SEDEMII 14

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kutɑyiɛtí mɔ̀nnì kɛ dɔ̀: 2Sudɑɑ kɔbɛ bo yɛkúdɑbùò mmiɛkɛ nkɛ, bɛ ɛkɛ̀ yɛɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kó isɑ́útìi dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀. 3Bɛkótíbɛ̀ tũɔ̃̀ mbɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ mudúò kukó kɛ̀ bɛ̀ kũũ̀nní nɛ̀ yɛdɔ́ yɛtetìrì, kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ sĩ̀ĩ́ nsĩ́ĩ́. 4Kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ kpeí kɛ pɑ̀ɑ́, kɛ yɛ̃́ fɛtɑɑfɛ̀ í niumɛ̀, kɛ̀ bɛtenkútíbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ sĩ̀ĩ́ nsĩ́ĩ́. 5Kɛ̀ siyɔ́ɔ́ pɛí kɛ dokòo si bí, kɛ cokù timútì í kpɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 6Dikpɑ́ɑ̀ kóo sɑ̃mmɑrímú còḿmú yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yɔ̃ mmuyɑɑ́ sikpɑmɔɔ́ kɔ̃mɛ, kɛ̀ si nùɔ nhontɛ́ timútì í kpɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 7Bɑ́ kɛ̀ ti yɛi nti bekùnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ pĩ́ mmutɔ̃mmú ɑ kó diyètìrì yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, ti dɑ bùtínnɛ́mu kucɛ mɛ̀pɛ́u, ti dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 8Isidɑyɛɛribɛ bùɔ́ fɔ̃́ nwe, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ dɛɛrí, bɛ yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì. Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ í dɑkɛ bɛ ɛì kpɛ́í, kɛ do nhopɔ̀ɔ̀ wèè bɑ̀tɛ́ kɛ bo yié nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ pikɛ. 9Bɑ́ ndɔɔri kɛ dò nhonìtì dɛ̀ di wè, kɛ dò nhokpɑ̀rìnuɔnti wèè cĩ̀tɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í yóó nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ bɛtɔbɛ̀. Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bomu ti cuokɛ̀, ti tú ɑ kɔbɛ mbɛ, ɑ bɑ́ɑ́ ti bɔntóo. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ nɔnnɛ̀ bɛ̀ bo ncɑ̃́nnì cɑ̃́nnìmɛ̀ mmɛ, bɛ̀ í dɔ́ kɛ́cómmú dibòrì dimɑ́ɑ̀. Di mmɔ̀nnì m bɛ̀ pɛ̃̀mmu. N dèntɛnímu bɛ yɛi nkpɛ́í, n yóó bɛ̀ yietímu bɛ yɛi. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: A bɑ́ nni mbɑ́ɑ́ bɛ nnìtìbɛ̀ kpɛ́í kɛ tú m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 12Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ boú dinùù kɛ úú n yí yóó keè, kɛ̀ bɛ̀ n feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ kɛ m pɑ̃ɑ̃ ntidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ n yí yóó dɛ̀ cɔutɛ́. N yóó bɛ̀ bɔntɛ́ mudoò mmu nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú bɛmɔu pɑ́íí kɛ́deè. 13Kɛ̀ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Áú n Yiɛ̀ nKuyie! Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù mudoò bɛ̀ mɛ mbɑ́ nyĩɛ̃̀kù dikònnì kɑ̀ɑ yóó bɛ̀ duɔ́mmu mɛom̀pùmɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ. 14Kɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi, míì í bɛ̀ tɔ̃nkoo, míì í bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó dinùù, míì í tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. Bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi, mɛbɔɔkɔ̃mɛ, bɛ mɔ́mmɔmbɛ kó mɛsoùmmɛ̀ mmɛ bɛ̀ di nɑ́ɑ́mmɛ̀. 15Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ n kó diyètìrì m mɛ nyí bɛ̀ tɔ̃. Bɛ̀ɛ̀ tu mudoò nɛ̀ dikònnì dɛ̀ í tɑtiní dihɛì, mudoò nɛ̀ dikònnì dɛɛ̀ yóó bɛ̀ kùɔ. 16Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ bo duó Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, mudoò nɛ̀ dikònnì dɛ kpɛ́í, bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì dɛ̀ bo kú, kɛ́nduɔ́ duɔ́ bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ bɛ̀ bo bɛ̀ kũnnɛ́ dɛ̀. N yóó bɛ̀ yietímu bɛ yonku kó tiyeti. 17Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: N nɑ ndɔ́ n nuɔ nyiì sṹṹ ntinɔnniɛti, kɛ̀ nní nkuɔ̀ nkɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie, kɛ yɛ̃́ kuyɛ̃ĩku kuù domɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ùtɛ, kɛ̀ dɛ kó dikɔutirì dɛu mɛdiɛ̀. 18Kɛ̀ mudoò yó nkɔù ditowɑɑ̀ kɔbɛ, kɛ̀ dikònnì kɔ̀ù bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì. Bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmí nKuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ í bɑntɛ́ mùù tɛrɛ̀ ndɛ. 19Ti Yiɛ̀ mmɛ̀nkɛ sɑ̀ɑ̀ dootóomu tínti Sudɑɑ kɔbɛ pɑ́ííɑ̀? Kù ti pɛ̃̀mmu kɛ̀ dɛ̀ dèèɑ̀? Bɑ nnɛ́ te kɛ̀ kù ti potɛ́ kuyɛ̃ĩku kuu mbɑ́ kù í miɛrí? Kɛ̀ ti bɑɑ diwɛ̀ì bɑ́ ti í dì yɑ̀u, ti yɛ̃́ kɛ tú ti yóó miɛtɛ́ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nnɛ́ dɔkɛ tì ɑutɛ́. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nti bɑntɛ́mu ti cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ yɑ̀ ti yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ, ti tú bɛcɑɑ̀rìbɛ̀ mbɛ. 21A yètìrì yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì dihɛì ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì borɛ̀ nɛ̀ di kpetì. Dentɛní mɛtɑummɛ̀ ɑ ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ mɛ̀ tɔ̃̀tɛ. 22Sitenkɑɑnìi ibotí tɛì tũ̀ nsì miɛkɛ tɛ̀mɑtɛ̀ bo nɑ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ niɑ̀? Tiwɛtì tiì duɔ̀nní fɛtɑɑfɑ̀ɑ̀? Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nti búɔ́ fɔ̃́ nwe fɔ̃́ɔ̃̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\