SEDEMII 26

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu kpɑ̀tì ketírí dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: 2Sedemii kɔtɛ, mí nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Sudɑɑ ɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mubɑ́ɑmmu, tinɑ́ɑǹtì n dɑ nɑ̀kɛ́ tì, ɑ bɑ́ɑ́ súɔ́ ntìmɑtì. 3Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti bɛ̀ɛ keè kɛ́wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ́yóu bɛ yɛi, kɛ̀ n ceetɛ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ́yóu n do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mbɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kpɛ́í. 4Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: Mí ndi yiɛ̀ nKuyie míì tu kɛ̀ bɛ̀ í kèńtɛ́ n kpɛti kɛ tũ̀nnɛ n kuɔ́ m bɛ̀ duɔ́ nyì, 5kɛ yie n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ n tũɔ̃̀nko bɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, bɛ̀ mɛ nyí yie mbɛ kpɛti. 6M bo dɔɔ̀ tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sidoo ɛì, kɛ̀ yɛbotɛ̀ níí ndɔ́ kɛ́bɔntɛ́ kusĩ̀nkù kɛ́yú tɛ yètìrì. 7Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mí nSedemii n tì bɛ́immɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀. 8Kɛ̀ nní nyóó deè ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì, ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ m pĩ́ nkɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: A dò nkɛ́kuɔmu! A dò nkɛ́kuɔmu! 9Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo nɑɑ́ nSidoo kpɛtɛ dòmmɛ̀, kɛ̀ dihɛìi nɑɑ́ ntidobontì, bɑ́ òmɔù bɑ́ ndɛ̀ ɑ̃? Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu m munnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 10Kɛ̀ Sudɑɑ ɛì kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè, kɛ́ítɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kɑri tɛ bòrì bɛ̀ tu dì dibòrì pɑ̀nnì. 11Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ kɛ dɔ̀: Onìtì yie ndò nkɛ́kuɔmu, kɛ yɛ̃́ ò nɑ̀kɛ́ tì dihɛì diì nkpɛ́í tì í wennimɛ̀, di kèèmu di mɔ́mɔmbɛ nɛ̀ di to ò nɑ̀kɛ́ tì. 12Mɛm̀mɛ, mí nSedemii kɛ̀ m bɛ́innɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù n tɔ̃nní kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ di mɛ nkèè tì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tiɛ nkpɛ́í nɛ̀ dihɛì diì nkpɛ́í. 13Di mmɔ̀nnì tũntɛnɛ̀ di borimɛ nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ kɛ́kéntɛ́ di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù tu mù, mɛm̀mɛ kù bo yóumɛ̀ mɛyɛi kù do yɛ̃ nkù yóó di dɔɔ̀ mɛ̀. 14Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu n kpɛti, mí m bo di nɔu miɛkɛ nkɛ, n dɔɔ̀nɛ̀ di pɛ́nsìrìmɛ̀, dɛ̀ɛ̀ di wenni. 15Di nɛ́ nyɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ di n kùɔ kɛ̀ n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, dɛ kó mɛyɛi mbo di yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, di kó dihɛì dimɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù mɛ̀nkɛ n tɔ̃nnímɛ̀ di borɛ̀ kɛ̀ m bo di nɑ́kɛ́ m mɛ ndi nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɛ̀ dí kèè nɛ̀ di to. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì yie nyí dò nkɛ́kuɔ, ò ti nɑ́ɑ́ ntì, ò tì nɑ̀ɑ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù kó diyètìrì ndi. 17Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: 18Mɔdesɛti ɛì kou Misee wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò do ɑ̃nnɛ́mu Esekiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó dimɔ̀nnì kɛ́nnɑ́ɑ́ nSudɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́immu kɛ tú: Siyɔ̃ɔ̃ ɛì bo nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kùútí, kɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì pɔntɛ kɛ́nɑɑ́ nyɛdombìrɛ̀, Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo nɑɑ́ nkutúúkù. 19Esekiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ, bɛ̀ do kùɔ Miseɑ? Bɛ̀ pètìnkɛ do yɔ̀tɛ Kuyie nku kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀, kɛ̀ kùu bónkùnɛ ku miɛkɛ, kɛ yóu kɛ í mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kù do yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Kɛ̀ ti kùɔ onìtì yie nti cɑɑ̀ri timɑ́ɑ̀ ndi. 20Kòo nìtì mɔù múnkɛɛ buotɛ́ kɛ́ntú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Semmɑyɑ birɛ Udiyɑ, Kidiyɑti-Yeɑdimmu ɛì kou, kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ́nkpɑnnɛ̀ di nhɛì nɛ̀ di kó bɛnìtìbɛ̀ mí nSedemii m bɑɑ mɛ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ só. 21Okpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmu nɛ̀ o kɔbɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ keè ò nɑ̀kɛ́ tìì pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ́ndɔ́ kóò kùɔ. 22Kɛ̀ Udiyɑ tì kèè kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti, kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmuu tɔ̃ Akibɔɔ birɛ Edinɑtɑ̃ɑ̃, kòo nnɛínɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Esibiti, 23Udiyɑ wɑmmù kóò pĩ nkɛ́kɔtɛnɛ̀ní kóò duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmu kòo ò kùɔnɛ̀ disiè, kóò dɔu nkufɔ̃ti bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ kù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 24Mí nSedemii, kɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Ayikɑmmu nni nkɑ̃nkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ í nni mpĩ nkɛ duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n kùɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\