SEDEMII 10

1Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ntú mù: 2Kù tu: Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ ibotí tɛì kɔbɛ dɔɔri dɛ̀ di bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ mɑmɛ̀ dɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie bɛɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì dɛ̀ duò. 3Ibotí tɛì tũ nyɛbɔkɛ̀ nyɛ dɛtetìrɛ̀ kpɛyɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ mutie mmu dikpɑ́ɑ̀ kɛ́kɔ̃ṹ, kòo yɑ́ntìi cíɛ́kɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀, 4kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ dɑ̀ri mɛsɔɔ nyoo mɛbiɛrimɛ, kɛ́deè kɛ́yɑ̀ sikɑ̃ũ nɛ̀ mɑ̀ɑ̀tóò kɛ́ tɛ̀ bɑɑkɛ́ kɛ́fíí kɛ̀ tɛ̀ bɑ́ nnɑmpú. 5Dɛ kó sibɔɔtenkɑɑnìi dònnɛ̀ timɑ́tì nti bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cónnɛ́ tì kupɑku kɛ̀ tì bo ndɛ́ɛ́rì sinɔɔ, dɛ kó sibɔɔtenkɑɑnìi í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ kɛ̀ bɛ̀ sì tɔuti kɛ yɛ̃́ sì í nɔmmɛ̀ kɛ ceǹtì. Di bɑ́ nsì yĩ̀ɛ̃̀kù, sì í nɔ nkɛ dɔɔri mɛyɛi, sì mɛ nyí yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie, òmɔù í dɑ dònnɛ̀, ɑ dɛumu kɑ̀ɑ yètìrì feí kɑ̀ɑ kpeńnì. 7We mbo dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ í dɑ dé? Fɔ̃́ɔ̃̀ tu ibotí imɔu kóo kpɑ̀ɑ̀tì, fɔ̃́ɔ̃̀ dò nti ndɑ dé, bɛ̀ɛ̀ ciì ibotí imɔu miɛkɛ nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu miɛkɛ òmɔù í dɑ dònnɛ̀. 8Bɛmɔu bɛ̀ yɛimmu òmɔù í ciì, bɛ kóò kɛ́mbɑ́ɑ́ sitenkɑɑnìi dɛɛ̀ bɛnkú bɛ̀ yɛimmɛ̀. 9Bɛ̀ sì dɑ̀rì Tɑdisisi ɛì kó timɑ́tì pɛ́ítì nti. Ofɑɑsi ɛì kó mɛsɔɔ mmɛ bɛ̀ sì dɑ̀rì mɛ̀, bɛyɑ́ntìbɛ̀ bɛɛ̀ sì dɔ̀ɔ̀ kɛ sì sɑ̃̀ri tiyɑɑ̀wũɔ̃tì nɛ̀ tìì dò mɛbèrìmɛ̀. Dɛmɔu mɛmmɛ dɛ̀ tu oyɑ́ntì kó mutɔ̃mmú mmu. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuu mɛ̀nkɛ tú Kuyie nku kɛ bo, kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ ku miɛkɛ pɛikɛ kɛtenkɛ̀ ɔ̃ nhɑumu, ibotí mɛ nyí dɑɑti kɛ commu ku ììkɛ̀ ku miɛkɛ yonkɛ dìì mɔ̀nnì. 11Nɑ́kɛ́nɛ̀ bɛ kɛ tú: Sibɔɔtenkɑɑnìi siì í dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. Sibɔɔtenkɑɑnìi bɛ̀ tu sì Kuyie tɛ̀mɑtɛ̀ í yó nkpɑɑ́ bɑ́ tɛmɑ́ɑ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú mmu, nɛ̀ ku yɛnfòùmɛ̀ mmɛ kù fìímmɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ pitɛ́ tiwɛtì nɛ̀ ku ciì. 13Kɛ bɛ́i nku nùù mɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ mɛniɛ ntìí kɛĩ́nkɛ̀, kuù ɔ̃ɔ̃ íi nyɛwɛtɛ̀ itemmɑ̀nkɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ dekɛ tiwɛtì, kuù ɔ̃ nte kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́mmíí nkɛ́ni, kuù ɔ̃ɔ̃ dennɛní kuyɑɑkù ku kɑ̀rì. 14Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo bɑntɛ́ bɛ̀ í ciìmɛ̀, ifɛi bo bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ bɛ̀ yìɛ̀nko timɑ́tì kɛ uti sìì bɔɔtenkɑɑnìi, sì tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛsi nsi, muwemmu í bo si miɛkɛ. 15Sì tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ mutɔ̃ntetìmù, dɛmɔu dɛ̀ bo pɑɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo sì potɛ́ dìì yiè. 16Sɑkɔbu kɔbɛ tũ nKuyie nkù ku kpɛrɛ í mɛ ndo, kuù dɔ̀ɔ̀ kutenkù, kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ bɛ̀ te, kuù yètìrì tu ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ. 17Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ di pìmu, kpéénnɛ̀ di nɛntì kɛ́ĩ́nnɛ́. 18Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù: M bo dennɛ bɛnìtìbɛ̀ dihɛì, m bo bɛ̀ ɛ̃̀ṹtɛ́ tipíìtì timɔu, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́. 19Ti tùɔ̀ti icɛ nyi! Ti mɔnnɛ dɛumu kɛ yóù mɛdiɛ̀, ti yɛ̀mmɛ̀ do dò nti yóó nɑ kɛ́tɔmu dɛ kó kuyɛ̃ĩku. 20Ntɛ tínti kɛ̀ ti touti pĩ̀ńtɛ́, kɛ̀ iwɛ̃ĩ tɔ̃ũ. Ti bí cìɛ́tɛ́mu, ì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, òmɔù tɛ̃́nkɛ í bo wèè bo íi nti tuo, wèè bo wɛ̃tɛ kɛ́ ti ɑ̃nnɛ́ mɛdɛ́ɛ̀. 21Bɛnìùbɛ̀ kó mɛyetímɛ̀ mmɛ, bɛ̀ yɛimmu bɛ̀ í wɑmmú bɛ Yiɛ̀ nKuyie. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yĩɛ̃kɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ni kɛ̀ bɛ̀ cìɛ́tɛ́. 22Keènɛ̀ kunɔɔ̀roo kuù kèríní kubɑkù yoú, kɛ tùɔ̀kɛní kɛ dèè, kɛ bo pɔntɛ Sudɑɑ ɛkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔúnko kɛ́nɑɑ́ nsikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie nti yɛ̃́mu kɛ dò, nhonìtì í te o fòmmu, onìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nni o fòmmu. 24N Yiɛ̀ nKuyie ɑ́ n tié, ɑ nɛ́ bɑ́ n tiénnɛ̀ kɛmiɛkɛ, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ n yí yó nkpɑɑ́. 25Yóu kɑ̀ɑ miɛkɛɛ do ibotí tɛì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, bɛɛ̀ í dɑ yɛ̃́, iwuɔ nyìì í yu ɑ yètìrì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ fèkɛmɛ̀ ɑ kó bɛnìtìbɛ̀ Sɑkɔbu kó kuwuɔ nkɔbɛ kpɛrɛ, kɛ mɛ̀nkɛ fèkɛ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu pɑ́íí, kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ dɔúnko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\