SEDEMII 18

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ oyɑɑmɑrì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n yóó kɛ ndɑ nɑ́kɛ́ n dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ tì. 3Kɛ̀ n yítɛ́ kɛ́kɔtɛ oyɑɑmɑrì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ nhò mɑɑ̀ tiyɑɑtì. 4Kòò dɔ́ kɛ́mɑɑ́ kùù nɛnkù yetɛ, dɛ̀ ɔ̃ mbo kɛ́kpɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ oyɑɑmɑrì. Kòò ceetɛ kɛ́mɑɑ́ kunɛnkù tɛkù ò dɔ́mɛ̀. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 6Díndi Isidɑyɛɛribɛ di yɛ̀mmɛ̀ dò m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dì dɔɔ̀ oyɑɑmɑrì yie mmɛ̀ ndɔ̀ɔ̀mɑ̀ɑ̀? Tiyɑɑtì ɑ̃mɛ̀ oyɑɑmɑrì nɔu miɛkɛ di mɛ nhɑ̃ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, díndi Isidɑyɛɛribɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 7Mɔ̀nnì mɑrì nh ɔ̃ɔ̃ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo uutɛ́ kubotí mɑkù yoo dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì kɛ́ dɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́dɛ́ítɛ́. 8Dɛ kó kubotí yoo dikpɑ̀ɑ̀tìyuu n nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛmmɛ kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃̀tɛní kɛ yóu mudɔnnɛtɔ̃mmú, m bo yóu mɛyɛi n yɛ̃ n yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 9Mɔ̀nnì mɑrì nh ɔ̃ɔ̃ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo mɑɑ́ kubotí mɑkù yoo dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì kɛ́ dɛ̀ fìí. 10Kɛ̀ dɛ kó kubotí yoo dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɛ ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni n yììkɛ̀, kɛ í kèńtɛ́ n kpɛti, n cèètɛ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ yóu kɛ í mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n do tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 11Di mmɔ̀nnì ɑ́ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ tú: M bɑ̀ɑ́tí kɛ bo bɛ̀ bɔntɛ́ mɛyɛi mmɛ, n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì í wenni, bɑ́ wè wèe yóu kucɛ yɛiku ò tũ nkù, kɛ́wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ́tũntɛ o borimɛ nɛ̀ ò dɔɔrimɛ̀. 12Bɛ̀ yóó dɑ tɛ̃́nnɛ́mu kɛ dɔ̀: Ti í yóó ceetɛ, ti yó ntũ nti mɔ́mmɔmbɛ ti kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ, ti tookperí kɔ̃mɛ, ti dɔ́mɛ̀ ti yó mmɛ ndɔɔri. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i kɛ dɔ̀: Bíékɛ́nɛ̀ ibotí tɛì kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́kɛ́. Di mu nkèè tii m̀botí diyiè mɑrɑ̀ɑ̀? Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀nkɛ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ ndɛ. 14Dimɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀ kó yɛpèrɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyóu yɛ̀ bo ndɑ́ɑ́tímɛ̀ mupɑ̃̀ɑ̃ mboomɑɑ̀? Ikó nyibooi ìì pũɔ̃̀ nyì kũũɑ̀? 15N nìtìbɛ̀ biɛ n yɛ̃̀mmu kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ yɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ bètírí bɛ cɛ miɛkɛ kɛ yóu kucɛ bɛ̀ do tũ nkù nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tũ̀nnɛ ìì í tú icɛ. 16Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ɛì yóó dɔúnko kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mpɛ̃nkù kɛ dì yɑ̀u kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ bɛ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ dɑú kɛ bɔkii bɛ yɔ. 17M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ ciɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ fuutɛ kɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ ncìɛ́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Mɛyɛi mbo bɛ̀ do dìì yiè m bo bɛ̀ bùtínnɛ́ m bɑ́ɑ́ bɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛ. 18Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti dɑkɛnɛ̀ kɛ́yɑ̀ ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ́pĩ́ nSedemii, ti í yóó mɔ́ntɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nti tiè, ti í yóó mɔ́ntɛ́ mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nti duɔ̀ nyitié nsɑ̀ɑ̀yì, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bomu kɛ bo nti nɑ́ɑ́ nKuyie nkpɛti. Ti wɑmmúnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì bo nte kɛ̀ tí ò kùɔ. Bɑ́ nyíénnɛ̀ ò di nɑ́ɑ́ ntì timɔu. 19Mí nSedemii kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie ndɑɑtɛní n kpɛ́í, keè bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ n kpɛti bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì n kpɛ́í. 20N dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo n tɛ̃́nnɛ́ mɛyɛinɑɑ̀? Bɛ̀ keú difɔ̃̀tìrì ndi kɛ bo m bɔntóo di miɛkɛ. A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n do kɔrìmɛ̀ ɑ borɛ̀ kɛ dɑ bɑ́ɑ́ mbɛ kpɛ́í, nkɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɑ̀ɑ miɛkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ do. 21Nɛ̀ dɛ kpɛ́í duɔ́ nkɛ̀ dikònnìi tɑnní kɛ́potɛ́ bɛ bí, yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ bɛ pobɛ̀ɛ pɑ̀ɑ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ dɑɑbɛ̀, kɛ́nɑɑ́ mbɛkúpobɛ̀. Yóu kɛ̀ mutenkṹṹ ntɑnní kɛ̀ bɛ̀ɛ kú, kɛ̀ mudoò kònnɛ̀ bɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀. 22Duɔ́ nkɛ̀ bɛnitiyɛibɛɛ bɛ̀ do kɛ̀ yɛdɑbùò ndɑ́tínnɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ bɛ̀ keú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndifɔ̃̀tìrì kɛ bo m bɔntóo, kɛ buɔ̀ nyiwɛ̃ĩ n cɛ miɛkɛ. 23N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yɛ̃́mu bɛ̀ dɑ̀kiimɛ̀ n kpɛ́í kɛ bo n kuɔ, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi, ɑ bɑ́ɑ́ ũtɛ́ bɛ yɛi. Yóu kɑ̀ɑ miɛkɛɛ bɛ̀ do. Bɔ mbɛ kɛtenkɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ yóu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\