SEDEMII 31

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ kó yɛwe miɛkɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo tiekɛ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ nyimɔu, kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ. 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Díndi kubotí kùù yentɛ́nɛ̀ mudoò kɛ bo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, di yɑ̀mu n kó mɛsɑ̀ɑ̀. Díndi Isidɑyɛɛribɛ di kũnti mɛom̀pùmɛ̀ ɛì ndi. 3Nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi n di bɛnkɛmɛ̀ m mɑ́ɑ̀, n di nɑ̀kɛ́ kɛ tú n di dɔ́mu sɑ̃́ɑ̃̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyí iiti di ĩ́nkɛ̀. 4N wɛ̃ti kɛ bo fíímmu díndi Isidɑyɛɛribɛ n dɔ́ bɛ̀ kɛ̀ di nfííkú, di wɛ̃ti kɛ bo túótɛ́mu yɛbɑ̀rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì, di yóó nɛinɛ̀mu bɛhɑubɛ̀ kɛ̀ dí yɛ̀ kɛ́mbie nkɛ ɑu. 5Di wɛ̃ti kɛ bo buɔtímu Sɑmmɑrii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ buɔtí kɛ̀ díì ntɔ̃ũ dɛ bɛ. 6Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pĩɛ̃kɛ́, bɛ̀ yóó nɑ́kɛ́mu bɛ̀ɛ̀ bo Efɑdɑimmu tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti kɔtɛ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù borɛ̀. 7Ntɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́i ntì: Nyíútínɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kpɛ́í, nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì wèè bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ o kpɛ́í, ndiènnɛ̀ kɛ sɑ̃ntí mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́ ɑ nìtìbɛ̀, dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ. 8Kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó dihɛì ndi m bɛ̀ íinnímɛ̀, m bɛ̀ dɛ̀itɛní itemmɑ̀nkɛ nyi kɛ bɛ̀ tìí, tiyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀, bɛpɔupómpómbɛ̀ nɛ̀ tibíyɔ̃tì, bɛ̀ɛ̀ wɛ̃tiní bɛ ɛì bɛ tĩ̀nnì í yó nsénní. 9Bɛ̀ yó nwɛ̃tiní kɛ kɔntimu kɛ m bɑ́ɑ́, kɛ̀ m bɛ̀ kpɑ̀ɑkɛ kɛ́kétɛ́nɛ̀ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù kùù sìɛ́, bɛ̀ í yóó bétɛ́ kùù ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀ borɛ̀. Míì tu Isidɑyɛɛribɛ cicɛ kɛ̀ Efɑdɑimmu tu n kóo po. 10Díndi yɛbotɛ̀ keènɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ntú mù, kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo mɛdɛ́timɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì do di cíɛ ndíndi nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dì tìínní, kɛ yó ndɑkɛ di kpɛ́í o pecɛ̃nti ɔ̃ ndɑkɛmɛ̀ o pe kpɛ́í. 11Mi ndi Yiɛ̀ nKuyie míì di dɛɛtɛ́ díndi Isidɑyɛɛribɛ, míì di fìètɛ kubotí kuù di kpeńnìnɛ̀ ku nɔu miɛkɛ. 12Di kũntimu Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kɛ bo nyíúnɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ bo ndɛitíní kɛ dɔ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, dɛ̀ɛ̀ tu tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkɔ̀pɑ̀mmɛ̀, ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ. Di bo ndònnɛ̀ kupúú sɑ̀ɑ̀kù bɛ̀ yɔ́ɔ̀rì kù, di tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 13Dɛ mɔ̀nnì bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bo nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ ɑu, m bo ceetɛ di dɑbùò nkɛ̀ yɛ̀ɛ nɑɑ́ ndiwɛ̀ì kɛ̀ di bɑ́ntɛ̀ kɛ́dɛitɛ di ɑ́ɑ́rìmɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 14Dɛ yiè ikuɔ́ nìùbɛ̀ bo dɛ nyiwũɔ̃ kó mɛkùɔ̀, kɛ̀ n nìtìbɛ̀ɛ tuɔ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N yo mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ Dɑmɑɑ ɛì, yɛkúdɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ní nɛ̀ iwúótìi, Dɑsɛɛdi bí iì ku kòò kuɔ̀, bɑ́ kɛ í dɔ́ bɛ̀ɛ ò bɑ́ntɛ̀. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cĩ́ɛ̃́kɛ́, kɛ́ũtɛ́ ɑ nɔnniɛti, n yóó dɑ cúmu ɑ ɔ̀ùtì kó ticuuti, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i: ɑ nìtìbɛ̀ itinímu di dootitɔbɛ̀ ciɛ kɛ kũntiní. 17Diwɛ̀ì kèrínímu ɑ yɑɑ̀bí kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! Ì wɛ̃tinímu i tenkɛ̀. 18N kèèmu Efɑdɑimmu wuɔ nkɔbɛ kuɔ̀mmɛ̀, kɛ sɑ́útí kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ti potɛ́ mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ ti tiè mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ potɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kunɑɑ̀wɑ̀ɑ́tíkù, ti yṹɔ̃́nní ɑ borɛ̀ kɛ̀ ti nɑ kɛ́wɛ̃tɛní, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù. 19Ti do dɑ bùtínnɛ́mu, bɑ̀mbɑ̀ kɛ mɛ nwɛ̃̀tɛní, ti bɑntɛ́mu ti cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ pĩ nti nɔ̀, ifɛi iì ti pĩ nkɛ̀ ti sĩ̀ńnɛ́, ti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ti dɑpɑ̀ntì mɔ̀nnì dɛ kpɛ́í. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Efɑdɑimmu kɔbɛ n sɑ̀ɑ̀ bɛ̀ cùùmmɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ n sɑ̀ɑ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́mu? Nh ɔ̃ nkɛ̀ n kèè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ bɛ kpɛ́í diwɛ̀ì diì m pĩ́, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ ní mbɛ̀ nni mbonɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ dɔ́ mɛdiɛ̀. 21Ãnnɛ́nɛ̀ mɛcɑnnimɛ̀, fííkúnɛ̀ idɛí, dɔɔ̀nɛ̀ kunɑɑ̀sìnyɑkú di cɛ, totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ di tũ̀ nkùù cɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní, díndi Isidɑyɛɛribɛ n dɔ́ bɛ̀, wɛ̃tɛnɛ̀ní yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu di kpɛyɛ yɛ miɛkɛ. 22Díndi Isidɑyɛɛribɛ n dɔ́ bɛ̀, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu mufirìmù? Díndi bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ kɛ́yie n kpɛti, di mmɔ̀nnì dɛ̀ cèètɛmu di tenkɛ̀ miɛkɛ, kòo nitipòkù bɛí nhonitidɔ̀ù! 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bo tɛ̃́nnɛ́ní dìì mɔ̀nnì bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì, bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nSudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ o ɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: Fɔ̃́ nSiyɔ̃ɔ̃ ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì timɔ́mmɔnti borɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 24Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ ḿbo ɑ miɛkɛ. Bɛtenkútíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɛ̃mmù iwũɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo ɑ ɛkɛ̀ miɛkɛ. 25Kɛ yɛ̃́ míì duɔ́mmɛ̀ mɛniɛ nsinɛ́yɛ̃ĩ kùɔ bɛ̀, kɛ duɔ̀ ntidiitì dikònnì kùɔ bɛ̀. 26Mí nSedemii kɛ̀ nh entɛní kɛ́nsɔ̃́ mmunɔndɔmmú n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo piɛ́ kɛ́sṹṹ nkɛtenkɛ̀, kɛ̀ iwũɔ̃ pɛ̃tɛ́ kɛ́sṹṹ. 28N do wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní mɛ̀ɛ̀ botí bɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ u, kɛ bɛ̀ pùɔ̀ nkɛ dɛ́í kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, n yóó wɛ̃ɛ̃tɛní mɛɛ̀ botí bɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ bɛ̀ mɑɑ́, kɛ́ bɛ̀ fìí, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 29Dɛ mɔ̀nnì òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì dìì tu: Cicɛbɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ yɛsĩɛ̃ bɛ́nyɛ̀ kɛ̀ ibí nìì nyɑ̃rikɛ. 30Dɛ mɔ̀nnì bɑ́ wè ò yóó kú o yɛi nkpɛ́í nkɛ, wèè cɑ̀ɑ́kɛ́ yɛsĩɛ̃ bɛ́nyɛ̀ weè nìì nyóó yɑ̃rikɛ. 31Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ́tɑunnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ. 32Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ntú mɛtɑummɛ̀ ndo dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ m bɛ̀ dɛ̀tɛ dìì yiè Esibiti kɛ dènnɛ. Dɛ kó mɛtɑummɛ̀ bɛ̀ mɛ̀ tɔ̃̀tɛmu bɑ́ nɛ̀ míì mɛ mbɛ̀ temɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì mɛ nyɛ̃. 33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ dɛ yiè n yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀: N yóó ɑ̃nnɛ́ n kuɔ́ bɛ miɛkɛ nkɛ, kɛ́ ì wɑ̃̀ri bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ́ m bɛ̀ te mí nKuyie kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ. 34Dɛ yiè òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ tié n kuɔ́ o kou, yóó o kou ò tié nkɛ dɔ̀ wè n yĩ́ɛ̃́tɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. Bɛ̀ yóó nyì yɛ̃́mu bɛmɔu, ibí sɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ bɛkótíbɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i, n yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmu bɛ yɛi, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní mɛ kpɛ́í. 35Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì ɑ̃nnɛ́ diyiè kɛ̀ dì ɔ̃ ntṹṹ nkɛ́mí, kɛ duɔ́ nkòo tɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ ɔ̃ mmí kɛyènkɛ̀. Míì ɔ̃ɔ̃ nɑmpɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ɛ ítɛ́, mí nwèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i nkɛ tú: 36Kɛ̀ dɛndɛ cèètɛ dìì yiè, mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ ntɛ̃́nkɛ í yó ntúmɛ̀ n kɔku. 37Kòo nìtì bo nɑ kɛ́bennɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ okùmɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́síékɛ́ kɛtenkɛ̀ cũmpumɛ mɑmɛ̀, dɛ mɔ̀nnì m bo dootóo Isidɑyɛɛri kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 38Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í, kɛ́ketɛ́nɛ̀ Anɑnɛɛdi kó didènnì borɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dibòrì bɛ̀ tu dì kuduotí kentímɛ̀ kó dibòrì, 39kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tɑ̃ũ kuhɔ̃ũ kùù beúnɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Kɑɑrɛbu tɑ̃rì, kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Koɑ kpɛri, 40kɛ́dítɛ́nɛ̀ kubiriku bɛ̀ buɔ̀nko kù bɛcíríbɛ̀ kɛ dɛ̀ cɔ́unko dɛyɛirɛ, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nSetinɔɔ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ dibòrì bɛ̀ tu dì sisɛ̃ĩ́ kó dibòrì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri. Dɛ̀ yó ntú bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ndɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di uutɛ́, bɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di pɔ̀ntɛ bìtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\