ESAII 9

1Kubotí kùù do kérí kɛyensɔ̀ùkɛ̀ miɛkɛ kù yɑ̀mu kuwenniku diɛkù. Bɛ̀ɛ̀ do bo dibiìnnì kó dihɛì mukṹṹ nkpɛri kɛ̀ kuwennikuu bɛ̀ mìítɛ́. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ duɔ́ nkɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ɛ sṹṹ duɔ́ mbɛ diwɛ̀ì diɛrì, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkuyɛǹnɑɑtí, kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku ɑ ììkɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ nyɑ̃nku mɛ̀ɛ̀ botí dididɛ̀ì mɔ̀nnì kɛ íú bɛ̀ ɔ̃ ntoti bɛ̀ ɛí dɛ̀ kɛ íúmɛ̀. 3Bɛ dootitɔbɛ̀ do bɛ̀ buú nkùù nɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú, kumundɔú bɛ̀ do bukú kù kupɑ̀ɑ̀ti bɛ̀ do bɛ̀ puotìnɛ̀ kù, ɑ dɛ̀ kèétɛ́mu bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì. 4Bɛ dootitɔbɛ̀ do puotì yɛtɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tìì ɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɛùtì nɛ̀ tìì yɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ɛ̀ mùɔ̀tì mɛyĩ̀ĩ̀ dɛ̀ tɑti muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ nkɛ, muhɑ̃ɑ̃́ mborɛ̀ cɔ̀útɛ́. 5Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ti pɛitɛ́mɛ̀ dɛbirɛ bɛ̀ ti pɑ̃mu dɛnitidɑbirɛ Kuyie ndɛ nduɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ bo mbɑkɛ́. Bɛ̀ bo ndɛ̀ yu kɛ tú: Otentìsɑ̀ɑ̀wè Kuyie nkperíkù, ti cicɛ wèè bo sɑ̃́ɑ̃̀ mɛom̀pùmɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì 6O kpɑ̀tì yó ndɛ́úkúmu kɛ̀ mɛom̀pùmɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀ kòo fíí nDɑfiti kpɑ̀tì kɛ̀ tì nsɔkɛ́ kòo mbɑkɛ́ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu. Mɛwetímmɛ̀ nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ̀ dɛ̀ mbo di mmɔ̀nnì nɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀o. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mu ku kɔbɛ mɛdiɛ̀ dɛɛ̀ kpɛ́í nte, kɛ̀ kù yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 7Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i ti nnɑ́ɑǹtì kɛ kpɑnnɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kɛ̀ tì bɛ̀ do bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ. 8Kɛ̀ kubotí kumɔu tì kèè Efɑdɑimmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sɑmmɑrii omɔu kɔbɛ bɛ̀ tì kèèmu. Kɛ̀ tɛfentɛ̀ bɛ̀ dɛutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ́tú: 9Titɑ̃́tì kó iduotí iì do, kɛ̀ ti yóó mɑɑ́nɛ̀ yɛtɑ̃́hokùyɛ̀ bɛ̀ kɔ̃ṹ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sikomɔ́ɔ̀, kɛ̀ ti yóó fííkú dɛtekperɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì. 10Mí nKuyie mbɛ Yiɛ̀ mmíì duɔ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tì Desinni ɛì kɔbɛ bɛ̀ do. Mí nKuyie mmíì íi mbɛ dootitɔbɛ̀ miɛkɛ. 11Sidii kɔbɛ bɛɛ̀ ìtɛ́ní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ìtɛ́ní diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ɑ̀ɑtɛ kɛ mɑɑnko Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ í do n nɔ̀ùtɛ̀ kpɑɑ́ yuomu Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. 12Bɑ́ nɛ̀ m mɛ mbɛ̀ potɛ́mɛ̀ bɛ̀ í wɛ̃̀tɛní m borɛ̀, bɛ̀ í n wɑmmú mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ. 13- 14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n yóó kéétɛ́ Isidɑyɛɛribɛ yuu nɛ̀ bɛ yóú, n yóó kɔ̃ṹmu tipuonti nɛ̀ tipèntì diyiè dìmɑ́ɑ̀. Diyuu bɛnkú bɛkótíbɛ̀ mbɛ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí. Kɛ̀ kuyóú bɛnkú bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. 15Kuwuɔ nkuù nkó bɛnìùbɛ̀ kù fétìnkomu. Bɛ̀ bɛ̀ niitɛ́ kucɛ yɛiku nku. 16Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑtinɛ̀ dɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ m mɛ nyí yóó kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ bɛ kó iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛmɔu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni dɛ̀ ndɛ. Bɛ̀ tu bɛnitidɔnnibɛ̀ mbɛ kɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti píɛ́kɛ́ bɛ nɔ̀ dɛɛ̀ te mí nKuyie nkɛ̀ m miɛkɛ bɛ pɛ́ì, kɛ̀ n yùo n nɔ̀ùtɛ̀ bɛ kpɛ́í. 17Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ yonku dò mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu, kɛ cɔ́ú ntipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì kɛ cɔ́ú nkutúúkù tikɔ̃̀tì kɛ̀ kuyukú fĩ nkɛ dekù tiwɛtì. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè miɛkɛ cɔ̀útɛ́ bɛnìtìbɛ̀, kòo miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ̀ tùɔ̀, bɑ́ wè kòò cekɛ́ o yuu. 19Bɛ̀ níí yuntɛní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ dɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ kuɔ bɛ kònnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ɛíní kucɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́mɑɑ́nko bɛ̀ mɛ mbɑ́ nsɑ̀nnɛ̀. Bɑ́ wè kòò cɑ̀ɑ́ nho kou bɑkù. 20Kɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ cɑ́ɑ́ nhEfɑdɑimmu kɔbɛ, kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛ cɑ́ɑ́ mMɑnɑnsee kɔbɛ, dɛ kó iwuɔ nyidɛ́ kɛ̀ ì wɛ̃nnɛ́ kɛ cɑ́ɑ́ nSudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ í do, n kpɑɑ́ yuomu n nɔ̀ùtɛ̀ bɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\