SEDEMII 32

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kpɑ̀tì benni píínnì miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ Nɛbukɑnnɛsɑɑ bo o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì. 2Dɛ̀ do sɔ̃́ mBɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ pi Sedisɑdɛmmu ɛì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ m pĩ mí nSedemii kɛ kɑ̀nnɛ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù. 3Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ weè do m pĩ nkɛ́kɑnnɛ kɛ̀ nní nkɑri. Kòo n nɑ̀ɑ́ nkɛ́tú dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndihɛì Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kòo di tiekɛ, 4okpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ í yóó cootɛ́. Bɛ̀ yóó ò pĩ̀ḿmu kɛ́duɔ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ kònnɛ̀ Sedesiɑ Bɑbidɔnni kòo nkɛ mbo kɛ kémmúnɛ̀ kù bo yɑ̀mɛ̀ o kpɛti. Bɑ́ kɛ̀ di dokùnɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ di bɑ́ɑ́ bɛ̀ nɑ. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀ 7n cicɛ nɑntɛ̀ Sɑdummu birɛ Anɑmɛɛdi kèríní m borɛ̀, kɛ bo n nɑ́kɛ́ kɛ́tú n dontɛ́ o pɑku kùù mɛ mbo Anɑtɔti, kɛ́yɛ̃́ míì tumɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wèè bɑɑtɛ́ní kɛ dò nkɛ́ kù dontɛ́. 8Mɛm̀mɛ n cicɛ nɑntɛ̀ Sɑdummu birɛ Anɑmɛɛdi kɔ̀tɛnímɛ̀ m borɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù kɛ́ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dontɛ́ m pɑku kùù bo Anɑtɔti Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ tumɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wèè bɑɑtɛ́ní kɛ dò nkɛ́ kù dontɛ́. Dontɛ́ ku kɛ́tiekɛ. Kɛ̀ m bɑntɛ́ tì tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti nti. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ n dontɛ́ n cicɛ nɑntɛ̀ Sɑdummu birɛ Anɑmɛɛdi kó kupɑku kùù bo Anɑtɔti, kóò yietí mɛdítíbii tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀yiekɛ̀, 10kɛ́wɑ̃ri yɛdontɛ́pɑ́tɛ kɛ̀ yɛ̀ mbo yɛ̀dɛ́yɛ̀. Kɛ̀ n yĩkú mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nwúó nkɛ̀ m bennɛ́ mɛdítíbii ncɛ̃́ɛ̃́kù tɛbiètɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 11Kɛ̀ n túótɛ́ didontɛ́pɑ́tíri n yĩkú dì n kó mɛcɑnnimɛ̀ kɛ́pɔ̃nnɛ́, n wɑ̃̀ri dìì miɛkɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ nɛ̀ ditɛrì dìì feío. 12Kɛ̀ n duɔ́ ndidontɛ́pɑ́tíri Bɑduki Nɛdiyɑ birɛ Mɑseyɑ kó dɛyɑɑ̀birɛ, kɛ̀ n di nhò duɔ́ n cicɛ nɑntɛ̀ birɛ Anɑmɛɛdi ììkɛ̀. Nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ́ĩkú bɛ nɔu dipɑ́tíri bɛ ììkɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù bɛ ììkɛ̀. 13Kɛ̀ n deè kɛ́duɔ́ mBɑduki dinùù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀: 14Tiì ntu ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kpɛti nti, Kuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù. Túótɛ́ didontɛ́pɑ́tíri m pɔ̃ṹ ndì nɛ̀ dìì feío kɛ́ɑ̃nnɛ́ didúù miɛkɛ kɛ̀ yɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 15Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù nɑ̀kɛ́ tì: Kù tu di wɛ̃ti kɛ bo dommu sicɛ̃́ĩ nɛ̀ dɛpɑɑ dihɛì diì mmiɛkɛ. 16N duɔ́ ndìì mɔ̀nnì Bɑduki Nɛdiyɑ birɛ yɛdontɛ́pɑ́tɛ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: 17Áú n Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ nwèè dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú, dɛ̀mɑrɛ̀ í dɑ yóunɛ̀! 18Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́ nhonìtì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ o yɑɑ̀bí kó iyɑɑ̀bí titɔ̃ntì titɔ̃ntì tɛkɔùpíítɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ potɛ́ ibí i cicɛbɛ̀ kó mɛyɛi nkó tiyɛ̃ĩti, Kuyie nhɑ dɛumu kɛ kpeńnì, ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ nwèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ. 19Fɔ̃́ɔ̃̀ tu otentì sɑ̀ɑ̀wè kɑ̀ɑ tɔ̃mmú dɛu, fɔ̃́ nwèè wùó mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kó mɛborimɛ kɛ yietì bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀, mù mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti. 20Fɔ̃́ nwèè dɔ̀ɔ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ tidiɛtì Esibiti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ tì dɔ̀ɔ̀ri nɛ̀ yíenní kɑ̀ɑ yètìrìi feitɛ́ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ nɛ̀ kutenkù kumɔu miɛkɛ, kɛ feínɛ̀ yíenní. 21Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ tidiɛtì, kɛ bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú nɛ̀ ɑ kpetì kɛ̀ yɛbotɛ̀ dɑ yɔ̀tɛ kɑ̀ɑ dènnɛní ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti miɛkɛ. 22Kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ ndihɛì ɑ do bɛ́i nkɛ́ĩ́kú kɛ dɔ̀ ɑ yóó duɔ́ ndì ti yɛmbɛ̀, mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndì. 23Kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ di tɑ kɛ kɑ̀ri, bɛ̀ mɛ nyí yie nkɛ tũ̀nnɛ ɑ kó kucɛ, bɛ̀ í yie nkɛ tũ̀nnɛ ɑ kó ikuɔ́, bɛ̀ í yie nkɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ dɛ̀. Dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔnní mɛyɛi mɛ̀ɛ̀ mɛ̀ nti tùɔ̀kɛní! 24Ntɛ Bɑbidɔnni kɔbɛ kɛ pi dihɛì, bɛ̀ tùɔ̀kɛnímu kɛ bo pɔntɛ dihɛì, ti doti bɛ nɔu miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ yóó ti do mudoò mmu kɛ̀ dikònnì ti kuɔ nɛ̀ mutenkṹṹ. A nɑ̀kɛ́ tì tiì dɔ̀ɔ̀ kɑ̀ɑ ti yɑ̀. 25N Yiɛ̀ nKuyie ɑ yɛ̃́ kɛ dò mBɑbidɔnni kɔbɛ yóó fietɛ dihɛì kɛ nɛ́ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n dontɛ́ kupɑku, kɛ́yietí kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑɑ bo m pútɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mboɑ̀? 26Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 27Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, dɛ̀mɑrɛ̀ n yóùnɛ̀mɑɑ̀? 28Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: N duɔ́mmu di nhɛì Bɑbidɔnni tenkɛ̀ kɔbɛ, n di tɑnnɛ́mu bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɔu miɛkɛ kòo bo di pɔ̀ntɛ. 29Bɑbidɔnni kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ mɛ ndɔ́ kɛ́do dihɛì bɛ̀ tɑtimu di miɛkɛ kɛ bo míítɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ kɛ́ dì cɔ́u nkɛ̀ dìi cɔ́útɛ́ nɛ̀ sicɛ̃́ĩ bɛ̀ tùɔ̀ sìì ĩ́nkɛ̀ tihúúntì yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ, kɛ yɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ntidiitì bɛ̀ yɔɔrɛ tì mɛnɑɑ̀ nkɛ íinkoo m miɛkɛ. 30Kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri n yí dɔ́ dɛ̀ ndɛ. Isidɑyɛɛri dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ íi m miɛkɛ nkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 31Dɛ kó dihɛì Sedisɑdɛmmu nɛ̀ bɛ̀ di mɑɑ́mɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yíenní di bɑɑ íinkoo m miɛkɛ nkɛ kɛ̀ kɛ̀ cɔ́u nsɑ̃́ɑ̃̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ kɛ di bútínnɛ́. 32Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ íi m miɛkɛ, bɛmbɛ nɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu, 33bɛ̀ tũ̀ntɛ bɛ ììkɛ̀ nkɛ kɛ m bùtínnɛ́, nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi m bɛ̀ duɔ̀mmɛ̀ itié bɛ̀ mɛ nyí yie nkɛ bo ì kèńtɛ́ kɛ́ ì cɔ̀útɛ́. 34Kɛ tɑnnɛ́ bɛ kó tɛtenkɑɑnìtɛ̀ isɔkɛ kpɛtɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yètìrì yu dɛ̀ kɛ tɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ. 35Kɛ mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Bɛni-Inɔmmu biriku kɛ feu bɛ bí dibɔɔ̀ Mɔdɔki, initidɑɑì nɛ̀ initipòì n yí yɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ diyiè mɑrì. Dɛ kó iyɛntotíi ketɛ́ kɛ í tɑnní n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ m bo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó isɔkɛ kɛ tɑnnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ mɛyɛi mmiɛkɛ. 36Di mmɔ̀nnì ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù m bɛ́i ntì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ dihɛì di nɑ́ɑ́ ndìì kpɛ́í kɛ tú dì tɑti Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ kòò bo di do mudoò, dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ nkɛ̀ dɛ̀ɛ tɑnní. 37N yóó di dennɛnímu m miɛkɛ do di yɛ̀ kɛ́ di pɛikɛ kɛ́ di cɔ̀útɛ́ kɛ̀ n di cíɛ nkɛ̀ di tɑɑ́ yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. N yóó di tɛ̃́nnɛ́nímu diɛ̀ nkɛ̀ dí mbo bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í ndi kɔɔ́nnɛ̀. 38Kɛ̀ di ntú n kɔbɛ kɛ̀ n di te mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ̀ nkù, 39kɛ̀ ndí duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ di ntũ̀ nkucɛ kumɑ́ɑ̀ kɛ́ nni ndé sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti kɛ̀ di bíi sɔɔtɛ́ kɛ́mbo kɛ̀ dɛ̀ ì nɑɑti. 40Kɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di bútínnɛ́, n yó ndi dɔ̀ɔ̀rimu mɛsɑ̀ɑ̀, m bo duɔ́ nkɛ̀ di mmɔkɛ n kó fɛdédíéfɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di tɛ̃́nkɛ bɑ́ m bútínnɛ́. 41Dɛ mɔ̀nnì n kó diwɛ̀ì yó ntú m bo di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, n yóó di fíímmu teii di nhɛì miɛkɛ, n yóó mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi nɛ̀ n wɛ̃rímú mumɔu. 42Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N tɔní mɛ̀ɛ̀ botí mɛyɛi ndiɛmɛ̀ kuwuɔ nkuù nyĩ́nkɛ̀, n yóó mɛ ntɔní mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛmɔu n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ di kpɛ́í. 43Dihɛì di yɛ̃ ndìì dɔúnko kòo nìtì tɛ̃́nkɛ í dì bo yoo kuwɑnwɑnkù kɛ̀ di tɑ Bɑbidɔnni kɔbɛ nɔu miɛkɛ, di wɛ̃ti kɛ bo do ndɛpɑɑ dɛ kó dihɛì miɛkɛ. 44Bɛnsɑmɛɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kpɛyɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Sefɑdɑɑ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Nɛkɛfu tempɛ̃ mbɛ̀ wɛ̃ti kɛ bo dommu dɛpɑɑ ndɛ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ́nwɑ̃ũ yɛdontɛ́pɑ́tɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑɑ bo di pùtɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo kɛ yɛ̃́ n yóó tɛ̃́nnɛ́nímɛ̀ di kó tidɑɑtì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\