SEDEMII 36

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu kpɑ̀tì benni dinɑɑnnì miɛkɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 2Wɑɑ́ nkukɔ̃̀nkù kɛ́wɑ̃ri tinɑ́ɑǹtì n nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ iwuɔ ntɛì, kɛ́túótɛ́nɛ̀ Sosiɑsi tu dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yíenní. 3Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bo keè n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi kɛ́ceetɛ kɛ́yóu bɛ borimɛ yɛimɛ kɛ̀ m bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yetímɛ̀ nɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀. 4Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sedemii yú Nɛdiyɑ birɛ Bɑduki kóò nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ kòò tì wɑ̃̀ri kukɔ̃̀nkù ĩ́nkɛ̀. 5Ò tì wɑ̃̀ri mɛmmɛ kɛ́deè kɛ̀ Sedemii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo mɛdítímmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, n yí dò m bo nɑ kɛ́tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ mɔ́mmuɔ nyóó kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀ kɛ́kɑɑ n dɑ nɑ̀kɛ́ tì kɑ̀ɑ tì wɑ̃̀ri. A ti kɑ̀ɑ mbɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní mɛnùboúmmɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní Sudɑɑ ɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ kɔ̀tɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè. 7Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bɛ bɑ́ɑmmìi tuɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ kɛ́yóu bɛ borimɛ yɛimɛ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yɛ̀mɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ cɔ̀útɛ́ mɛdiɛ̀. 8Kɛ̀ Nɛdiyɑ birɛ Bɑdukii dɔɔ̀ mí nSedemii nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ́kɑɑ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́ɑǹtì tìì wɑ̃̀ri kukɔ̃̀nkù ĩ́nkɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 9Dɛ̀ do sɔ̃́ nSosiɑsi birɛ Sosɑkimmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bo o kpɑ̀tì benni dinummurì ndi otɑ̃ɑ̃̀wɛínwè miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ yú Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Sedisɑdɛmmu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀. 10Kɛ̀ Bɑdukii kɑɑ̀ n duɔ́ nkòò wɑ̃̀ri tìì nɑ́ɑǹtì. Ò do bo Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Kemɑdiyɑ wèè tu opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì o dieku nku. Dɛ kó kudieku do bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ ĩ́nkɛ̀ kɔku nku. Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì bɛ̀ tu dì dibòrì pɑ̀nnì di borɛ̀. 11Kɛ̀ Kemɑdiyɑ birɛ Misee Sɑfɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀birɛ keè tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ kɑ̀ɑ ntì ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ́tíri miɛkɛ timɔu, 12kɛ́deè kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì dieku, kòo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ tu: Edisɑmɑɑ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ Sɑmmɑyɑ birɛ Bedɑyɑ nɛ̀ Akibɔɔ birɛ Edinɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Kemɑdiyɑ nɛ̀ Anɑnniyɑ birɛ Sedekiɑ kɛ́yíɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛmɔu. 13Kɛ̀ Misee bɛ̀ tùò mBɑduki do kɑɑ̀ ntìì nɑ́ɑǹtì dipɑ́tíri miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀. 14Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ bɛmɔu tɔ̃ Nɛkɑnniyɑɑ birɛ Eudi Sedemiɑ yɑɑ̀birɛ wèè do tú Kuusi yɑɑ̀bíyómmɛ̀ kòò bo nɑ́kɛ́ Nɛdiyɑ birɛ Bɑduki kòo kɔtɛnɛ̀ní kukɔ̃̀nkù ò do kɑɑ̀ nkù bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀. Mɛm̀mɛ kòo túótɛ́ kukɔ̃̀nkù kɛ́tɔní bɛ borɛ̀. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑri dɛndɛ kɛ́ ti kɑɑ̀ ntìì bo kukɔ̃̀nkù miɛkɛ. Koò kù mbɛ̀ kɑ̀ɑ. 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ nwúó nwúó mbɛtɔbɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Bɑduki kɛ dɔ̀: Ti nɑ́kɛ́ ɑ tì wɑ̃̀ri mɛ̀ɛ̀ botí. 17Bɛ̀ mɛ nyĩ kɛ́bekɛ́ Bɑduki kɛ dɔ̀: Ti nɑ́kɛ́ ɑ tì wɑ̃̀ri mɛ̀ɛ̀ botí. 18Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò tì nni nnɑ́ɑ́mmu kɛ̀ ntì wɑ̃̀ũ kukɔ̃̀nkù ĩ́nkɛ̀. 19Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Bɑduki kɛ dɔ̀: Kɔtɛ fɔ̃́ nnɛ̀ Sedemii kɛ̀ di sɔri bɑ́ òmɔù bɑ́ nyɛ̃́ di borɛ̀. 20Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu dɛndɛ dipɑ́tíri opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Edisɑmɑɑ kó kudieku kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ dipɑ́tíri tɔ tì timɔu. 21Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ Yeuudii kɔtɛ kɛ́túótɛ́ní dɛ kó dipɑ́tíri okpɑ̀ɑ̀tì kóò pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Edisɑmɑɑ dieku kɛ́ dì kɑ̀ɑ nhokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ bɛ ììkɛ̀. 22Dɛ̀ do sɔ̃́ ndɛ̀ tu muséé nkóo tɑ̃̀nkù nwe dibenni tɑ̃̀nkù wɛínwè kòo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ muséé mmɔ̀nnì kpɛtɛ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ntuɔti. 23Kɛ̀ Bɑduki níí kɑɑ̀ nkɛ́fĩntɛ kukɔ̃̀nkù mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yoo mɛ̀nɑ̀ɑ̀ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kù kèétɛ́ kɛ́cɔ́u, kɛ́ mmɛ nhɔ̃ kɛ́ kù cɔ́u nkumɔu kɛ́deè. 24Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do dɛ̀ bo kɛ́keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì í ndo, bɛ̀ í nkɛ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀tì. 25Edinɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Dedɑyɑ nɛ̀ Kemɑdiyɑ bɛ̀ do bɑ̀ḿmúmu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ cɔ́u ndɛ kó kukɔ̃̀nkù, ò mɛ nyí nyie nkɛ́ bɛ̀ kèńtɛ́. 26Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi pɛ́i nho birɛ Yedɑmɛyɛɛdi nɛ̀ Asidiyɛɛdi birɛ Sedɑyɑ nɛ̀ Abudiyɛɛdi birɛ Sedemiɑ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhopɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Bɑduki nɛ̀ mí nSedemii kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nti sɔnnɛ. 27Okpɑ̀ɑ̀tì cɔ́u ndìì mɔ̀nnì kukɔ̃̀nkù mí nSedemii do nɑ̀kɛ́ tì Bɑduki ti wɑ̃̀ri kùù ĩ́nkɛ̀ kɛ́deè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 28Wɑɑ́ nkukɔ̃̀nkù tɛkù kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́wɑ̃ri ɑ do wɑ̃̀ri tì kuketikù ĩ́nkɛ̀ timɔu kɛ̀ Sosɑkimmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kù cɔ́u. 29Kɑ̀ɑ dèè mɛmmɛ ɑ́ nɑ́kɛ́ Sosɑkimmu kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú ɑ mɛ̀ ncɔ́ummɛ̀ dipɑ́tíri kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú bɑ nte kɛ̀ n wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kèríní kɛ bo pɔntɛ dihɛì kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃. 30Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu fɔ̃́ nSosɑkimmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ɑ kou mɔù bɑ́ɑ́ kɑri Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, ɑ bo kú kɛ́nduɔ́o, kuyie mmɔ̀nnì kɛ̀ diyiè níí dɑ tiitɛ́, kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ muséé ndɑ potɛ́. 31Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ku yóó potɛ́mu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kó kuwuɔ nnɛ̀ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀, mɛyɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ nkpɛ́í. Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu ɛì mɛyɛi nku bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɑ́ bɛ̀ í kèńtɛ́ mɛ̀ dotimu di yɔ ĩ́nkɛ̀. 32Dɛ kó difɔ̃ǹkúò mí Sedemii kɛ̀ n túótɛ́ kukɔ̃̀nkù tɛkù kɛ́ kù duɔ́ Nɛdiyɑ birɛ mBɑduki kɛ́ nhò nɑ̀ɑ́ ntìì do wɑ̃̀ri kuketikù Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì do cɔ́u nkù kòò wɑ̃̀ũ kɛ́yíɛ́nɛ̀ titɛtì pɛ́u tìì tì dònnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\