SEDEMII 37

1Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do pĩ nSosiɑsi birɛ Sedesiɑ tikpɑ̀tì kòo cɔutɛ́ Sosɑkimmu birɛ Konniyɑu kɛ́mbɑkɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ. 2Ò mɛ nyí nyie nKuyie nkpɛti, mí nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nh ò nɑ̀ɑ́ ntì, wenwe nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛmɔu, dihɛì miɛkɛ òmɔù í ntì yie. 3Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ tɔ̃ Sedemiɑ birɛ Yukɑɑri nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Mɑseyɑ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ mí Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii kɛ dɔ̀: Ti dɔ́ ɑ bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku ti kpɛ́í. 4Dɛ̀ do sɔ̃́ mmí nSedemii n ceǹtìmu n dɔ́mɛ̀, bɛ̀ mu ndo í n kpetínnɛ́. 5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yɛ̀ Esibiti, kɛ̀ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do pi Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ keè bɛ kpɛ́í kɛ́fũtɛ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mpi dihɛì. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 7Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù míì tu, ɑ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè bɛ̀ tɔ̃nní kɛ tú ɑ́ m beé nkɛ dɔ̀: Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do yɛ̀nní kɛ bo di teennɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ kũũ̀mmu bɛ ɛì. 8Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ wɛ̃ti kɛ bo domu Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ kɛ́ dì cɔ́u. 9Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú di soú ndimɑ́ɑ̀ ndi kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ìtɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dèè. Bɛ̀ í kɔ̀tɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 10Bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́kuɔ bɛ̀mɑbɛ̀. Di kɔ̀ùtɛ kɔutɛ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ bɛ touti miɛkɛ, bɛ̀ itinímu kɛ bo cɔ́u ndihɛì. 11Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́fũtɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu Esibiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kpɛ́í, 12- 13kɛ̀ n yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kɛ́nkɔri Bɛnsɑmɛɛ ɛì kó dibòrì, bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ bɛ kóo kótì Sedemiɑ birɛ Idiyɑ Anɑnniyɑ kó dɛyɑɑ̀birɛ kòo m pĩ́ nkɛ dɔ̀: A kɔri kɛ bo duɔ́ nhɑ mɑ́ɑ̀ ndi Bɑbidɔnni kɔbɛ. 14Kɛ̀ nh ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɔ́ɔ̀, n yí kɔri kɛ bo bɛ̀ duɔ́ m mɑ́ɑ̀. Idiyɑ mɛ nyí ntì kèńtɛ́ kɛ́ m pĩ́ nkɛ́kɔtɛ kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀. 15Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ miɛkɛɛ n yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ m puotí kɛ́deè kɛ́ n kpetínnɛ́ dihɛì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Yonnɑtɑ̃ɑ̃ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do tɛ̀ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ dikpetíntou. 16Mí nSedemii kɛ̀ nní mbo dikpetíntou kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kpɛri kɛ́mɔntɛ, 17kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ n kpetɛ́ní kòo m bekɛ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ tidɛ́ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Tìmɑtì í bo n kpɛ́í Kuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì kɛ dò nhɑ n nɑ́kɑ́ɑ̀? Kɛ̀ nh ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ tìmɑtì bomu, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ yóó dɑ pĩ́mmu kɛ́duɔ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 18Kɛ̀ m bekɛ okpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kɛ dɔ̀: N dɑ cɑ̀kɛ bɑ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ̀ di m pĩ nkɛ kpetínnɛ́? 19Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sòò di nɑ́ɑ́ nkɛ tú Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì í kɔriní kɛ bo di do, ò í kéríní kɛ bo pɔntɛ dihɛì, bɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ? 20Di mmɔ̀nnì n nɛ́ dɑ bɑ́ɑ́mmu, fɔ̃́ n yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ́ kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ n tɛ̃́nnɛ́ dihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Yonnɑtɑ̃ɑ̃ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kó dikpetíntou, n yɑ̀ɑ̀ bo kú. 21Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀ bɛ̀ n dènnɛní dikpetíntou kɛ́ n tɑnnɛ́ kudɑ̀nkù bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tikpetíntì bɛ̀ borɛ̀ kɛ́ nni nduɔ̀ mbɑ́ dìì yiè pɛ̃́ɛ̃̀, kɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ weè sɑ̀ɑ̀ í dèè. Mí nSedemii kɛ̀ nní mbo bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ tikpetíntì bɛ kó kudɑ̀nkù kɛ́mɔntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\