SEDEMII 33

1Mí nSedemii kɛ̀ m bɑɑ nkpɑɑ́ kɛ bo bɛ̀ m pĩ nkɛ kɑ̀nnɛ dɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, mí nwèè dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀, mí nwèè kɛ̀ pìítɛ́ kɛ fìí nkɛ fɔ̃̀tìrì, mí nwèè yètìrì tu: Di Yiɛ̀ nKuyie. 3N yú kɛ̀ n yóó yiemmu, kɛ dɑ dɑ́ɑ ndɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀, disɔ̀rì kpɛrɛ ɑ í yɛ̃́ dɛ̀. 4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, ntɛ n nɑ́ɑ́ ntì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó dihɛì nɛ̀ Sudɑɑ kó sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ sì yóó puɔmmu kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔúnko. 5Kɛ̀ di tú di bo bɑɑo Bɑbidɔnni kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ di pi kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ di í yóó nɑ. Bɛcíríbɛ̀ bɛɛ̀ yóó píɛ ndihɛì kɛ yɛ̃́ m miɛkɛ di yɛ̀mɛ̀ mɛdiɛ̀. Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ di yɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɔ́ɔ́tɛ́ di ĩ́nkɛ̀. 6N nɛ́ yóó dɑɑtɛnímu di kpɛ́í kɛ́ di tɑɑ, kɛ́ di miɛkùnnɛ kɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì diɛrì kɛ̀ dí m bo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti. 7N yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́nímu Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ kònnɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ ɛì bɛ̀ do dòmmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 8Kɛ́ũtɛ́ mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ bɛ̀ do n cɑ̀kɛ mɛ̀, kɛ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi mmɛmɔu bɛ̀ n yetɛ́nɛ̀mɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yetɛmɛ̀ n kpɛti. 9Dɛ mɔ̀nnì diwɛ̀ì bo nni mbonɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì, yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yɛ̀ bo keè m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ kɛ́ n sɑ̃ntɛ kɛ́ n dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ́ nni nsɑ̃ntí. Dɛ̀ bo yɛ̀ di kɛ̀ yɛ̀ nkpeutí m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í kɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu yié. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kɔbɛ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú dihɛì dɔúnko bɑ́ onìtì tɛ̃́nkɛ í bo di miɛkɛ bɑ́ fɛɔ̃̀fɛ̀. Sudɑɑ ɛkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó icɛ dɔúnkomu bɑ́ onìtì tɛ̃́nkɛ í bo di miɛkɛ bɑ́ fɛɔ̃̀fɛ̀. 11Bɛ̀ wɛ̃ti kɛ bo keèmu dɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ diwɛ̀ì kó mɛtɑmmɛ̀ nɛ̀ siyíi, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tùótɛ́ bɛtɔbɛ̀ bɑ̀mbɑ̀ bɛ kó iyiɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔuní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndiè nkɛ tú: Sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɛ yɛ̃́ kù wennimɛ̀, kɛ ti dɔ́ sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ yɛ̃́ n wɛ̃ti kɛ bo tɛ̃́nnɛ́nímɛ̀ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ bɛ ɛì, kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ̀ do dòmmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dihɛì dii mmɛ̀ ndɔúnkomɛ̀, bɑ́ onìtì nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɛ́rímú yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, yɛnɑɑcɛ̃nhòkɛ̀ wɛ̃ti kɛ bo buotɛ́mu kɛ̀ iwũɔ̃ cɛ̃mbɛ ndɛ̀ òòmmu bɛ wũɔ̃. 13Yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ kubiriku kpɛyɛ, nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Nɛkɛfu kó kutempɛ̃ nnɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó dihɛì miɛkɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó mɛfitímɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kpɛyɛ miɛkɛ, yɛ pe bo ndɔku kɛ pɛ̃nkù i cɛ̃nti ììkɛ̀ kòò ì kɑ̀ɑ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu, kɛ̀ m bo dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kpɛ́í. 15Kɛ̀ dɛ kó yɛwe tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì n yóó dennɛní onìtì mɔù nwe Dɑfiti kó kuwuɔ mmiɛkɛ wèè yó mpĩ́ ntimɔ́mmɔnti, kɛ bekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dihɛì kɛ̀ dɛ̀ wenni. 16Dɛ yiè Sudɑɑ kɔbɛ yóó cootɛ́mu, kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ mbo bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, bɛ̀ bo nyu Sedisɑdɛmmu kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti dɔɔri timɔ́mmɔnti. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wèè bo nkɑri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 18Ikuɔ́ nìùbɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ pɑɑ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo nni nfeu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀, kɛ́cɔ́unkonɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ yɔɔrɛ yɛ̀ mɛnɑɑ̀, nɛ̀ iwũɔ̃ yɛwe yɛmɔu. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 20Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu kɛ̀ di bo nɑ kɛ́ceetɛ dinùù n dɔú ndì, kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo. 21Mɛm̀mɛ n dɔunɛ̀ dìì nùù n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti di bo pɑɑ̀mɛ̀ kòo kó kufuku kou mɔù bɑ́ nsɔkɛ́ o kpɑ̀tì, Defiibɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpĩ́ n tɔ̃mmú. 22N yóó duɔ́ nkɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti yɑɑ̀bí nɛ̀ Defii kó iyɑɑ̀bí bɛ̀ɛ̀ tu ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ sṹṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ í ndò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè bɛ̀ bo sṹṹ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú do mmɛ̀. 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 24A yɛ̃́mu bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀, n nu ndootóo Isidɑyɛɛri kó kuwuɔ nnɛ̀ Sudɑɑ kɔku, bɛmbɛ n do tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀, kɛ bɛ̀ bɛ̀ sènku kɛ tɛ̃́nkɛ í bɛ̀ wùó nkubotí. 25Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Mí nwèè duɔ́ ndinùù kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo mmí, mí nwèè duɔ́ nyikuɔ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, 26dɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ̀ n dootóo Sɑkɔbu kó kubotí, n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kó kuwuɔ nkɔbɛ, m bɑ́ɑ́ yóu m bo n dɛìmɛ̀ bɛ miɛkɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mbɑkɛ́ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ yɑɑ̀bí. Mɛsémmɛ̀ bɛ̀ nni mbonɛ̀mu kɛ̀ n yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\