SEDEMII 34

1Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kutenkù ò bɑkɛ́ yɛ̀ bɛ dokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 2Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑsi kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: N yóó duɔ́ ndi nhɛì Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe kòò dì cɔ́u. 3O mɔ́mmuɔ nhò í yóó nɑ kɛ́yentɛ́. Bɛ̀ yóó o pĩ̀ḿmu, kóo duɔ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́tetɛ bɛtɔbɛ̀ tinɑ́ɑǹtì, kòo nɛ́ nɑ kóò kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 4Nɛ́ ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntúkúnɛ̀ wenwe Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑsi: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu o í yóó kú mutòntònkṹṹ. 5Ò yóó kú bɑ̀mmùù nwe kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔ ntihúúntì o kpɛ́í, bɛ̀ do tì tùɔmmɛ̀ o yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ o niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì kɛ́nkuɔ̀ ndikúdɑbònnì kɛ tú: Áú ti Yiɛ̀! Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 6Mí nSedemii kɛ̀ n tì nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ. N do tì nhò nɑ̀kɛ́ Sedisɑdɛmmu nwe. 7Dɛ̀ do sɔ̃́ mBɑbidɔnni domu mudoò Sedisɑdɛmmu kó dihɛì kɛ donɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ Nɑkiisi nɛ̀ Asekɑɑ yɛ̀ɛ̀ do tú yɛhɛikperɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ yĩɛ̃kɛ. 8Okpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù kɛ dɔ̀: 9Kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ kudɑɑkù kɛ̀ kù tu Ebedee, kɛ tú kunitidɑɑkù yóó kunitipòrìkù wèe kù fĩ́ĩ nkɛ̀ bɛ kou mɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ mmɔkɛ kudɑɑkù kùù tu Sudɑɑ kó kuwuɔ nkou, 10Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo ò dɔú ndɛ̀ dɛ kó dinùù, kɛ̀ bɛ̀ɛ yie mbɑ́ wè kòo fĩ́ĩ nho dɑɑkù ò do mɔkɛ kù kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́ kù tùótɛ́ kɛ́ kù pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú. 11Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ nyóó yíɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́túókɛ́ bɛ dɑɑtì bɛ̀ do fĩ́ĩ ntì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tì pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ̀ n dɔ̀: 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kuù dɔúnnɛ̀ dinùù di yɛmbɛ̀ kù bɛ̀ dènnɛní dìì mɔ̀nnì Esibiti bɛ̀ do tú kɛ̀ tidɑɑtì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 14Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ di kɔbɛ Ebedeebɛ bɛ̀ɛ̀ di fìtɛ́nɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ nɑɑ́ ndi kó tidɑɑtì, kɛ̀ di bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mutɔ̃mmú di níí bɛ̀ fĩ́ĩnko. Bɛ̀ níí yóó pĩ́ ndi tɔ̃mmú kɛ́mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ̀ dí bɛ̀ fĩ́ĩnko. Di yɛmbɛ̀ mɛ nyí n kèńtɛ́, bɛ̀ ketɛ́ kɛ í ndɑ̀ɑ̀tɛ. 15Kɛ̀ díndi mɛ nyie nkɛ dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃mmɛ̀, bɑ́ wè kòò fĩ́ĩnko o kó kudɑɑkù, kɛ̀ di dɔú nketikɛ dinùù n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ n yètìrì yu dɛ̀. 16Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ cèètɛ di yɛ̀mmɛ̀ kɛ cɑ̀kɛ n yètìrì kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tɛ̃̀ńnɛ́ní di do fĩ́ĩ mbɛ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú. 17Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: N tú di í mɛ nyiemmɛ̀ n kpɛti, kɛ bo fĩ́ĩ mbɑ́ wè o tebitɛ, bɑ́ wè o kou, n yóó di fĩ́ĩnkomu kɛ̀ bɛ̀ di do mudoò, kɛ̀ dikònnìi tɑnní nɛ̀ mutenkṹṹ. Di kpɛrɛ bo donnɛ́ yɛbotɛ̀ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 18- 19Sudɑɑ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ do yiemmu kɛ́ n dɔúnnɛ̀ dinùù, kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́ n kuɔ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́ fɛ̀ kèkɛ́ yɛkékɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́nkeri kɛ pɛ̃nkù dɛ kó yɛkékɛ̀ cuokɛ̀. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu bɛ̀ n dɔúnnɛ̀ dìì nùù. Bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ do dɔú ndinùù kɛ yɛ̃ mbɛ̀ yóó dɔ̀ɔ̀mɛ̀ nɛ̀ dɛ kpɛ́í m bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀. 20N yóó bɛ̀ duɔ́ mbɛ dootitɔbɛ̀ mbɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mukṹṹ nkɛ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di. 21Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑsi nɛ̀ o ɛì kó bɛkótíbɛ̀ m bo bɛ̀ tɑnnɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mukṹṹ mbɛ̀ bo bɛ̀ nìntɛ bɛ̀ tɑti Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɔu miɛkɛ nkɛ. Bɑ́ bɛ̀ mu mmɛ ndi yóumɛ̀, 22n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́ di do mudoò mmu kɛ́ di pɔntɛ kɛ́cɔ́u ndihɛì. M bo duɔ́ nkɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ɛ dɔúnko yɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mmɔkɛ wèè yɛ̀ ɑ̃. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\