SEDEMII 28

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kpɑ̀tì benni dinɑɑnnì miɛkɛ otɑ̃̀nkù nummuwè, dii benni dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ Asuu birɛ Anɑnniyɑ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kouu m bɛ́innɛ̀ mí nSedemii ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu ku kèétɛ́mu kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì di buú nkù. 3Dɛ̀ kpɑɑ́ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi kɛ̀ kù wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì do tɔ tì timɔu kɛ́kònnɛ̀ o ciɛ. 4Kɛ múnkɛɛ kpɛ̃nnɛ́ní Sosɑkimmu birɛ Ekonniyɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. Kɛ yɛ̃́ kù yóó kéétɛ́mɛ̀ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì di buú nkù. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i. 5Mí nSedemii kɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ Anɑnniyɑ ikuɔ́ nìùtì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: 6Kuyie ńcɔutɛ́ ɑ nùù kɛ́dɔɔ̀ ɑ bɛ́i ntì, kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní diɛ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì timɔu nɛ̀ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ bɛmɔu kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 7Nɛ́ kéntɛ́ kɛ́keè n yóó di nɑ́kɛ́ tì fɔ̃́ nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ ndimɔu. 8Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tì niitɛ́nɛ̀ní mí nnɛ̀ fɔ̃́, bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ pɛ́u nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ diɛyɛ̀ pɛ́u kpɛ́í, bɛ̀ mɛ mbɑɑ do nɑ́ɑ́ mmudoò kpɛ́í nkɛ nɛ̀ mɛyɛi nkpɛ́í nɛ̀ mutenkṹṹ nkpɛ́í. 9Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò wèè bo nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Diwɛ̀ì kèríní, ò nɑ̀kɛ́ tì bo dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì ndi bɛ̀ bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nKuyie nkuù mɛ̀nkɛ ò tɔ̃nní. 10Mɛm̀mɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Anɑnniyɑ buutɛ́mɛ̀ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú mí nSedemii n do bukú kù, kɛ́kéétɛ́, 11kɛ́bɛ́i mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu nɛ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ kùu kéétɛ́mu kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú, okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do di buú nkù. Mɛm̀mɛ mí nSedemii kɛ̀ n yítɛ́. 12Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Anɑnniyɑ kèétɛ́ dìì mɔ̀nnì kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú n do bukú kù kɛ́deè kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 13Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Anɑnniyɑ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ɑ kèétɛ́ kudɔú nku kɛ nɛ́ yóó kù cèetɛnɛ̀ timɑ́tì kɔku. 14Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù bɛ́immu kɛ tú kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú timɑ́tì kɔku nku kù buúmmɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bo mbuɔ́ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ yɛ̀ mɛ nhò bùɔ́, kù ò duɔ́nnɛ̀mu ketíkɛ dikpɑ́ɑ̀ kó tiwɑnwɑntì. 15Mí nSedemii n ti ndèè kɛ́nɑ́kɛ́ Anɑnniyɑ kɛ dɔ̀: Anɑnniyɑ kéntɛ́ n tú mù, Kuyie nyí dɑ tɔ̃nní, nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ ndi ɑ soutɛ́mɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ yie nsiyɑ́ɑ̀bìsí. 16Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ti Yiɛ̀ nKuyie ntú kù dɑ dɛ̀itɛmu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Di mbenni miɛkɛ nkɛ ɑ yóó kúmɛ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ sukúmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yetɛ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti. 17Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yĩ́ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Anɑnniyɑ mɛ̀nkɛ kú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\