SEDEMII 22

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Cútɛ́ kɛ́kɔtɛ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ ti nnɑ́ɑǹtì. 2Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè sɔɔtɛ́ kɛ kɑri Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ tu o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tɑɑ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 3ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù: Ḿbekùnɛ̀ tibeéntì kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́ kɛ níí dɛɛtɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũnko wè, kóò fìètɛ, di bɑ́ nfɛ̃́ũnko bɛ̀ɛ̀ tu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kɛ fekù bɛ kpɛrɛ. Di bɑ́ nkɔ̀ù bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀kɛ mùmɑmù dihɛì dii mmiɛkɛ. 4Kɛ̀ di yie nkɛ tũ̀nnɛ dɛ kó yɛtɑnnɔ̀ Dɑfiti yɑɑ̀bí bo ntú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́nkɑrì o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. Bɛ̀ bo ndekù sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tɑɑ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 5Kɛ̀ di mɛ nyí yie nkɛ tũ̀nnɛ dɛ kó yɛtɑnnɔ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu, kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo pɔntɛ kɛ́nɑɑ́ ntidobontì. 6Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀: Fɔ̃́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì n wúó nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ donnɛ̀ Kɑdɑɑdi tɑ̃rì kó kutúúkù nku, kɛ dò nDimɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀. N nɛ́ bɛ́immu kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ tú m bo tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ òmɔù í ɑ̃ dì. 7N yóó íinní bɛpɔ̀mbɛ̀ mbɛ ɑ kpɛ́í nnɛ̀ titɔ̃nnɛntì, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃ũ sɛ́tìrì dɛí kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kɛ yɛ̀ cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́. 8Dɛ mmɔ̀nnì kɛ̀ iwuɔ ntɛì kɔbɛ mpɛ̃nkù dɛ kó dihɛì borɛ̀ kɛ békú bɛtɔbɛ̀ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ miɛ ndɛ kó dihɛidiɛ̀. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ dootóo mɛtɑummɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mmɛ kɛ ninku yɛbɔkɛ̀ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ feu iwũɔ̃. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kɔbɛ, bɑ́ɑ́ kuɔ́nnɛ̀ wèè ku, mɛsémmɛ̀ bɑ́ɑ́ we ndi pĩ́nnɛ̀ pètìnkɛ kuɔ́nnɛ̀ bɛ̀ pĩ nwè kɛ kònnɛ̀ o kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ ò tɛ̃́nkɛ í wɛ̃tinímɛ̀. Ò tɛ̃́nkɛ í yóó yɑ̀ dihɛì bɛ̀ ò pɛitɛ́ dì. 11Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Sosiɑsi birɛ Sɑdummu kpɛ́í, Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, wèè do sɔɔtɛ́ o cicɛ Sosiɑsi kpɑ̀tì kù tu ò mɛ nyítɛ́mɛ̀ di nhɛì ò tɛ̃́nkɛ í wɛ̃tɛní. 12Bɛ̀ ò pĩ nkɛ kɑ̀nnɛ kòò yóó kɛ nkú, ò í wɛ̃tiní tɛ̃́nkɛ kɛ bo yɑ̀ di nhɛì. 13Fɔ̃́ nSosɑkimmu ɑ bo yɑ̀, fɔ̃́ nwèè duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dɑ mɑɑ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ bɑ́ ɑ í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mɑɑ̀ kɛ sɔkù tidɑ̀ntì ɑ mɛ nyí bɛ̀ duɔ̀ nhɑ dò nkɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀, kɛ pĩ̀ńnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mutɔ̃mmú dɛtetìrɛ̀ bɑ́ ɑ í bɛ̀ yietì. 14Fɔ̃́ nwèè nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: M bo mɑɑ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ diɛtɛ̀ kɛ́kékɛ́ tidieti diɛtì kɛ́keú sibòo kɛ́ sì diti sɛ́tìrì kó tidɑbɛɛtì, kɛ́ tì tò mmɛwũɔ̃̀ kɛ̀ mɛ̀ ndò nfɛtònfɛ̀. 15Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ cicɛ do yommu kɛ yɔ̃ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ mɛ nní ndɔɔri dɛ̀ bèkúmɛ̀, kɛ́mbekù kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́, kòo kpɛrɛ dɛmɔu yìé. 16Kòo nkommu bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ bɛsénnìbɛ̀, kòo kpɛrɛ dɛmɔu yìé wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ weè n yɛ̃, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 17Fɔ̃́ mmɛ nwɑnti ɑmɑ́ɑ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ kɔù bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, kɛ fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀. 18Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ndɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀ fɔ̃́ Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í nkɛ tú: O bo kú òmɔù bɑ́ɑ́ kuɔ́ nho kṹṹ, òmɔù bɑ́ɑ́ sɑutɛ o kpɛ́í, kɛ dɔ̀: Áú n tebitɛ! Áú n tɑ̃ũ̀! Dikúdɑbònnì bɑ́ɑ́ kuɔ́ nho kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Áú n yiɛ̀! Áú okpɑ̀ɑ̀tì! 19Bɛ̀ bo ò kũnnɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ tɛ̃mɛ̀ bɛ̀ bo ò fũrí kɛ́dennɛ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́dootóo. 20Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, dekɛnɛ̀ Dimɑɑ tɑ̃rì kɛ́pĩɛ̃kɛ́, pɛɛnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ tɑ̃rì, kɛ́wekii mɛdiɛ̀ Abɑdimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ di nɑtitɔbɛ̀ bɛmɔu domɛ̀mu. 21N do yóó di bɛ́innɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í di kɔɔ́nnɛ̀, kɛ̀ di yetɛ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ kéntɛ́, di borimɛ mmɛ nɛ̀ di bɛ́mmɛ̀. Di í yie n nɑ́ɑǹtì diyiè mɑrì. 22Kuyɑɑkù kuu kɑu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu ɑ kó bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ pĩĩ ndi nɑtitɔbɛ̀ bɛmɔu kɛ kũũ̀nnɛ̀, di kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te kɛ̀ di di ifɛi kɛ kɛ̃kɛ. 23Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ di kó dihɛì mɑɑ́nɛ̀ Dimɑɑ túúkù kó idɛí nyi, kɛ̀ di cɛ̃́ĩ sɑ̃̀rinɛ̀ sɛ́tìrì kó dɛtie nkó tidɑbɛɛtì kɛ fitɛ́, kuyonku bo di do dìì mɔ̀nnì kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ pĩ́mmɛ̀ onitipòkù, di bo kɔmmú dɛ yiè. 24Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, bɑ́ kɛ̀ Sosɑkimmu birɛ Konniyɑu do dò mmumɑ́mɑ́ɑ́ kɛ̀ nh ò ũ n nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ m bo ò ũ̀tɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 25M bo ò duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ dɔ́ kóò kùɔ, bɛmbɛ o bùɔ̀tì duò bɛ̀, n yóó bɛ nhò duɔ́. Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì, ò tɑti weè nɔu miɛkɛ, wenwe nɛ̀ o kɔbɛ. 26Wenwe nɛ̀ o yɔ̃ wèè ò pɛitɛ́ n yóó bɛ̀ dootóo dihɛì tɛrì mɑrì miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ í bɛ̀ pɛitɛ́ dɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kɛ nkú. 27Kɛ̀ bɛ̀ nyɑ́ɑ́ mbɛ̀ bo wɛ̃tɛnímɛ̀ dihɛì bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛní. 28Dɛ kóo Konniyɑu, ò nɑɑ́ nkuyɔ̃ũ nku bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ bɑ nte kɛ̀ bɛ̀ ò dènnɛ dihɛì wenwe nɛ̀ o bí? Kɛ bɛ̀ dootóo dihɛì bɛ̀ do í yɛ̃́ dì? 29Áú n kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ! Kéntɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù. 30Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu dí wɑ̃ri o yètìrì bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yètɛ̀ bo dìì pɑ́tíri miɛkɛ kɛ dɔ̀ ò í mɔkɛ dɛbirɛ, o kpɛrɛ yɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛ, o yɑnfɛ̀ miɛkɛ òmɔù í yóó nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɑri Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́bɑɑtɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\