SEDEMII 35

1Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu tu dìì mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 2Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Dekɑbu kó kuwuɔ nkɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ yu kɛ̀ dí tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tidieti kó kùmɑkù miɛkɛ kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ n kɔtɛ kɛ yú Idimmɛyɑ birɛ Abɑtisinniyɑ yɑɑ̀birɛ, Yɑsɑnniyɑu kó dɛbirɛ nɛ̀ o nɛi Dekɑbiibɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. 4Kɛ̀ m bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Ikidɑdiɑ birɛ, Annɑni Kuyie kóo nìtì kó kudieku ò tiè ndɛ̀ o kɔbɛ. Dɛ kó kudieku do tɔ́kɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ kpɛti nti kɛ sɔkɛ́ Sɑdummu wèè do bɑɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì o birɛ Mɑseyɑ kɔku ĩ́nkɛ̀. 5Kɛ̀ m bɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ sicèe nɛ̀ mɛnɑɑ̀ fɛ́i fɛ́i, nɛ̀ ibòòkɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ yɑ̃̀nɛ̀ mɛnɑɑ̀. 6Kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀ ti í yóó yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ ti yɑ̀ɑ̀rì Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu do ti nɑ̀kɛ́mu kɛ tú: Ti bɑ́ nyɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀ tínti nɛ̀ ti bío sɑ̃́ɑ̃̀. 7Ti mɛ mbɑ́ɑ́ mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ, ti mɛ mbɑ́ mmɔkɛ dɛpɑɑ ti bɑ́ɑ́ fííkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, ti bɑ́ mmɔkɛ ti kpɛrɛ kɛ yɛ̃ ti yó nhɑ̃mɛ̀ titouti miɛkɛ nkɛ ti fòmmu mumɔu, mɛm̀mɛ ti bo nfòùmɛ̀ kɛ́mɔntɛ dihɛì ti bo dì kupɔ̀ɔ̀kù. 8Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti yie nti cicɛ Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu ti nɑ̀kɛ́ tì kɛ́yóu mɛnɑɑ̀ mmuyɑ̃̀ɑ̃̀ ti fòmmu mumɔu miɛkɛ, tínti nɛ̀ ti pobɛ̀ nɛ̀ ti bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì. 9Ti í mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ kɛ bo nhɑ̃, ti mɛ nyí kùútí dɛpɑɑ, ti í fìíkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, ti í buɔtí dɛ̀mɑrɛ̀. 10Ti ɑ̃ titouti miɛkɛ nkɛ, ti yie nkɛ tũ̀nnɛ ti cicɛ Yonɑɑdɑbu ti nɑ̀kɛ́ tìnti. 11Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ weè do ti do mudoò kɛ̀ ti cokɛ́ kɛ́tɑ Sedisɑdɛmmu kɛ bo yentɛ́nɛ̀ Bɑbidɔnni nɛ̀ Sidii kɔbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti bo Sedisɑdɛmmu nɛ̀ yíenní. 12- 13Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù n nɑ́kɛ́ mí nSedemii kɛ dɔ̀ n kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ tú kù yɛ̃ mbɛ̀ í dò nkɛ́kéntɛ́ kɛ́yie nku kpɛtɑɑ̀? 14Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu do nɑ̀kɛ́mu o kɔbɛ kɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyɔ̃ mmɛnɑɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ yie nkɛ tì pĩ mbɑ́ bɛ̀ í yɔ̃ mmɛnɑɑ̀ nɛ̀ yíenní, kɛ́ yɛ̃́ bɛ̀ yiemmɛ̀ bɛ yɑ̀ɑ̀rì kó dinùù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n nɛ́ yiɛ̀ kɛ di nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɑ́ di í yíé. 15Kɛ̀ n yìɛ̀ kɛ tũɔ̃̀nko m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú dí ceetɛ kɛ́yóu mɛborimɛ yɛimɛ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ́yóu di bo ntũmmɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ feu iwũɔ̃. Mɛm̀mɛ di bo mbomɛ̀ dihɛì n di duɔ́ ndì, díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀. Di mɛ nyí kèńtɛ́, di í yie n kpɛti. 16Dekɑbiibɛ biɛ yiemmu kɛ tũ̀nnɛ bɛ yɑ̀ɑ̀rì Yonnɑdɑbu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. Sudɑɑ kɔbɛ díndi di mɛ nyí yie n kpɛti. 17Kɛ̀ n sɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù tu, kù bo bɔntɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu mɛyɛi nkù ti nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ kù tì ndi nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ di nɑ̀kɛ́ di mɛ nyí yie, kɛ̀ kù di yùúkɛ́ kɛ di yùúkɛ́ bɑ́ di í kù cɔ̀útɛ́. 18Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n nɑ́kɛ́ Dekɑbiibɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù tu: Di mɛ nyiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ di yɑ̀ɑ̀rì Yonnɑdɑbu di nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀ɔ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì timɔu. 19Nɛ̀ dɛ kpɛ́í Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ í yóó pɑ̀ɑ̀ wèè bo mpĩ́ nKuyie tɔ̃mmú ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù kuù mɛ nyɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\