ̀ bo yetɛmɛ̀ mɛyɛi nkɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 16Dɛ bo nyóó tuɔkɛ dɛ̀ bo yetɛmɛ̀ mɛyɛi nkɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛdɛ́ ɑ dé yɛ̀ɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ dɔúnkomu. 17Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ yóó duɔ́ nkɛ̀ yɛwe yonkuyɛ yɛɛ̀ dɑ tuɔkɛní fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu, di mu nyí yɑ̀ yɛ botí nɛ̀ Efɑdɑimmu yɑ̀tɛnɛ̀ dìì yiè Sudɑɑ kɔbɛ. M buɔ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó di domɛ̀ mmɛ. 18Dɛ kó diyiè ti Yiɛ̀ nKuyie mbo fontɛ kɛ̀ Esibiti kó isɛ̃ĩĩ ìtɛ́ní. Kɛ̀ kùu fontɛ kɛ̀ icee ítɛ́ní Asidii, 19kɛ́kɔtɛní kɛ́dɑ́tínnɛ́ ikó nyimɔu nɛ̀ yɛkondɑkɛ yɛmɔu nɛ̀ yɛpèrɛ̀ kó mɛfíè mmɛmɔu nɛ̀ tifɑ̃pèùtì timɔu nɛ̀ iwũɔ̃ cèntì dɛ̀. 20Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ikú oponkorì kukó nyɑ́ɑ̀ kou, Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kòo kuó di yùtì nɛ̀ di dɛɛ̀mbìi nɛ̀ di cìtì. 21Dɛ yiè bɑ́ wèè nìtì ò níí bo ncɛ̃mmú fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ nɛ̀ ipe ìdɛ́ì. 22Mɛnɑɑmiɛ̀ mbo mpíɛ́kɛ́, bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ dihɛì, bɛ̀ bo nyo mmɛnɑɑmiɛnkùɔ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀. 23Dɛ mɔ̀nnì fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ ndɛ̀ɛ̀ kó dɛtie mbo tɛkɔùpíítɛ̀ kɛ dò nkɛ̀ bɛ̀ bo dɛ̀ fìtɛ́ dɛ díítí mbo mɛdítíbii ntɛkɔùpíítɛ̀ (1000), dɛ kó dɛpɑɑ mbo kpɑ́nnɛ́ kɛ́yɛ tipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì. 24Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ nkɔrì kupɑɑwɑɑ́ nnɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀ nɛ̀ ipie, dɛ kó kɛtenkɛ̀ bo nɑɑ́ ntipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì mɑ́ɑ̀ kɔkɛ. 25Yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu bɛ̀ do kuuti yɛ̀ nɛ̀ sikɑ̃mmùu, bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó ndɑɑti kɛ keri dɛ kó dɛpɑɑ mmiɛkɛ ipo yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ kũ̀ṹ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bo nɑɑ́ nyinɑ̀ɑ̀kɛ kó ditũ̀nnì, ipe kó diciènnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\