SEDEMII 27

1Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 2Dɔɔ̀ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú nɛ̀ iwɛ̃ĩ kɛ́ndúúkú, 3kɛ́ kù nɑ̀nkɛ Edɔmmu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Mɔɑbu ɛì kou nɛ̀ Amɔniibɛ ɛì kou nɛ̀ Tiiri ɛì kou nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ ɛì kou bɛ̀ tɔ̃nní bɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmu borɛ̀. 4A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù tu. 5Nɛ̀ n kó muwɛ̃rímú diɛmù miɛkɛ nkɛ nɛ̀ n kó muwɛ̃rímú mmu n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ onìtì, nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɛ duɔ̀ n dɛ̀ dɔ́nɛ̀ wè. 6Yɛ mmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ míì ɑ̃nnɛ́ ku ntempɛ̃ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɔu miɛkɛ wenwe n kóo tɔ̃ntì, nh ò duɔ́mmu tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ ti bo mpĩ́ nho tɔ̃mmú. 7Yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ bo ò bɔ̀útɛ́, wenwe nɛ̀ o birɛ nɛ̀ o yɑɑ̀birɛ kɛ́mbɑɑnɛ̀ dɛ kó dimɔ̀nnì bo tuɔkɛmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ bɔ́útɛ́ ibotí tɛì pɛ́u nɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ kpeńnìnɛ̀. 8Kɛ̀ kubotí mɑkù kɔbɛ yoo dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì kɔbɛ yetɛ kɛ í dɔ́ kɛ́bɔ́útɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ wèè í dɔ́ kɛ́buutɛ́ o kó kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì yóó duɔ́ nkɛ̀ mudoò bɛ̀ do yoo dikònnì yoo mutenkṹṹ. N yóó duɔ́ nkɛ̀ weè bɛ̀ kuɔ̀ kɛ́deè. 9Díndi di bɑ́ɑ́ yie mbɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ di nɑ́ɑ́ mí nKuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ kpɛti yoo bɛyuwúòmbɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ yɑ̀u tidɔuǹtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wèí siwɑ̃̀ɑ̃ nɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú di í yóó bɔ́útɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 10Bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntìì pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi kɛ dɔ́ kɛ bo di dɛ́tinnɛ̀ dihɛì, bɛ̀ dɔ́ n di bɛtimu kɛ̀ di kú. 11Kɛ̀ kubotí kùù kɔbɛ yie nkɛ buutɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛ ɛì kɛ di kuuti. 12Mí nSedemii kɛ̀ m múnkɛɛ tì nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSedesiɑ nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ di dò nkɛ́buutɛ́mu Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú kɛ́mpĩ́ nho tɔ̃mmú wenwe nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí nfòù. 13Di bo yóu kɛ́kú mudoò miɛkɛ nkɛ nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ kɛ tú dɛ̀ɛ̀ yóó kònnɛ̀ kubotí kùù kɔbɛ bo yetɛ kɛ í mpĩ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmɑ́ɑ̀? 14Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú di í yóó bɔ́útɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ di soúmmu di bɑ́ɑ́ bɛ̀ kèńtɛ́. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: N yí bɛ̀ tɔ̃nkoo kɛ tú bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nnɛ̀ n yètìrì, bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi kɛ yunɛ̀ n yètìrì kɛ̀ m bo di bɛti kɛ̀ di feti díndi nɛ̀ di kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ di nɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 16Mí nSedemii kɛ̀ n nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu di bɑ́ɑ́ yie mbɛ̀ɛ̀ di nɑ́ɑ́ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì bɛ̀ do tùótɛ́ tì kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni bɛ̀ bo tì tɛ̃̀ńnɛ́ní bɑ̀mbɑ̀, siyɑ́ɑ̀bìsí nsi. 17Di bɑ́ɑ́ kéntɛ́ bɛ kpɛti, mpĩ́nnɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù. Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dihɛìi nɑɑ́ ntidobontì. 18Kɛ̀ dɛ yɛmbɛ̀ mɛ̀nkɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè mɛ̀nkɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ kù bɑ̀ńtɛ̀ tinɛntì tìì bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tì bɑ́ɑ́ kò mBɑbidɔnni. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ nɑ̀kɛ́mu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kpɛ́í, nnɛ̀ kunɑnkú diɛku nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ɔ̃ ncómmú yɛ̀ɛ̀ tɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tinɛntì sɔnti tìì kpɑɑ́ dihɛì dii mmiɛkɛ ti kpɛ́í. 20Okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do í tùótɛ́ dɛ̀ ò pĩ ndìì mɔ̀nnì Sosɑkimmu birɛ Sosɑkinni Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ. 21Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù nɑ̀kɛ́mu tinɛntì tìì kpɑɑ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ miɛkɛ ti kpɛ́í nkɛ tú: 22Bɛ̀ bo tì ɛí kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ tì nkɛ mbo kɛ kémmúnɛ̀ ku mɔ̀nnì bo tuɔkɛmɛ̀ kɛ̀ kùu tì tɛ̃̀ńnɛ́ní diɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\