SEDEMII 11

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Kéntɛ́ mɛtɑummɛ̀ kpɛti n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì, kɛ́kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ. 3Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú mí nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, míì yɛ̃ nkɛ̀ wèè í yie mmɛtɑummɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì tii, ndɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀. 4N dènnɛní dìì mɔ̀nnì di yɛmbɛ̀ Esibiti bɛ̀ do borɛ̀ kɛ dò mbɛ̀ bo fɛhɑ̃ɑ̃tofɛ miɛkɛ, n dɛ mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀ bɛ̀ nkémmú n nɑ́ɑǹtì kɛ dɔɔri ti yɛ̃ mmù, mɛm̀mɛ bɛ̀ bo ntúmɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ nní mbɛ̀ te. 5Kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ n dɔúnnɛ̀ dìì nùù bɛ yɛmbɛ̀ dìì tu: M bo bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀, kɛtenkɛ̀ di mɛ̀ mbo kɛ̀ yíe. Kɛ̀ n tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie dɛ̀ mmɛ ndò. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Pĩɛ̃kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì timɔu Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ndɔɔri tì yɛ̃ mmù. 7Nɛ̀ n dènnɛnímɛ̀ di yɛmbɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ n yí yóu m bo mbɛ̀ cɑummɛ̀ kɛ̀ n tu bɛ̀ɛ kéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì nɛ̀ yíenní m bɑɑ bɛ̀ cɑummu kɛ̀ n tu bɛ̀ɛ kéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì. 8Bɛ̀ mɛ nyí kèńtɛ́, bɛ̀ ketɛ́ kɛ í dɔú mbɛ to dɛ bíɛ́kɛ̀, bɑ́ wè kòò tũ̀ nho tookperí kó kucɛ, dɛ mɔ̀nnì ndi n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ n do yɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ yetɛ mɛtɑummɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì tiì yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛ̀ dɑ̀kɛmu kɛ n yetɛ. 10Bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ tɑ bɛ yɛmbɛ̀ do dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi mmɛ mudɔɔ̀rìmù, kɛ yetɛ n nɑ́ɑǹtì, kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ ibotí tɛì kɔ̃mɛ kɛ yɛ̀ feu iwũɔ̃. Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tɔ̃̀tɛmu mɛtɑummɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀. 11Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: M bo bɛ̀ bɔntɛ́ mɛyɛi, mbɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́, kɛ́ nni nkuɔ̀nnɛ̀, m mɛ mbɑ́ɑ́ kéntɛ́. 12Dɛ mɔ̀nnì Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bo kuɔ́nnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ tuɔ̀ nyɛ̀ tihúúntì yɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́ mɛyɛi mbo bɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì, 13kɛ yɛ̃́ díndi Sudɑɑ kɔbɛ di ɛkɛ̀ sũ kɛ mɑ̀mɛ̀ di bɔkɛ̀ mɛ mmɑ̀, icɛ sũ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ mɑ̀mɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi isíɛ́ kpɛri kó yɛhúúntɔ̀rɛ̀ di tuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì yɛ̀ mɛ mmɑ̀. 14Dɛ mɔ̀nnì fɔ̃́ nSedemii ɑ bɑ́ ntú ɑ bo m bɑ́ntɛ̀ bɛ kpɛ́í, yoo ɑ́ n kuɔ́nnɛ̀ kɛ́ n sɑutɛnɛ̀ bɛ kpɛ́í kɛ yɛ̃́ mɛyɛi mbo bɛ̀ do dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nni nkuɔ̀nnɛ̀ n yí yóó keè. 15N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ? Bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛyɛi mmɛ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi n fìé ìì wũɔ̃ kó imɑɑ mbo di dɛ́tinnɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ di doti kɛ̀ di nɑ kɛ́nyɑ̃nkɑɑ̀? 16Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n do di yu kɛ tú odìfíè tie sɑ̀ɑ̀mù mmu mùù pɛitɛ́ yɛbɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀. N nɛ́ bo duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ mù pɛɛ kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ kɛ̀ mu bɑkɛɛ kékɛ́. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ wèè do dì fìí nwèè nɑ̀ɑ́ nkɛ tú mɛyɛi ndi doti díndi Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ di tuɔ̀mmɛ̀ tihúúntì yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ kɛ íinko o miɛkɛ. 18N Yiɛ̀ nKuyie nkuù tì nni mbɛnkɛ kɛ̀ ntì yĩ̀ɛ̃́tɛ́, kɛ̀ kù m bɛnkɛ bɛ̀ n dɔ́nɛ̀ tì kɛ̀ n tì yɑ̀. 19N do dònnɛ̀ fɛpeyɔɔ̀nfɛ̀ nfɛ bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ fɛ̀ mukɔ̀ù, bɛ̀ do dɑkii n kpɛ́í nkɛ bɑ́ n yí yɛ̃́ kɛ bɛ̀ tu: Tí kɔ̃ṹnɛ̀ mutie nɛ̀ mu bɛ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́ mmu kpɛ́í kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 20N Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ beéntì mɛ nwennimu o kóò kɛ́nyɛ̃́ onìtì yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ o toti tì nwe nduɔ́ n kpɛti weè yóó pɛitɛ m pɛ̀ì. 21Anɑtɔti ɛì kɔbɛ dɔ́ kɛ́ n kuɔ̀mu kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɑ̀ɑ í dɔ́ ti bo dɑ kuɔmɛ̀ yóu ɑ bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 22Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́i nkɛ tú ò bo bɛ̀ potɛ́ kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ɛ kú mudoò miɛkɛ, kɛ̀ dikònnì kuɔ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì. 23Dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑɑ́ bɛ ɛì, ò yóó bɛ̀ bɔntɛ́ mɛyɛi mmɛ ò bo ítɛ́ kɛ́cómmú dìì mɔ̀nnì kɛ́ bɛ̀ potɛ́ bɛmbɛ Anɑtɔti ɛì kɔbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\