SEDEMII 23

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ ni n kó bɛnìtìbɛ̀. Di dònnɛ̀ bɛpecɛ̃mbɛ yɛibɛ mbɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yóu ipe kɛ̀ ìì cĩtɛ kɛ́cíɛ́tɛ́. 2Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ̀ nkù m bɛ́i ntì bɛ̀ɛ̀ ni n nìtìbɛ̀ bɛ kpɛ́í. Díì cíɛ m pe kɛ ì bɛ̀ti, di í dɑ̀ɑ̀tɛ m pe kpɛ́í, n yóó ítɛ́ kɛ́cómmúmu kɛ́ di potɛ́ di yonku nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 3N yóó wɛ̃tɛ kɛ́tíímmu m pe ìì kpɑɑ́ kpɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ ì do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ ì tɛ̃̀ńnɛ́ i cónnì kɛ̀ ìì piɛ́ kɛ́sṹṹ. 4N yóó wɑmmúmu bɛpecɛ̃mbɛ bɛ̀ɛ̀ yó nyì cɛ̃mmù kɛ̀ ì tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kufɔ̃wɑɑ́ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ nyì bo, fɛ̀mɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ feti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 5Dɛ yiè kpɑɑnímu dì bo tuɔkɛ dìì yiè, kɛ̀ n dennɛní Dɑfiti wuɔ mmiɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̀ɑ̀wè, ò yó ntú okpɑ̀ɑ̀tì wèè ciì wènwe, kɛ́mbekù kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ dihɛì miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 6Dɛ kó yɛwe miɛkɛ Sudɑɑ kɔbɛ bo cootɛ́, Isidɑyɛɛribɛ bo mbo, tìmɑtì bɑ́ mbɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie ɑ dɔɔri dɛ̀ sìɛ́mu. 7Dɛ yiè mɛ̀nkɛ kpɑɑnímu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i, dɛ yiè bɛ̀ tɛ̃́nkɛ níí í yóó pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kuù dènnɛní Isidɑyɛɛribɛ Esibiti. 8Bɛ̀ níí bo pɑrìkɛ̀ kɛ̀ dɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kuù dɛ̀itɛní Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ itempɛ̃ mbɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́ mborɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ bo bɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 9Mí nSedemii kɛ̀ m bɛ́innɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ kɛ̀ n kṹɔ̃̀ kèkɛ́ kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ɑu, kɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ onìtì wèè muɔ́ mmɛnɑɑ̀, onìtì mɛnɑɑ̀ mbènnɛ̀ wè, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dò mpɑ́íí kù n nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í nkɛ tú: 10Dihɛì dimɔu kɔbɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ, mí Kuyie m bɛ̀ cɔ̃ɔ̃mu kɛ̀ bɛ̀ ti yɛdɑbùò. Timútì kpeímu dinɑɑcɛ̃nni. Bɛnìtìbɛ̀ buróo mɛyɛi mbíɛ́kɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi, bɛ kɔ̃̀ntì yɑu mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù bíɛ́kɛ̀ nkɛ. 11Bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ mbɛyɛibɛ mbɛ, kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkoo. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 12Nɛ̀ dɛ kpɛ́í bɛ kó icɛ bo ɑnkɛ, dɛ̀ bo bɛ̀ bììtɛ kɛ̀ bɛ̀ ntuɔ̀tì kɛ duò, m bo bɛ̀ bɔntɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛyɛi, m bo bɛ̀ potɛ́ dìì mɔ̀nnì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii kɛ nɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, n yɑ̀mu bɛ kó tiyɛìntì, nɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó muwɛ̃rímú mmu bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ fétìnko n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 14Bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ nɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛmbɛ kpɛrɛ nɛ́ nɑɑ́ nyisɔkɛ, bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ kɛ nɑ́ɑntɛ siyɑ́ɑ̀bìsí, kɛ yɑ́úkùnko mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ bɛ̀ dìítí bɑ́ bɛ̀ í yóó nɑ kɛ́bɑntɛ́ bɛ yɛi. Nɛ̀ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ bɛ pókù nku, nɛ̀ Komɔɔ ɛì kɔbɛ bɛ̀ dòmmu só. 15Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɛ̀ n tu: M bo nii mmɛdɔ̀mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ nɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ bo yɑ̃̀ mɛbèrìmɛ̀, kɛ yɛ̃́ nɛ̀ bɛɛ̀ borɛ̀ ndɛ mɛyɛi nyiɛ̀nímɛ̀ kɛ torì bɛsɔmbɛ. 16Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i nkɛ tú: Di bɑ́ɑ́ kéntɛ́ bɛ̀ɛ̀ di soú nkɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ di soúmmu, bɛ̀ di nɑ́ɑ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ tì nti, tì í bonní mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀. 17Bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́, bɛ̀ɛ̀ sènkɛ̀rì bɛ̀mbɛ n nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú n yɛ̃ ndi yó nyo ndiwɛ̀ì mɑ́ɑ̀, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti kɛ tũ mbɛmɔ́mmɔmbɛ bɛ kó itié, kɛ tú mɛyɛi mmɑmɛ̀ í yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní. 18N do nɑ́ɑ́ kɛ̀ bɛ we mbo kɛ wúó? We ndo kémmú kɛ́keè n tú mù? We ndo dɑkɛ n nɑ́ɑ́ ntì kpɛ́í? We ndo tì kèè? 19Kuyie nkó kuyɑɑkù kuù kèríní, ku miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní, kuyɑɑkù kperíkù kuù ìtɛ́ní kɛ puotì bɛyɛibɛ. 20Kuyie mmiɛkɛ í yóó do kɛ̀ kù mu nyí dɔ̀ɔ̀ kù wùó nkɛ bo dɔɔ̀ tì, di yóó dentɛ kɛ́ tì bɑntɛ́mu. 21Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ cokùmu, n yí bɛ̀ tɔ̃, bɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ nɑ́ɑ́mmu n yí bɛ̀ bɛ́innɛ̀. 22Kɛ̀ bɛ̀ do mbo n nɑ́ɑ́ ndɛ̀, bɛ̀ nɑ nnɑmu kɛ́nɑ́kɛ́ n nìtìbɛ̀ n nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ dɛ̀ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu icɛ yɛiyi kɛ́wɛ̃tɛní m borɛ̀. 23Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu tipíìtì timɔu: N wúómmu dɛtɔ́ɔ́nnɛ̀ kɛ wúó ndɛdɛ́tirɛ̀. 24Òmɔù bo nɑ kɛ́sɔri kupíkù mɑkù kɛ̀ n yí nhò yɑ̀ɑ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di bekɛmu. M bomu tipíìtì timɔu kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N kèèmu bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì. Yie nníí dɔ̀: N yɑ̀ tidɔuǹtì. Kòò tɔù dɔ́: N yɑ̀ mɛbɛnkùmɛ̀. 26Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ tì? 27Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ yɑ̀u tìì dɔuǹtì kɛ dɔ́ n nìtìbɛ̀ bɛɛ̀ n yɛ̃̀. Bɛ yɛmbɛ̀ do n yɛ̃̀mmɛ̀ kɛ́tũnnɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi. 28Kɛ̀ wèè yɑ̀ tidɔuǹtì wèe nɑ́kɛ́ o dɔuǹtì, kɛ̀ n duɔ́ nwè n nɑ́ɑǹtì wèe tì nɑ̀kɛ́ n tì nhò duɔ́ nkɛ̀ tì dòmmɛ̀. Di bɑ́ɑ́ wɛ̃nnɛ́ tiyòfèntì nɛ̀ mɛyòbii, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 29N nɑ́ɑǹtì dò mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ tuɔ̀, kɛ do ndieǹkɛ̀rì kɛ puɔ̀ ndipèrì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 30Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ kɛ̀ n kpɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ yuukunɛ̀ bɛtɔbɛ̀ n nɑ́ɑǹtì. 31Nɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́hɑɑtoomu kɛ́deè kɛ dɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì yɛ̃, nɛ̀ bɛ titɔbɛ̀ mbɛ. 32N kpɑnnɛ̀mu dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ mɔ̀kɛ sifeí nsi, bɛ̀ di soúmmu kɛ di nɑ́ɑ́ ntidɔuǹtì siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛti kɛ fétìnko n nìtìbɛ̀. Míì í bɛ̀ tɔ̃, n yí ikú òmɔù, bɛ̀ nɑ́ɑǹtì í teénnɛ̀ tìmɑtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kòo nìtì mɔù yoo wèè nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì yoo ikuɔ́ nìùtì mɔù dɑ bekɛ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ toú nhɔ̃̀nti nɑ́ɑǹtì? Á bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃ mbɛɛ̀ nɑɑ́ nditɔu n kpɛ́í kɛ̀ n yóó bɛ̀ dootóo. 34Kɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo mɔù yoo ikuɔ́ nìùtì yoo bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ kòò mɔù yĩ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nhò toú nditɔu mɑrì, dɛ kóo nìtì míì mɔ́mmuɔ n yóó ò potɛ́ wenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 35Ntɛnɛ̀ di dò nkɛ níí bekɛ tì ditɔbɛ̀: Bɑ́ wè ò nìí bekɛ otɔù kɛ̀ dɔ̀ Kuyie nti tɛ̃̀ńnɛ́ ɔ̃̀nti, kù ti bɛ́innɛ̀ ɔ̃̀nti? 36Ditɑnnùù dìì tu: Kuyie nti toú nku nɑ́ɑǹtì di bɑ́ ndì nɑ̀ɑ́, kɛ yɛ̃́ bɑ́ wè weè tu o kó ditɔu, kɛ yɛ̃́ di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù n kó tinɑ́ɑǹtì nti. 37Wèè tu ò nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ɑ níí ò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ tɛ̃̀ńnɛ́ ɔ̃̀nti? Kù dɑ nɑ̀kɛ́ ɔ̃̀nti? 38Kɛ̀ di mɛ ntu: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti toú nku nɑ́ɑǹtì bɑ́ nɛ̀ m mɛ ndi nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú di bɑ́ nnɑ́ɑ́ ndɛ kó ditɑnnùù. 39Nɛ̀ dɛ kpɛ́í n yóó di yetɛmu pɑ́íí kɛ di dootóo, kɛ̀ di dɛ́tɛ́nɛ̀ dihɛì n do di duɔ́ ndì díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀. 40N yóó duɔ́ nkɛ̀ dí di ifɛi nyi sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ di bɑ́ɑ́ yɛ̀ i miɛkɛ diyiè mɑrì, di bɑ́ɑ́ ì yɛ̃̀ nnɛ̀ di bo mbomɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\