SEDEMII 30

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 2Mi ndi Yiɛ̀ Kuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù, míì tu ɑ́ wɑ̃ri n dɑ nɑ̀kɛ́ tì timɔu dipɑ́tíri miɛkɛ kɛ dɔ̀: 3Mí ndi Yiɛ̀ Kuyie n tú, dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo tɛ̃́nnɛ́ní n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndihɛì n do duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tiekɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 4- 5Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì mí nSedemii Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ kpɛ́í, tiì tu: Ti yo mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ mmɛ, mɛ̀ mɛ nyí tú diwɛ̀ì kɔ̃mɛ, mɛ̀ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti kɛ ɑ̃ɑ̃̀ kufɔ̃wɑɑ́. 6Bíékɛ́nɛ̀, wénnínɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ pɛímɑɑ̀? Dɛ̀ nɛ́ dommɛ̀ kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ ceú ceú bɛ kɑ, kɛ dò nhonitipòkù wèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ́ ò ɔ̃ ndòmmɛ̀, kɛ̀ bɛ ììkɛ̀ sɔ̀ù sɔ̀ù bɛmɔu. 7Mɛyɛi ndiɛmɛ̀ kó diyiè ndi, diyiè yɛiri ndi, di kó kubotí mu nyí buotɛ́, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ kèríní Sɑkɔbu kpɛ́í. dɛ yiè n nɛ́ yóó bɛ̀ dɛɛtɛ́mu. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Mpɑkɛdɑɑ dɔ̀: Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè, m bo kéétɛ́ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú bɛ̀ di buú nkù, kɛ́ di pítɛ́ iwɛ̃ĩ. Bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndi bɑkɛ́. 9Kɛ̀ di mpĩ́ ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù tɔ̃mmú, kɛ̀ n di duɔ́ nDɑfiti yɑɑ̀birɛ kɛ̀ dɛ̀ ntú di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ di pĩ́ nho tɔ̃mmú. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Sɑkɔbu kó kuwuɔ nkɔbɛ di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, díndi Isidɑyɛɛribɛ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò, n yóó di dɛɛtɛ́mu kɛ́dennɛní di yɑɑ̀bí itempɛ̃ ndɛ́tiyì miɛkɛ, di tú dɛ̀ tidɑɑtì. Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí di wɛ̃tinímu, kɛ bo kɑri di tenkɛ̀ bɑ̀mmùù kɛ́om̀pɛ̀, òmɔù tɛ̃́nkɛ í yó mbo wèè bo di kɔkɛ́nɛ̀. 11Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi bonɛ̀mu kɛ yóó di dɛɛtɛ́ míì bɛ́i! N yóó kuɔ̀mu ibotí n di cíɛ kɛ̀ di tɑɑ́ ìì miɛkɛ pɑ́íí kɛ́deè. Díndi biɛ n yí yóó di kuɔ kɛ́deè, n nɛ́ yóó di tiému dɛ̀ bèkúmɛ̀, n yí yóó nɑ kɛ́ n di wúónkoo kɛ dò ndi í cɑ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 12Di kó dikɔutirì í dò nkɛ́tɑɑ̀, di kó dimɔnni í dò nkɛ́miɛtɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 13Omɔù í dɑkɛ di kpɛti, kɛ bo tɑɑ ndi muɔ, mutie mɑmù mɛ nketɛ́ kɛ í bo mùù bo di tɑɑ. 14Di nɑtitɔbɛ̀ di yɛ̃̀mmu, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í denniní di kpɛ́í, n di potɛ́ kɛ dò ndi tú n dootitɔbɛ̀ mbɛ, n di potɛ́ kuyɛ̃ĩku diɛkù nku, di yɛi ndɛutɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, di cɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ dɛumu. 15Bɑ nte kɛ̀ di kuɔ̀ mmɛcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ di tùɔ̀kɛní mɛ kpɛ́í? Di kó dimɔnni í dò nkɛ́miɛtɛ́, di yɛi mmɛɛ̀ dɛutɛ́ dɛɛ̀ te, di cɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ dɛumu dɛɛ̀ te kɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ. 16Bɛ̀ɛ̀ di kɔù yíe n yóó bɛ̀ kùɔmu, bɛ̀ɛ̀ di dokùnɛ̀ yíe m bo bɛ̀ dɔɔ̀ tidɑɑtì, bɛ̀ɛ̀ di ɛi yíe nyóó bɛ̀ ɛímu, bɛ̀ɛ̀ di senku yíe n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ sènkɛ̀rìmu. 17Kɛ yɛ̃́ n yóó yɔɔrɛmɛ̀ mutie di muɔ, n yóó miɛkùnnɛmu di kɔutiyɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! Díndi Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ, òmɔù tɛ̃́nkɛ í di kɑɑ̀nnɛ̀, kɛ di yu kɛ tú bɛ̀ dènnɛ bɛ̀ bɛ tenkɛ̀. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́nímu tidɑɑtì Sɑkɔbu kó yɛfɛ miɛkɛ, mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ m bonɛ̀ bɛ kó sicɛ̃́ĩ, di kó dihɛì wɛ̃ti kɛ bo fííkúmu di dobontì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ fííkú tɛ fɔ̃̀tìrì. 19Kɛ̀ di ndiè kɛ n sɑ̃ntí, kɛ íútí nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ dí sṹṹ nkɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkɛ̃ńnì, kɛ̀ n di dɛ́úkùnnɛ bɑ́ di kó diyètìrì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kɛ̃kɛ. 20Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí di wɛ̃ti kɛ bo nɑɑ́mmu di do dòmmɛ̀, kɛ́nfííkú n yììkɛ̀, kɛ̀ n yítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́fɛ̃́ũ mbɛ̀ɛ̀ do di fɛ̃́ũmmu, 21di kóo kpɑ̀ɑ̀tì yó ntú di botí kou nwe, di kou weè yó ndi bɑkɛ́, kɛ̀ n duɔ́ nkòo nni ntɔ́kɛ́nɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú mɛmmɛ we m bo dɑ́ɑ́tí kɛ́kɔtɛní m borɛ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì mɛ nyɛ̃. 22Dɛ mɔ̀nnì di bo ntú n kɔbɛ, kɛ̀ nni ndi te kɛ̀ di n tũ. 23Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ ìtɛ́mu kuyɑɑkù diɛkù kɔ̃mɛ, kɛ fĩmmú fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ diɛfɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ bo do bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀. 24Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ di cɔ̀útɛ́mu, kɛ̀ í yóó bonkɛ kɛ í pĩ nkɛ̀ do dò nkɛ́pĩ́ mmùù tɔ̃mmú, dɛ̀ yó nkéríní kɛ̀ di tì bɑntɛ́mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\