SEDEMII 12

1N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ dɑ nɛnninɛ̀, n nɛ́ dɔ́ kɛ́bɛ́immu sɑ́m̀pɔ́ ɑ beéntì ĩ́nkɛ̀. Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ bɛyɛibɛ kpɛrɛ yíé? Bɑ nte bɛ̀ɛ̀ yetɛ ɑ kpɛti kɛ̀ bɛ̀ bo diwɛ̀ì miɛkɛ. 2A bɛ̀ fìímmu kɛ̀ bɛ cĩɛ̃ ntɑ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ sɛ̀nti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ pɛí yɛbɛ. A yètìrì bomu bɛ nɔ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀. 3N Yiɛ̀ nKuyie, ɑ n wúómmu kɛ n yɛ̃́, ɑ yɛ̃́mu kɛ dò n yɛ̀mmɛ̀ bo ɑ bíɛ́kɛ̀, cɑ̃́nnɛ́ bɛ ipe bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ ì i kɔ̀ùdieku i kɔ̃mɛ, bɑtɛ bɛ dikɔ̀ùyiè kpɛ́í. 4Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ dihɛì yɛ̀ yɛdɑbùò mmiɛkɛ? Timútì tiì kpeì dɛpɑɑ nkɛ̀ iwũɔ̃ kɔ̃ ndihɛì miɛkɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì miɛkɛ bɛ kó kuyonku kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Kuyie nyí wúó nti dɔɔri dɛ̀. 5Kɛ̀ Kuyie nní tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ nɛinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kèrí bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kɛ ɔ̀u, ɑ bo yĩ́mɛ kɛ́nɑ kɛ́betɛnɛ̀ sisɛ̃ĩ́? Kɑ̀ɑ bo mbo dihɛì mɛom̀pùmɛ̀ kpɛri ndi kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑti, dɛ̀ bo ndɑ dòmmɛ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ bo tɑnní dìì mɔ̀nnì? 6Bɑ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ di wɛ̃ ndi cicɛ bɛ̀ bo dɑ fítɛ́. Bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ɑ kɔ̀ùbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ dɑ úú. Kɛ̀ bɛ̀ dɑ kpɛntinɛ̀ mɛnɑ́ɑnkùɔ̀ nhɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀. 7Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N dootóomu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ do tú n kpɛtɛ, m peitɛ́ n nɔu nsi n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ do nɑɑtinɛ̀ bɛ̀, m bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ nkɛ. 8Bɛ̀ɛ̀ do tú n kɔbɛ bɛɛ̀ nɑɑ́ ntimuntũntì n kpɛ́í, kɛ kontí kɛ n wɑnti. Dɛɛ̀ te kɛ̀ m bɛ̀ níí. 9N nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú n kɔbɛ bɛɛ̀ nɑɑ́ ndi mmɔ̀nnì dikoribii kɛ̀ icĩrí dì duò. Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntìi tíí nkɛ́di dibɑnni. 10Bɛnɑɑcɛ̃mbɛ bɛɛ̀ bɑ̀tɛ́ m pɑku kɛ kùɔ fínyĩ̀ kó dɛtie, bɛɛ̀ nɑ̀u dɛpɑɑ nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑnnɛ́ kɛ nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀. 11Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́nko tɛdɔmpɛ́ítɛ̀ kɛ duɔ́o n yììkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛsémmɛ̀, kɛ̀ dihɛì dɔúnko bɑ́ òmɔù í bɔti dɛ kpɛti. 12Sitɑ̃píɛ́ simɔu ĩ́nkɛ̀ nkɛ bɛfèèbɛ̀ tùɔ̀kɛnímɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kuyɛ̃ĩku kuù bɛ̀ do itemmɑ̀nkɛ imɔu, bɑ́ òmɔù í súɔ́. 13Ntɛ díndi kɛ ɔ̃ɔ̃ buɔtí tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè kɛ̀ tìi yɛ̀ tipotì, di mɛ mbɑ́ɑ́ cɔ̃ntɛ dɛ̀mɑrɛ̀. Ifɛi ìì di bonɛ̀ di dɛì tìì diitì ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛɛ̀ di yɛ̀, dɛɛ̀ kpɛ́í nte. 14Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ̀kɛ́ tì n nìtìbɛ̀ pɛɛtitɔbɛ̀ bɛmɔu kpɛ́í. Bɛ̀ tu bɛyɛibɛ mbɛ n kpɛ́í, bɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ n kpɛrɛ n duɔ́ ndɛ̀ ndɛ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Dɛ yɛmbɛ̀ n yóó bɛ̀ ũtirɛmu kɛtenkɛ̀ bɛ̀ fìíkú dɛ̀, kɛ́fietɛ Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ bɛmɔu. 15Dɛ kó difɔ̃nkúò mɛsémmɛ̀ yóó bɛ̀ nni mpĩ́nnɛ̀mu, kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní bɛ tenkɛ̀, bɑ́ wè o ɛì. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ mbɛ̀ tũ̀nnɛ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó icɛ, kɛ pɑrìku nɛ̀ n yètìrì kɛ tú Kuyie mbomu bɛ̀ do bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ botí n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpɑrìkunɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó diyètìrì, m bo bɛ̀ kɑ̀nnɛ n nìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 17Bɛ miɛkɛ kɛ̀ kubotí mɑkù kɔbɛ mɛ nyetɛ n kpɛti n nɛ́ kù uutɛ́ pɑ́íí kɛ́ kù kùɔ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\