SEDEMII 19

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́dontɛ́ tɛcètɛ̀ kɑ̀ɑ dèè ɑ yú Isidɑyɛɛribɛ wuɔ nkó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀. 2Kɛ̀ dí yɛ̀ bɛyɑɑmɑribɛ̀ kó dibòrì kɛ́kɔtɛ Inɔmmu biriku kɑ̀ɑ pĩɛ̃kɛ́ n yóó mɛ̀ ndɑ nɑ́kɛ́ tì: 3A pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kó kuwuɔ nkó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ ntɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tú mù: N tú n yóó bɔntɛ́ mɛyɛi mmɛ di nkɑ̀rì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tì kèè kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ to nseití. 4Bɛ̀ m bùtínnɛ́mu, kɛ sĩ̀nkùnnɛ n kó dikɑ̀rì kɛ dɛ̀ tùɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛ̀ do í yɛ̃́ yɛ̀, kɛ cou bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù bɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ ndihɛì miɛkɛ. 5Bɛ̀ mɑɑ́ dibɔɔ̀ Bɑɑdi nwe yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ feu bɛ bí kɛ tuɔ̀ nyɛ ĩ́nkɛ̀. Nɛ̀ m bomɛ̀ n yí bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó dinùù, n yí tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́, n ketɛ́ kɛ í tì totí n yɛ̀mmɛ̀. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nyu dɛ kó dibòrì kɛ tú Tofɛti yoo Inɔmmu biriku, bɛ̀ bo ndɛ̀ yu kɛ tú kukɔ̀ùbiriku. 7M bo duɔ́ nSudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ bɛ̀ do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì di nkɑ̀rì, m bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ do mudoò kɛ́ bɛ̀ kùɔ. Tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di. 8Bɛ ɛì bo dɔúnko kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ndi yɑ̀u kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛ̀ bɛ̀ tu wúó! Wúó! Wúó, kɛ́ wɛ̃tɛ kɛ́ mbɛ̀ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ ndɑú kɛ bɔkii yɛyɔ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dì tùɔ̀kɛní mɛ kpɛ́í. 9Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ pi, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ bɛmɔ́mmɔmbɛ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì. Bɛ̀ bo tɑ mɛ̀ɛ̀ fɛ̃̀ṹtímɛ̀ nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ɑ́ɑ́rìmɛ̀ bo ndɛu kɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀. 10Sedemii kɑ̀ɑ tì pĩɛ̃kɛ́ kɛ dèè ɑ́ pɔntɛ tɛcètɛ̀ ɑ tɔ tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ nɛínɛ̀ bɛ ììkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 11Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tú m bo pɔntɛ bɛ kó kubotí nɛ̀ bɛ ɛì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pɔntɛmɛ̀ tiyɑɑmɑtì, bɑ́ dɛ kó yɛyɑ̃kɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́tɑu. Bɛ̀ bo nkũrì bɛcíríbɛ̀ Tofɛti kɛ yɛ̃́ mɛfíè ntɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́mɛ̀ kupíkù tɛkù mɑkù. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó mɛ ndɔ̀ɔ̀ di nhɛì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ di kpɛrɛ bo nɑɑ́nnɛ̀ Tofɛti kó dikɑ̀rì kpɛrɛ dòmmɛ̀. 13Sedisɑdɛmmu kó sicɛ̃́ĩ nɛ̀ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛsi bɛ̀ tùɔ̀ nsìì ĩ́nkɛ̀ tihúúntì siwɑ̃̀ɑ̃ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ cou sì yɛbɔkɛ̀ mɛnɑɑ̀ sì bo sĩntɛ kɛ́nɑɑ́ nTofɛti ɛì kpɛrɛ dòmmɛ̀. 14Mɛm̀mɛ mí nSedemii kɛ̀ n wɛ̃tɛní Kuyie ndo n tɔ̃ ndɛ̀ Tofɛti kɛ́tɑ kɛ́cómmú Kuyie cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù kɛ́bɛ́innɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu Kuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: 15Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kù yóó duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi nkù nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ mɛ̀ɛ domu di nhɛì nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dì tɔ̀kɛ́nɛ̀ bɛ̀ kpénkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ to kɛ í yie nkɛ kèńtɛ́ kù nɑ̀kɛ́ tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\