SEDEMII 13

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́dontɛ́ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ fɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ́yi kɛ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ́ bɑ́ɑ́ fɛ̀ mɛ̀ú mmɛniɛ. 2Kɛ̀ ń tũnnɛ n Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì kɛ́kɔtɛ kɛ́dontɛ́ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɛ́yi. 3Kɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ dɔ̀: 4Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ ɑ dontɛ́ fɛ̀ kɛ́yi, kɛ́kɔtɛ kukó nhEfɑdɑti kɛ́ fɛ̀ sɔ̀nnɛ yɛpèrɛ̀ fíè. 5Kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́ fɛ̀ sɔ̀nnɛ Efɑdɑti n Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀, 6kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́mɔntɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Efɑdɑti kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́túótɛ́ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ n do duɔ́ nkɑ̀ɑ sɔnnɛ fɛ̀. 7Mɛm̀mɛ kɛ̀ n yítɛ́ kɛ́kɔtɛ Efɑdɑti kɛ́wɑmmú n do fɛ̀ sɔ̀nnɛ dɛ̀ kɛ́ fɛ̀ tùótɛ́, kɛ nɛ́ nsɔ̃́ nfɛ̀ cɑ̀kɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ mùmɑmù. 8Kɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃tɛ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 9Mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: Mɛɛ̀ botí nku n yóó cɑkɛmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ do pɔtìnɛ̀ dɛ̀, dɛ̀ɛ̀ do tú Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kó tɛfentɛ̀ m bo dɛ̀ cɑ̀kɛ. 10Kubotí yɛiku nku, bɛ̀ í dɔ́ kɛ́keè n nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ bɑɑ sɔkɛ́ bɛ tookperí yɛiyi miɛkɛ nkɛ, kɛ tɑunkonɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ ninku kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́. Dɛ kó kubotí kɔbɛ kpɛrɛ wɛ̃ti fɛɛ̀ nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kpɛrɛ ndɛ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yi mɛ̀ɛ̀ botí fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ n do mɛ nyi Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ, n do dɔ́ bɛ̀ ntú n nìtìbɛ̀ mbɛ kɛ́ndɛ́úkùnko n yètìrì kɛ́ntú n kɔbɛ bɛ̀ mɛ nyí kèńtɛ́ n kpɛti. 12Kɛ̀ Kuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù míì tu: Sicèe bo kɛ bo mpíɛ́kɛ́ mɛnɑɑ̀ mmɛ. Kɛ̀ bɛ̀ dɑ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ tú: Ti yɛ̃́mu sicèe bomɛ̀ kɛ bo mpíɛ́kɛ́ mɛnɑɑ̀, 13nhɑ nɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: M bo nii mmɛnɑɑ̀ ndihɛì diì nkɔbɛ bɛmɔu, kɛ́tɑunnɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛmɔu. 14Bɛnìtìbɛ̀ bo mbokù bɛtɔbɛ̀ cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, mɛsémmɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ nni mpĩ́nnɛ̀, m bɑ́ɑ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́, m bɑ́ɑ́ bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, m bo bɛ̀ kùɔ pɑ́íí. 15Kéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɔnkùnnɛ di to, bɑ́ mmɔkɛnɛ̀ sifeí, di Yiɛ̀ nKuyie nkuù nɑ̀ɑ́. 16Ndɛ́úkùnkonɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù yètìrì, kɛ̀ kù mu nyí duɔnní kɛyènkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dì bììtoo, kɛ̀ di bétírí yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛyènkɛ̀, di do bɑɑ diyiè diì bo yɛ̀nnímɛ̀, kɛ̀ kù nɛ́ duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ di bììtoo sɑ̃̀ṹ kɛyɔ̃ɔ̃kɛ̀nyènkɛ̀ kɔ̃mɛ. 17Kɛ̀ di í kèńtɛ́ itié m bo tɑ didɑbònnì m mɑ́ɑ̀ borɛ̀, kɛ́kɔmmú tinɔnniɛti mɛdiɛ̀. Di kó tɛfentɛ̀ diɛtɛ̀ kpɛ́í, m bo kɔmmú mɛdiɛ̀. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó pĩ́mmúmɛ̀ Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o yɔ̃ onitipokpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri kɛtenkɛ̀, kɛ yɛ̃́ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì í kpɑɑ́mɛ̀ bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀. Dì do kɛtenkɛ̀ nkɛ. 19Kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ kpetínnɛ́mu, òmɔù tɛ̃́nkɛ í kpetì dihɛì kó yɛcɑ̀kɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ bɛmɔu ndi bɛ̀ í sùɔ́ nhòmɔù. 20Íinnɛ̀ di yɔ kɛ́yɑ̀ di dootitɔbɛ̀ kèrínímɛ̀, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. Bɛnìtìbɛ̀ n do di bɑ̀nnɛ bɛ̀ cuó nkɛ? Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú di kó disɑ̃nni. 21Di do nɑɑtinɛ̀ bɛ̀ bo di nɑ dìì mɔ̀nnì kɛ́ di bɑɑtɛ́, dɛ̀ bo ndi dòmmɛ? Dɛ kó kuyonku bo ndònnɛ̀ kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí onitipòkù. 22Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di mbékú dimɑ́ɑ̀ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ tiì nkó dimɑ̀ɑ̀ di tùɔ̀kɛní. Di yɛi mmɛɛ̀ dɛutɛ́ dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ kɑ̃̀tɛ́ di yɑɑ̀bòrɛ̀, kɛ kɔ̀ùtɛ di nɑɑ̀cɛ̀nkíè. 23Onitisɔ̀ù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ceetɛ o kɔ̃̀ntì ti dòmmɛ̀, dimɑnnì mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛitɛ di yɔ̃̀rɛ̀. Díndi bɛ̀ɛ̀ mɑntɛ́nɛ̀ mɛyɛi ndi bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mɛ̀ yóu kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 24N yóó di cíɛmmu kɛ̀ di cíɛ́tɛ́, kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ cíɛ mmɛ̀ɛ̀ botí tɛdɔntɛ̀ kó timútì. 25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ ntɛnɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì di kpɛ́í, n di bɑɑnɛ̀ tì tinti. Kɛ yɛ̃́ di n yɛ̃̀mmɛ̀mu kɛ m bùtínnɛ́ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀. 26Míì mɔ́mmuɔ n yóó kɑ̃́tɛ́ di ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ ndi ììkɛ̀, kɛ di cónnɔ́ɔ dɛtetìrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ di fɛi. 27Di kó mubɔɔtũ̀mmù yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔ̃mu tontɛ́mu, dɛ̀ dò nhonitidɔ̀ù ɔ̃ ntũmmɛ̀ mmɛ otɔù pokù, dinɑɑdɑɑ̀ ɔ̃ ntũmmɛ̀ fɛnɑɑnifɛ kɛ kɔnti. N yɑ̀mu ifɛi kpɛrɛ di dɔɔri dɛ̀ díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ. Di bo yɑ̀! Di kó mɛyɛi nyóó deè ɔ̃̀ndɑɑ̀ ndi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\