SEDEMII 25

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu kpɑ̀tì benni nɑɑnnì miɛkɛ nkɛ Kuyie nni mbɛ́innɛ̀mɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu kpɛ́í. Dɛ do sɔ̃́ mBɑbidɔnni kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ bo o kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ nkɛ. 2Mí nSedemii kɛ̀ m bɛ́innɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ dɔ̀: 3Nɛ̀ Amɔɔ birɛ Sosiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe, dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi, n di nɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀ di mɛ nyí dɔ́ kɛ́ n kéntɛ́ m mɛ nyí yóu m bo ndi nɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀ Kuyie nni nduɔ́ ntì di mɛ nyí n kèńtɛ́. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie ntũɔ̃̀nnímu ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì sɑ̃́ɑ̃̀, di mɛ nyí yie nkɛ cɑ̃̀nnɛní di to kɛ bo kéntɛ́. Di í yie nkɛ kèè. 5Bɛ̀ do di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú bɑ́ wè wèe yóu kucɛ kuyɛiku, nɛ̀ o dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí mbo dihɛì di Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ ndì nɛ̀ dimɔ̀nnì, díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ́ ndì te sɑ̃́ɑ̃̀. 6Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ́nninku yɛ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́, di bɑ́ mbɑ́ɑ́ ndi dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ di nɔu kɛ íinko Kuyie mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ kù bɑ́ɑ́ di cɑɑ̀rɛ̀. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie ntì ndi nɑ̀kɛ́mu di mɛ nyí yie nku kpɛti, kɛ sɔkɛ́ kɛ ninku di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ di nɔu dɛ ììkɛ̀ kɛ íinko ku miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ di tɔuní mɛyɛi. 8Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntú: Di mɛ̀ nyí yiemmɛ̀ kɛ kèńtɛ́ ku kpɛti, 9kù yóó íinnímu kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó iwuɔ nyimɔu kɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nyì ni kɛ ìi do di nhɛì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́, kɛ́ di kùɔ pɑ́íí kɛ̀ di ɛì dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì, kɛ̀ ibotí tɛì níí di yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ì di kɛ̀ ì mmɑ́ɑ̀rì i yɔ. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i. 10Kɛ̀ diwɛ̀ì kó yɛbɑɑ ndeè kɛ̀ mupotúòmù kó iyiɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo, dinɑ̀ɑ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkuɔ̀, fìtírɛ̀ kó kuwenniku tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo. 11Kɛ̀ dihɛì dimɔu nɑɑ́ ntidobontì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìyiekɛ̀. Dɛ kó iwuɔ nyimɔu kɛ̀ ìi bɔ́útɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 12Kɛ̀ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kù bo potɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i. Bɛ ɛì bo nɑɑ́ ntidobontì kɛ́dɔúnko sɑ̃́ɑ̃̀. 13Dɛ mɔ̀nnì kù bo duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi mmɛmɔu ku nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ mɛ̀ɛ do dɛ kó dihɛì, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ wɑ̃̀ri di m̀pɑ́tíri miɛkɛ ku kóo tɔ̃ntì mí nSedemii n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í yɛbotɛ̀ yɛmɔu kpɛ́í. 14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ múnkɛɛ bɔ́útɛ́ ibotí tɛì nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìkperíbɛ̀, kù yóó bɛ̀ fɔ̀ɔ́mmu mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù m bɛ́innɛ̀mu kɛ yĩ: Nto fɛbòòfɛ̀ fiɛ, m miɛkɛ kó mɛnɑɑ̀ nhɑ̃ dɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́ mɛ̀ nìi nyɛbotɛ̀ n dɑ tɔ̃ nyɛ̀ɛ̀ borɛ̀, 16kɛ̀ yɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɛ́muɔ́ nkɛ́nhɑ̃́ɑ̃́ mmudoò n yóó bɛ̀ bɔntɛ́ mù miɛkɛ. 17Kɛ̀ n cɔutɛ́ fɛbòòfɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nnɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ̀ fɛ̀ nìi nyɛbotɛ̀ yɛmɔu, n Yiɛ̀ nKuyie nní tɔ̃ nyɛ̀ɛ̀ borɛ̀, 18kɛ́túótɛ́ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ bɛ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ yɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ yɛ kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́ bɛ̀ cɔ́u, kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidobontì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ mmɑ́ɑ̀rì bɛ yɔ. Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bɛ̀ do mɛ kpɛ́í, di mɛ nwùó nkɛ̀ dɛ dòmmɛ̀ yíe. 19Kɛ̀ n dèè mɛmmɛ kɛ́ fɛ̀ nìi nhEsibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛmɔu. 20Nɛ̀ ibotí tɛì imɔu nɛ̀ Uusi ɛì kó okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Fidisii ɛì kou nɛ̀ Asikɑnɔɔ ɛì kou nɛ̀ Kɑsɑɑ kpɛri kou nɛ̀ Ekunɔɔ ɛì kou nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kpɑɑ́ Asidɔti tenkɛ̀ miɛkɛ. 21Edɔmmu ɛì nɛ̀ Mɔɑbu kpɛri kɔbɛ nɛ̀ Amɔniibɛ. 22Kɛ túótɛ́ Tiiri kpɛri kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì yɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ. 23Nɛ̀ Dedɑnni ɛì nɛ̀ Temɑɑ kpɛri nɛ̀ Buusi nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kuò bɛ tempɑ́ɑ́tì bɛ tenkɛ̀ kɔbɛ. 24Nɛ̀ Adɑbii ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri bíɛ́kɛ̀. 25Nɛ̀ Simudi ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Edɑmmu ɛì kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Mɛdii tenkɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu, 26kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, mɛtɔ́ɔ́mmɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ dɛdɛ́tirɛ̀ kɔbɛ, kutenkù kumɔu kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ duɔ́mɛ̀ cɛ̃́nkɛ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀ bɛmɔu Kuyie mmiɛkɛ kó dibòò kɛ dèntɛnko Bɑbidɔnni kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu: Dí yɑ̃̀ kɛ́muɔ́ nkɛ́tɔ̃́ kɛ́duó bɑ́ kɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ítɛ́, kù yóó di bɔntɛ́ mùù doò kpɛ́í. 28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ yetɛ bɛ̀ bo cɔutɛ́mɛ̀ fɛbòòfɛ̀ kɛ́yɑ̃̀, ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu bɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ í dɔ́ bɛ̀ dɔ́. 29N yóó ketɛ́ kɛ́bɔntɛ́ mɛyɛi mmɛ dihɛì n yètìrì yu dì, kɛ̀ bɛmbɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dò n yóó bɛ̀ coonɑɑ̀? M bɑ́ɑ́ bɛ̀ coo! Kɛ yɛ̃́ n yóó tɑnnɛ́nímɛ̀ mudoò kutenkù kumɔu ndi. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! 30- 31Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnímu kɛĩ́nkɛ̀, m pɛ́únímu n cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ, n kpɑ nkutenkù kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ m píɛ̀fɛ̀ dònnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ù fínyĩ̀ kó yɛtebɛ bɛ kɔfɛ ɔ̃ ndòmmɛ̀ kɛ̀ m píɛ̀fɛ̀ tùɔ̀kù itemmɑ̀nkɛ imɔu. Kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì tɑnnɛ́mɛ̀ yɛbotɛ̀ tibeéntì, kɛ bekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ kɔù bɛyɛibɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃. 32Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́immu kɛ tú: Mɛyɛi mmɛɛ̀ tɑnní kutenkù kɛ cɑ̃́nnì yɛbotɛ̀, kuyɑɑkù kperíkù kuù ìtɛ́ní kutemmɑ̀nku. 33Dɛ yiè Kuyie mbo kuɔ bɛ̀ bo ncóú kutenkù kumɔu miɛkɛ òmɔù í yó mbɛ̀ kuɔ̀, òmɔù í yó mbɛ̀ tòú kɛ kũrì, bɛ̀ bo nɑɑ́ ntikùtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 34Díndi bɛ̀ɛ̀ ni bɛnìtìbɛ̀ potɛ́nɛ̀ yɛkúdɑbùò, díndi bɛ̀ɛ̀ cɛ̃mmù bɛnìtìbɛ̀ nduònɛ̀ kɛ́bíntí kɛtenkɛ̀. Dikɔ̀ù yiè diì tùɔ̀kɛ kɛ̀ bɛ̀ bo di kuɔ̀ yɛpedɑkɛ̀ kɔ̃mɛ. 35Bɛ̀ɛ̀ ni bɛnìtìbɛ̀ di í mɔkɛ di bo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ̀, bɛ̀ɛ̀ cɛ̃mmù bɛnìtìbɛ̀ di bo sɔri kɛ? 36Keènɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀mmɛ̀, dí nyo bɛ̀ɛ̀ cɛ̃mmù bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ ùúmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔ̀ùmɛ̀ bɛ pecɛ̃nku. 37Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní kupecɛ̃nku kɛ dɛ̀ yɛ̃ nfíúú kɛ yɛ̃ nkɑ́rɛ́. 38Ti Yiɛ̀ nKuyie nhòotɛnímu dicìrícìrìpɑ̀nnì kɔ̃mɛ, ku miɛkɛ kɛɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nní, kɛ̀ kù bɛ̀ bɔntɛ́ mudoò kɛ̀ bɛ ɛì dɔúnko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\