SEDEMII 3

1Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ yĩ: Kòo nìtì yetɛ o pokù koò bɛ̀ti, kòò ìtɛ́ kɛ yenkɛ otɔù mɔù, o dɔù kótì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kóò tùótɛ́, kòò ò tùótɛ́ o ɛì sĩ̀ntɛmu. Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di m bùtínnɛ́ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ dɔ́ n wɛ̃tɛ kɛ́ di túótɛ́? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi bekɛ! 2Wéntɛ́nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ́yɑ̀ ditɑ̃rì mɑrì bo di í dèkɛ dì kɛ fìé iwũɔ̃ yɛbɔkɑ̀ɑ̀? Di do ɔ̃ nkɑri icɛ nyi kɛ bɑ̀ɑ̀ bɛyóóbɛ̀ tɛ̃mɛ̀, di do mɛ ndɔɔri kɛ m bùtínnɛ́ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, kɛ sĩ̀nkùnnɛ dihɛì. 3Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ n di mɔ̀ntɛ fɛtɑɑfɛ̀, bɑ́ di tɛ̃́nkɛ í yɛ̃́ fɛyɔ̃ɔ̃kɛ̀ntɑɑfɛ̀. Kɛ̀ di cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ mɔkɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó mɛ̀yɛ̀mmɛ̀, bɑ́ ifɛi í di pĩĩ, di í bɑntɛ́ di cɑɑ̀rìmɛ̀. 4Di mmɔ̀nnì kɛ̀ díí nɛ́ kuɔ nkɛ n yu kɛ tú: Ti cicɛ nɛ̀ ti bɛmmɛ̀ mmɛ ɑ ti dɔ́mɛ̀. 5Kɛ bekú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú Kuyie mmiɛkɛ sɑ̀ɑ̀ yó nsɔkɛ́ kɛ ti pɛ́ìmɑɑ̀? Kù yó nti u kɛmiɛkɛ nkɛ sɑ̃́ɑ̃̀? Mɛm̀mɛ di nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ bɑɑ nɛ́ sɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi ndíndi dɛ kó itookperí yɛmbɛ̀. 6Okpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi kpɑ̀tì miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: A yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ m bùtínnɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɑ̀? Bɛ̀ dèkù yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀ nkɛ nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu yɔ kɛ feu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀. 7N yɛ̀mmɛ̀ do dò mbɛ̀ yóó dɔɔ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́wɛ̃tɛnímu m borɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí wɛ̃̀tɛní! Kɛ̀ bɛ yɔ̃ fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ mɔkɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ wùónko. 8Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ yɑ̀mu Isidɑyɛɛribɛ m bùtínnɛ́mɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ yetɛ kɛ bɛ̀ duɔ́ ndiyetɛpɑ́tíri. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ í n depɛ kɛ mɔkɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ kɔ̀tɛ kɛ fìé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀. 9Isidɑyɛɛribɛ kóò kɛ í ndɑkɛ n kpɛti, kɛ m bùtínnɛ́ kɛ fìé iwũɔ̃ sibɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ yɛbɔɔtɑ̃́rɛ̀ kɛ sĩ̀nkùnnɛ dihɛì. 10Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ yɔ̃ fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ mɔkɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó mɛyɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ í wɛ̃tɛní m borɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ m bùtínnɛ́ bɛ kpɛrɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tɔ̃ũnɛ̀mu Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó mɛyɛ̀mmɛ̀. 12Kɛ̀ kù dɔ̀ n kɔtɛ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ́cɑu nkubɑkù yoú kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Di Yiɛ̀ nKuyie díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ̀ nkù tu: Wɛ̃tɛnɛ̀ní m borɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ n yetɛ, n yí yóó yóu kɛ̀ m miɛkɛɛ do di ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ n sémmɛ̀ dɛumɛ̀mu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì mɛ nyɛ̃. M miɛkɛ ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ kɛ cɔ́ú nsɑ̃́ɑ̃̀. 13Díndi cɛ̃́nkɛɛ bɑntɛ́ di cɑɑ̀rìmɛ̀. Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò ndi yetɛ n kpɛti nti, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi do tũ nkù, kɛ kɔ̀tɛ kɛ fìé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀ yɛteyɔ yɛmɔu borɛ̀ bɑ́ di í kèńtɛ́ n tɑmmɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 14Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu: Wɛ̃tɛnɛ̀ní m borɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ do n yetɛ kɛ yɛ̃́ míì di temɛ̀. N yóó di tɑ̃nkɛ́ dimɑ́ɑ̀ dimɑ́ɑ̀ ndi di nhɛì òmɑ́ɑ̀, ku nnɑɑ̀mùnkù bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ di tɑnnɛ́ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, 15kɛ́ di duɔ́ mbɛcɛ̃mbɛ n yɛ̀mmɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ndi cɛ̃mmú, nɛ̀ mɛciì nnɛ̀ tidɑ̀ɑ̀tì. 16Kɛ̀ di piɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ sũ̀ṹ nkɛ píɛ ndihɛì, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. Dɛ mɔ̀nnì di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛtɑummɛ̀ tɔu kpɛ́í, di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́ ndi kpɛ́í, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní di kpɛ́í. Di bɑ́ɑ́ dɑɑtɛní di kpɛ́í bɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ dɔɔ̀ ditɛrì. 17Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo nyu Sedisɑdɛmmu kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ncokùní di bíɛ́kɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì yu dɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntũ mbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ itookperí kɔ̃mɛ. 18Dɛ kó yɛwe miɛkɛ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ bo sɔ̃́nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́ítɛ́ní kubɑkù yoú kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́wɛ̃tɛní dihɛì n duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dì te. 19N do dɔ́ kɛ́ di dɔɔ̀ m bí nyi kɛ́ di duɔ́ nkɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀, kɛ̀ di kɛ̀ tiekɛ, kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛsɔnkɛ kɛmɔu. Kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ ndò ndi bo nni nyu kɛ tú di cicɛ. Bɑ́ di bɑ́ m bútínnɛ́ bìtì. 20Onitipòkù wèè yìɛ̀ kɛ wɑɑ̀ mbɛnitidɑɑbɛ̀ ò ɔ̃mmɛ̀ o dɔù. Isidɑyɛɛri mɛ nni nhɔ̃. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 21Isidɑyɛɛribɛ kó yɛdɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ní sitɑ̃ɑ̃́ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nkɛ m bɑ́ɑ́. Bɛ cɛ iì sĩ̀ntɛ, bɛ̀ yɛ̃̀ mmí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nku bɛ̀ do tũ nkù. 22Díndi m bí ìì n yetɛ wɛ̃tɛnɛ̀ní, kɛ̀ n tũntɛ tìì bo mí nnɛ̀ díndi ti cuokɛ̀. Ntɛ tínti ti wɛ̃̀tɛnímu ɑ borɛ̀ kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 23Yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ ti soutɛ́mu nɛ̀ ti ɔ̃ nyɛ̀ feu iwũɔ̃ kɛ úú ìì úu. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti dɛɛrí tínti Isidɑyɛɛribɛ. 24Nɛ̀ ti bɑɑ bɛmmɛ̀ mmɛ kɛ̀ ti yɛmbɛ̀ feu bɛ nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ bɛ piètì dibɔɔ̀ Bɑɑdi ifɛi diitì. Kɛ̀ dɛ̀ dèènɛ̀ ibí initidɑɑì nɛ̀ initipòì. 25Ifɛi iì do dò nkɛ́ ti pĩ́. Ifɛi iì do dò nkɛ́ ti dɑ́tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɔ̃mɛ. Ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ti yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku ti tũ̀ nkù tínti nɛ̀ ti yɛmbòo nɛ̀ ti bɛmmɛ̀ nɛ̀ yíenní, ti í kèńtɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ̀ nkù kó mɛtɑmmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\