SEDEMII 29

1Mí nSedemii kɛ̀ nní mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́wɑ̃ri dipɑ́tíri okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ pĩ mbɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, n do dì wɑ̃̀ri bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ mbɛ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀. 2N do yóó wɑ̃ri dɛ kó dipɑ́tíri kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Yekonniyɑ nɛ̀ o yɔ̃ onitipokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀, nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú bɛdɑbɛɛyɑɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 3Kɛ̀ n dì duɔ́ nSɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Edɑsɑɑ nɛ̀ Idikiyɑ birɛ Kemɑdiyɑ. Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ weè do bɛ̀ tɔ̃ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, mí nSedemii kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ ndipɑ́tíri kɛ̀ dì wɑ̃̀ri kɛ tú: 4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù míì nɑ̀ɑ́nnɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀, kɛ tú: 5Mɑɑ́nɛ̀ sicɛ̃́ĩ kɛ́nhɑ̃, fííkúnɛ̀ dɛtie ndi pénnɛ̀ kɛ́nyo ndɛ bɛ. 6Túókɛ́nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dí piɛ́ ibí initidɑɑì nɛ̀ initipòì, túókɛ́nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ́puó ndi bí kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí, piɛ́nɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ sṹṹ ndi bɑ́ɑ́ kɛ̃kɛ, 7nwɑntinɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀ dìì ɛì dì bo nnɑɑtimɛ̀, kɛ́ nni mbɑ́ɑ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndɛ kó dihɛì kpɛ́í nkɛ yɛ̃́ dɛ kó dihɛì kó kunɑɑtí túmɛ̀ di kɔku nku. 8Kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immɛ̀mu kɛ tú: Di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ ndi soú, di bɑ́ ntũ ndi yɑu tìì dɔuǹtì kpɛti. 9Bɛ̀ yó ntú bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì bonní mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀ ndɛ, siyɑ́ɑ̀bìsí mɛ nni nsi míì í bɛ̀ tɔ̃nní. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 10Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: Bɑbidɔnni ɛì kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu bo mmɔkɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìyiekɛ̀ n yóó wɛ̃ɛ̃tɛnímu di bíɛ́kɛ̀ kɛ́ dí dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ dí tɛ̃́nnɛ́ní Sedisɑdɛmmu. 11Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yɛ̃́mu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì di kpɛ́í. N tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì tu mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛti nti tì í tú mɛyɛi nkpɛti. Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ̀ɑ dɛ̀ n yóó dɛ ndi dɔɔ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 12Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di kɔ̀tɛní kɛ m bɑ́ntɛ̀, n yóó yiémmu kɛ́cɔutɛ́ di bɑ́ɑmmìi. 13- 14Kɛ̀ di wɑmmú kɛ́ n yɑ̀, di yó n wɑmmúmu nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ̀ n yóu kɛ̀ di n yɑ̀. Mí n di Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. Dɛ yiè di bo n yɑ̀, kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ tɛ̃́nnɛ́ní bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì m bo di dennɛní tipíìtì timɔu. Ibotí imɔu n do di cíɛ nkɛ̀ di tɑɑ́ ìì miɛkɛ kɛ dí tɛ̃́nnɛ́ní di do borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di pĩ̀ḿmú. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 15Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di nɑ́ɑ́ nkɛ yɛ̃́ di yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ míì di duɔ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Bɑbidɔnni miɛkɛ. 16Ntɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di nɑ́ɑ́ ntì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wèè kɑ̀ri Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bo Sedisɑdɛmmu, bɛ̀ í pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 17Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i nkɛ tú: N yóó duɔ́ nkɛ̀ mudoò muù bɛ̀ do, kɛ̀ dikònnìi tɑnní kɛ̀ mutenkṹṹ nní mbo. Bɛ kpɛrɛ bo dontɛnɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛbɛ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃̀ɑ̃̀kɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́di. 18N yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ duò mudoò mmu, kɛ̀ dikònnìi tɑnní bɛ tenkɛ̀ nɛ̀ mutenkṹṹ. Bɛ kpɛrɛ kutenkù kumɔu kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ bo dɛ̀ keè kɛ̀ dɛ̀ɛ do yɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì. M bo bɛ̀ cɔ̃ɔ̃, dɛ̀ bo di yɛbotɛ̀ bɛ kpɛ́í kɛ́wɛ̃tɛ kɛ yɛ̀ pĩ mmudɑɑ́. Yɛbotɛ̀ n yóó bɛ̀ tɑnnɛ́ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ yɛ̀ bo mbɛ̀ sènku. 19Bɛ̀ í yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɛ kèńtɛ́ n tũɔ̃̀nko m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 20Díndi tidɑɑtì bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, keènɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: 21Ntɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, díndi Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù m bɛ́i ntì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Kodɑyɑ birɛ Akɑbu nɛ̀ Mɑɑseyɑ birɛ Sedekiɑ. Bɛdɛ́ mɛmmɛ bɛ̀ soúmu kɛ tu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɑ́ bɛ̀ mɛ ntúmɛ̀ míì bɛ̀ tɔ̃nní. M bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, kòo bɛ̀ puotí kɛ́kuɔ di ììkɛ̀. 22Díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni di níí bo nnɑ́ɑ́ mbɛ kpɛ́í ndi dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́bɔntɛ́ kusĩ̀nkù, di níí bo yĩ́: Kuyie ndɑ dɔɔ̀ kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sedekiɑ nɛ̀ Akɑbu Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì cɔ́u mbɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́. 23Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ci dɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀ pobɛ̀, kɛ soú nkɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ n kpɛti, m mɛ nyí bɛ̀ tɔ̃. N dɛ̀ yɛ̃́mu dɛmɔu kɛ dɛ̀ wùó. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 24- 25Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkùu n duɔ́ mmí nSedemii tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Semmɑyɑ Nɛedɑmmu nɑɑ̀mùnkù kou. Semmɑyɑ weè do wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ́duɔnní ikuɔ́ nìùbɛ̀ Mɑseyɑ birɛ nɛ̀ Sofonii nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀, nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ dì wɑ̃̀ri kɛ tú: 26Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù duɔ́ nkɑ̀ɑ cɔutɛ́ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ fɔ̃̀tìrì kɛ bɑkɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ dò nkɛ́ndɑkɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ kpɛ́í, kɛ̀ wèè í yɛ̃́ o yɛ̃ mmù ɑ tɑ́ú nho nɑɑ̀cɛ̀i mɛfĩmmɛ kɛ́pítínnɛ́ o fɔ̃̀níí timɑ́tì, 27dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɑ̀ɑ í kpɑnnɛ̀ Sedemii Anɑtɔti ɛì kou, wèè di nɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì? 28Ò yɛ̃ nhò tu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe kɛ ti wɑ̃̀riní dipɑ́tíri diɛ mBɑbidɔnni, kɛ ti nɑ̀kɛ́ kɛ tú ti í yɛtì mɛcɑ̃ɑ̃ nketikɛ, kɛ tú ti mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ kɛ́mbo, kɛ́fííkú dɛtie nti pénnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mpɛí kɛ̀ ti yo. 29Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sofonii kɑɑ ndɛ kó dipɑ́tíri mí nSedemii kɛ̀ n keè. 30Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 31Tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yɛ̃ Nɛedɑmmu ɛì kou Semmɑyɑ mɛ̀ nyɛ̃mmɛ̀ ò tu m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, míì mɛ nyí ò tɔ̃, ò mɛ̀ ndi ciitɛ́mɛ̀ kɛ̀ di yie nho kó siyɑ́ɑ̀bìsí, 32mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i, n yiti kɛ bo cómmúmu Nɛedɑmmu ɛì kou Semmɑyɑ kpɛ́í nnɛ̀ o fukoo. O kó kufuku miɛkɛ onìtì bɑ́ nkpɑɑ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀ kɛ bo di cuokɛ̀, ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n yóó dɔɔ̀mɛ̀ n nìtìbɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò sukúmɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n yetɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\