SEDEMII 1

1Di mpɑ́tíri tɔ Idikiyɑ birɛ Sedemii nɑ̀kɛ́ tì nti nɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, Idikiyɑ do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo Anɑtɔti ɛì Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ bɛ kóò mɔù nwe. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sedemii Amɔɔ birɛ Sosiɑsi tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ. 3Kɛ̀ kùu wɛ̃tɛ kóò bɛ́innɛ̀ Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ Kuyie nní nsɔkɛ́ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Sedemii kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sedesiɑsi Sosiɑsi birɛ tɛrɛ̀ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀. Dɛ kó dibenni kóo tɑ̃ɑ̃̀nummùwè miɛkɛ nkɛ bɛ pĩ̀ḿmúmɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ kònnɛ̀. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 5N do dɑ yɛ̃́mu kɛ mu nyí dɑ pìítɛ́ ɑ yɔ̃ pɔutì miɛkɛ. A do kpɑɑní ɑ yɔ̃ pɔutì miɛkɛ kɛ̀ n dɑ cɑ̃̀ńnɛ́mu, n do dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɑ̀ɑ bo ntú wèè nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃ nɑ́ɑǹtì yɛbotɛ̀. 6Kɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: Áú! N Yiɛ̀ nKuyie n yí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́, n kpɑɑ́ bɛmmu. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ntɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ ntú ɑ kpɑɑ́ bɛ. A kɔrimu n yóó dɑ tɔ̃ mbɛ̀ɛ̀ borɛ̀ kɛ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì timɔu. 8Bɑ́ mbɛ̀ dé kɛ yɛ̃́ n dɑ bonɛ̀mɛ̀mu kɛ bo dɑ dɛɛtɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 9Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyòutɛmɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ n nùù, kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Nh ɑ̃nnɛ́mu n nɑ́ɑǹtì ɑ nùù miɛkɛ. 10Bɑntɛ́ kɛ dò n dɑ bɑ́ɑmmu yíe nyɛbotɛ̀, kɑ̀ɑ bo mbɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ, kɑ̀ɑ bo nhuuti, kɛ kɔùtì, kɛ bɔnti kɛ pɔǹtì, kɛ dɛ́ítɛ, kɛ mɑti kɛ fíintɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbekɛ kɛ dɔ̀: Sedemii ɑ yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n dɔ̀: N wúó mmutie bɛ̀ tu mù ɑmɑndíè kó kubɑkù nku. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A dɛ yɑ̀mu weti weti, dɛ bɛnkú m pĩ́mmɛ̀ mmɛ m bɛ́i ntì kɛ yóó tì dɔ̀ɔ̀. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: A yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ tɛkṹmbotɛ̀ ntɛ kɛ̀ tɛ̀ bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ fɑ̃nni kɛ bíkúní m bíɛ́kɛ̀. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɛ mɛyɛi nyóó cóúnnímɛ̀ dihɛì dii nyɛmbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀. 15Ntɛ n yóó yúmu kubɑkù yoú kó iwuɔ nyimɔu nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu, dɛ̀ kɔ̀rinímu kɛ bo pi Sedisɑdɛmmu ɛì kó yɛbòrɛ̀, kɛ́fitɛ́ iduotí nɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ yɛmɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 16M bɛ́i ntì bɛ kpɛ́í n yóó tì mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu bɛ̀ dɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ m bùtínnɛ́, kɛ tuɔ̀ nyɛbɔkɛ̀ tihúúntì, kɛ kɔ̃nkù kɛ bɑ́ɑ́ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSedemii bɑ́ɑ́tí, ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n dɑ nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀. A kɔ̃̀ntì bɑ́ mpɑɑti bɛ ììkɛ̀, kɑ̀ɑ pɑ̀ɑti míì nɛ́ yóó dɑ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ ììkɛ̀. 18- 19Dihɛì yɛmbɛ̀ bɛmɔu, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ í yó ndɔ́ ɑ kpɛti. N nɛ́ yóó dɑ duɔ́mmu muwɛ̃rímú kɑ̀ɑ bɛ̀ bɑ̀ɑo. A bo ndònnɛ̀ dihɛì iduotí fitɛ́ dì, dimɑ́tìsɑ̃ɑ̃̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó iduotí dòmmɛ̀ bɛ̀ í yóó dɑ nɑ. Kɛ yɛ̃́ n yó ndɑ bonɛ̀mɛ̀mu kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\