SEDEMII 24

1Kɛ̀ Kuyie nní mbɛnkɛ kɛ̀ n yɑ̀ yɛmɑ́mmùyɑ́kɛ̀ yɛ̀dɛ́yɛ̀ kɛ̀ fìkíè kó yɛbɛ píɛ́kɛ́ yɛ miɛkɛ kɛ̀ yɛ̀ ĩ̀ĩ́kú ti Yiɛ̀ nKuyie cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀. Dɛ do sɔ̃́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ pĩ̀ḿmú Konniyɑu Sosɑkimmu birɛ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ nɛ̀ bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ kɛ bɛ̀ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 2Kɛ̀ dimɑ́mmùyɑ́ɑ̀ mɑrì kó yɛtebɛ tú yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ wenni mɛdiɛ̀, kɛ̀ ditɛrì kpɛyɛ cɑ̀kɛ, bɑ́ kɛ í dò nkɛ́di. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní m bekɛ kɛ dɔ̀: Sedemii ɑ yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ fìkíè kó yɛbɛ nyɛ kɛ̀ yɛ̀mɑyɛ̀ wenni mɛdiɛ̀ nkɛ̀ yɛtɛyɛ̀ cɑ̀kɛ bɑ́ yɛ̀ í dò nkɛ́di. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 5A wúó nyɛtebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑtimɛ̀, n wúó nSudɑɑ kɔbɛ n dènnɛ bɛ̀ bɛ ɛì, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti mɛɛ̀ botí, kɛ̀ n dɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 6N yóó bɛ̀ wèńtɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní bɛ ɛì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ pɔ̀ntɛ, n yóó bɛ̀ fíímmu kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ uutɛ́. 7N yóó bɛ̀ duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ̀ bɛ̀ m bɑntɛ́ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ntú n kɔbɛ kɛ̀ m bɛ̀ te kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó wɛ̃tɛnímɛ̀ m borɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi. 8Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí yɛtebɛ yɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ kɛ í dò nkɛ́di n yóó mɛ ndɔɔ̀ Sedesiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀, nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti. Bɛmɔu n yóó mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 9M bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ m bo bɛ̀ bɔntɛ́ mɛ̀ɛ̀ yɛi m bo do yɛbotɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì, m bo bɛ̀ cíɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑɑ́ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo mbɛ̀ sènku, kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́, kɛ bɛ̀ bɔmmù kusĩ̀nkù. 10N yóó duɔ́ nkɛ̀ mudoò muù bɛ̀ do kɛ̀ dikònnìi tɑnní nɛ̀ mutenkṹṹ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kú kɛtenkɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɛ́deè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\