SEDEMII 15

1Kɛ̀ nYiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Sɑmmuyɛɛri kɛ̀ bɛ̀ m bɑ̀ḿmú bɛ nnìtìbɛ̀ kpɛ́í, n yɛ̀mmɛ̀ í wɛ̃tiní bɛ bíɛ́kɛ̀. Bɛti bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ́tɛ́ n yììkɛ̀! Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fũtɛ m borɛ̀. 2Kɛ̀ bɛ̀ dɑ bekɛ kɛ tú: Ti bo kɔtɛ kɛ? A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú, n yɛ̃ nwèè dò nkɛ́kú, ò yóó kúmu, kɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́kuɔ wè, bɛ̀ yóó ò kùɔmu. Wèè dò nkɛ́kúnɛ̀ dikònnì ò yóó di nkúnɛ̀. Wèè do nkɛ́tɑ tidɑɑtì ò tì tɑtimu. 3Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! Tiyɛ̃ĩti tìnɑ̀ɑ̀ tinti n yóó ti mbɛ̀ potɛ́mu, tiì tu: Bɛ̀ bo kúmɛ̀ mudoò miɛkɛ. Simɔɔ́ bo bɛ̀ dɔmmúmɛ̀, tinɔ̀tì bo bɛ̀ cɔmɛ̀, tikpɑsĩ̀ntì bo bɛ̀ dimɛ̀, dɛ̀ bo bɛ̀ di kɛ́ bɛ̀ dèè pɑ́íí. 4M bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bo do kutenkù kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kɔ̃m̀bùɔ̀tì Esekiɑsi birɛ Mɑnɑnsee Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì do cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ cɑɑ̀rìmɛ̀ Sedisɑdɛmmu mɛ kpɛ́í. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, òmɔù bo wèè bo di kuɔ́ mmɛsémmɑ̀ɑ̀? We mbo sɑutɛ di kpɛ́í? We mbo fétìnnɛ o fíè kɛ́mbékú dɛ̀ di dòmmɛ̀? 6Di m bɔntóomu, kɛ m bùtínnɛ́, kɛ̀ mmɛ n yòutɛ n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo di potɛ́ kɛ́kuɔ, dɛ̀ m bimu, n di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ ɔ̀umu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 7Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tùótɛ́ m piɛnkù kɛ còḿmú dihɛì mɑ̀nku kɛ di ye, kɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ di bí kɛ̀ n di kùɔ di í yiémmɛ̀ kɛ yóu di yɛi. 8Kɛ̀ bɛkúpobɛ̀ sũ̀ṹ ndi ciɛ mubirímú dòmmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù. Tibíyɔ̃tì tiì kèè kuyie ncuokɛ̀ ti bí kumɛ̀, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ntì ɑutɛ́ kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ tì do. 9Onitipòkù wèè do mɔkɛ ibí ìyiekɛ̀ kòo ì pɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ dɛ̀ ò kpeí koò bììtoo kuyie ncuokɛ̀, kòò tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ. Bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́, m bo tɔ̃nkoo bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. Mí n di Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 10N tùɔ̀ti icɛ bé! N yɔ̃, bɑ nte kɑ̀ɑ m pɛitɛ́? Dihɛì dimɔu miɛkɛ òmɔù í n dɔ́, bɛmɔu bɛ̀ n dɔ́nɛ̀ dikpɑ̀nnì ndi. N yí pèntɛ òmɔù kpɛrɛ, òmɔù mɛ nyí m pèntɛ dɛ̀mɑrɛ̀, bɑ́ wè kòò nɛ́ tú m bo yɑ̀. 11Míì duɔ́ nkɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ bɔ̀útɛ́, mɛyɛi nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ dɑ do dìì mɔ̀nnì. 12Timɑ́tì bo kéétɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó dicíèɑ̀? Timɑ́tì bo kéétɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ɑ̃̀? 13Díndi Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ, di kó tikpɑ̀tì nɛ̀ di kpɛrɛ di mɔkɛ dɛ̀, bɛ̀ bo dɛ̀ ɛí fɑ̀ɑ̀rɛ̀. Mɛyɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ dihɛì dimɔu miɛkɛ mɛ kpɛ́í. 14M bo duɔ́ nkɛ̀ di dootitɔbɛ̀ɛ di pĩ́mmú kɛ́kònnɛ̀ dihɛì di do í yɛ̃́ dì. M miɛkɛ kɛɛ̀ di yɛ̀ kɛ di cɔ́ú. 15N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n kpɛ́í, n yɛ̃́ n kpɛ́í nkɛ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ bo pɛitɛ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko, ɑ bɑ́ɑ́ ti wɛ̃nnɛ́ kunɑsɑ̃́ɑ̃ ɑ minnímɛ̀ dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, n yɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nkɛ. 16A ɔ̃ nkɑ̀ɑ bɛ́i nhɑ nɑ́ɑǹtì, n tì ɑ̃nnɛ́ n yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, ɑ nɑ́ɑǹtì tiì do tú n kó diwɛ̀ì, n kó kuyɛǹnɑɑtí. N Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ̀ yu ɑ yètìrì ndi kɛ n cɑ̃̀ńnɛ́. 17N do í kɑtìnɛ̀ mudɑɑ́ nyɛmbɛ̀ kɛ̀ ti dɑú, fɔ̃́ɔ̃̀ m pĩ kɛ bɛ̀ nni ncɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀, ɑ miɛkɛ kɛɛ̀ bɛ̀ pɛ́ì kɛ toǹnì. 18Bɑ nte kɛ̀ n kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ í mɔkɛ kumɑ̀nku? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ n kó tiyɛ̃ĩti í dɔ́ kɛ́miɛtɛ́? A n soutɛ́mu kukó nkùù kó mɛniɛ nkũũ ku kɔ̃mɛ. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛní m borɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ dɑ dɔ̀ɔ̀ n kóo tɔ̃ntì, kɑ̀ɑ bɑ̀ɑ̀tì tìì wenni, kɛ nɑ́ɑ́ kɛ yóu tiyɛiti, n yóó wɛ̃tɛ kɛ dɑ duɔ́mmu n nɑ́ɑǹtì. Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ dò nkɛ dɑ tũnnɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ í dò n kɛ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ. 20M bo dɑ kpénkùnnɛ bɛ ììkɛ̀ kɑ̀ɑ ndò ndisɔɔwũɔ̃̀ kó kuduotí, bɛ̀ bo ndɑ kũmmù, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yó ndɑ mbonɛ̀mɛ̀mu kɛ dɑ dɛɛrí kɛ dɑ coonko. Mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i. 21N yó ndɑ dɛɛrímu bɛyɛibɛ nɔu miɛkɛ, kɛ dɑ fietɛ bɛkperíbɛ̀ nɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\