SEDEMII 16

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀ 2m bɑ́ɑ́ túótɛ́ onitipòkù m bɑ́ɑ́ piɛ́ ibí initipòì nɛ̀ initidɑɑì ku ntempɛ̃ mmiɛkɛ. 3Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ ibí bɛ̀ yóó piɛ́ ì Sudɑɑ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ initidɑbí nɛ̀ initipobí i yɔ̃bɛ̀ nɛ̀ i cicɛbɛ̀ bɛ kpɛ́í. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú bɛ̀ yóó kú mutòntònkṹṹ mmu, bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ wèè bo kɔmmú bɛ kṹṹ nnɛ̀ wèè bo bɛ̀ kũnnɛ́. Bɛɛ̀ yó ntú tikùtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, mudoò nɛ̀ dikònnì dɛɛ̀ yóó bɛ̀ kònnɛ̀. Tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ pɛ̀tɛ́ kɛ́di. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ kɔtɛ tɛkúcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ kɛ́ntú ɑ bo kuɔ́, ɑ bɑ́ ntú ɑ bo bɛ̀ totɛ́nɛ̀ mɛsémmɛ̀. Nɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ti tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ tinɛ́potì, n yí bɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ diwɛ̀ì, n yí yóó bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 6Bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ bɛ̀ yóó kúmu bɛmɔu, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ wèè bo bɛ̀ kũnnɛ́ òmɔù bɑ́ɑ́ kuɔ́ mbɛ kṹṹ, òmɔù bɑ́ɑ́ dúɔ́kɛ́ omɑ́ɑ̀ yoo wèè kuó o yùtì kɛ́bɛnkɛ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 7Òmɔù bɑ́ɑ́ nɛitɛ muciɛ̀ tɛkúcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ dontɛ́ mɛnɑɑ̀ nkɛ́duɔ́ nwèè cicɛ ku yoo o yɔ̃ kɛ bo ò bɑ́ntɛ̀. 8Fɔ̃́ nSedemii, ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ kɔtɛ tɛbɑncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kɑri yoo dí wɛ̃nnɛ́ kɛ́nkɑri kɛ́nyɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀. 9Dɛ yiè siyíi nɛ̀ tipíɛ̀tì dɛ̀ bo deè, mupotúòmù kó iyiɛ nyí yó nkpɑɑ́, di yóó dɛ̀ yɑ̀mu nɛ̀ di nuɔ nkɛ kpɑɑ́ fòù, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù míì bɛ́i. 10Fɔ̃́ nSedemii, ɑ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì m mɛ̀ ndɑ nɑ̀kɛ́ tì bɛ̀ yóó dɑ bekɛmu kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù yɛ̃ ndɛ kó mɛyɛi nti tuɔkɛní? Ti kù yetɛ́nɛ̀ ɔ̃̀ndɛ? Ti kù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie? 11Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ n dootóo kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ feu iwũɔ̃ kɛ ninku yɛ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́, bɛ̀ m bùtínnɛ́mu bɛ̀ í tũ n kuɔ́. 12Di mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ di n cɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di yɛmbɛ̀ kpɛrɛ, bɑ́ wè kòo kpénkùnnɛ o to, òmɔù í kémmú n kpɛti. 13Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó di dennɛ di nhɛì miɛkɛ kɛ di kɔtɛnɛ̀ dihɛì di í yɛ̃́ dì díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀. Kɛ̀ di nkɛ̀ pĩ nyɛbɔkɛ̀ tɔ̃mmú kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie, bɑ́ n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 14Dɛ kó yɛwè kpɑɑnímu, yɛ̀ bo tuɔkɛ dìì yiè bɛ̀ tɛ̃́nkɛ níí bɑ́ɑ́ yĩ́: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kunku kùù dènnɛní Isidɑyɛɛribɛ Esibiti kó kɛtenkɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 15Dɛ yiè bɛ̀ níí bo yĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kuù dènnɛní Isidɑyɛɛribɛ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó kɛtenkɛ̀, bɛ̀ do bɛ bɛ̀ti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ̀. N yóó kɛ mbɛ̀ íinní kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní bɛ ɛì n do duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó tɔ̃nkoo bɛkɛ̀ìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ũrí Isidɑyɛɛribɛ, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n tɔ̃nko bɛpɑɑwɑmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ wɑmmú yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ dɛ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ yɛpèrɛ̀ fíè. 17N wúómmu bɛ borimɛ dòmmɛ̀ mɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́sɔri, bɛ yɛi nfeímu pɑ́íí n yììkɛ̀, 18n yóó bɛ̀ yietímu bɛ yetímɛ̀ nɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́nɔ́ɔ́ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ sĩ̀nkùnɛmɛ̀ n tenkɛ̀ nɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi isɔkɛ kpɛsi sìì í fòù. Kɛ tɔ isɔkɛ kpɛrɛ kɛ píɛ n tenkɛ̀. 19Kɛ̀ mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀, n kó kupèrìkù, n kó disɔ̀rì nh ɔ̃ɔ̃ sɔri dɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiè. Ibotí imɔu itinímu itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ bo kɔtɛní ɑ borɛ̀, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti yɛmbɛ̀ do tũ ndɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ kpɛrɛ ndɛ. Dɛ̀ í teénnɛ̀ mùmɑmù. 20Onìtì bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ Kuyie nɑɑ̀? Onìtì dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú Kuyie. 21Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó bɛ̀ bɛnkɛ n kpetì nɛ̀ n wɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmíì yètìrì tu bɛ Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\