SEDEMII 39

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kpɑ̀tì benni wɛínnì miɛkɛ nkɛ otɑ̃̀nkù píínwè, Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ́pi Sedisɑdɛmmu ɛì. 2Sedesiɑ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ otɑ̃̀nkù nɑɑnwè diyiè wɛínnì yiè, Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ mɑ̀tɛ́mɛ̀ dihɛì kó kuduotí. 3Mɛm̀mɛ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ tɑmɛ̀ kɛ́kɑri dibòrì dɛ cuokɛ̀ kpɛri, bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Nɛdikɑdi-Sɑdɛtisɛɛ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ò tɑ̃́ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀. 4Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́cokɛ́ dihɛì kɛyènkɛ̀. Bɛ̀ do tũ̀nnɛ okpɑ̀ɑ̀tì pérímù kó kucɛ nku dibòrì dìì sokɛ́ iduotí idɛ́ cuokɛ̀ kɛ́tũnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku. 5Kɛ̀ Bɑbidɔnni ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́nintɛ Sedesiɑ Sedikoo biriku miɛkɛ kóò pĩ nkɛ́kɔtɛnɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ Dibudɑ Amɑti ɛì. Dɛndɛ Nɛbukɑnnɛsɑɑ ò bekɛ́nɛ̀mɛ̀. 6Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɛ nfíé Sedesiɑ bí o ììkɛ̀, kɛ́fíénɛ̀ Sudɑɑ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu, 7kɛ́dokɛ́ Sedesiɑ nùɔ kóò boúnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó mɛfĩmmɛ kóò kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 8Kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛɛ cɔ́u nsikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ nɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ kpɛsi kɛ́puɔ Sedisɑdɛmmu ɛì duotí. 9Kɛ̀ Nɛbusɑdɑdɑnni, tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ti kóo kótìi pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ dihɛì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ kɛ́tɔ kɛ́kònnɛ̀. 10Kòo súɔ́ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ mùmɑmù kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ Sudɑɑ ɛì miɛkɛ, kòo bɛ̀ totí fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ dɛpɑɑ. 11Dɛ̀ do sɔ̃́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmu dinùù Nɛbusɑdɑdɑnni tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì ò bɑ̀ɑ ti kóo kótì kɛ̀ dɛ kó dinùù tu: 12Túótɛ́ Sedemii kɛ́ndɑkɛ o kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, kòò dɑ bekɛ tì ɑ ti nhò dɔ̀ɔ̀. 13Mɛm̀mɛ kɛ̀ Nɛbusɑdɑdɑnni wèè bɑkɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Nɛbusɑsibɑnni wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú nɛ̀ Nɛdikɑdi-Sɑdɛtisɛɛ wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú bɛkótíbɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ n túótɛ́ní bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ kó kudɑ̀nkù miɛkɛ, kɛ́ n kɔtɛnɛ̀ní kɛ́ n duɔ́ nhAsikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ Sɑfɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀birɛ kɛ̀ Ayikɑmmuu n kpɛ̃nnɛ́ kɛ̀ nni mbo o kɔbɛ borɛ̀. 15Mí nSedemii n do kpɑɑ́ bo bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ kóò kótì kó kudɑ̀nkù nku kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 16Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Ebɛɛdi-Mɛdɛki Etiopii ɛì kou kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kunku tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù tu kù do nɑ̀kɛ́ tì di nhɛì kpɛ́í kù yóó tì dɔ̀ɔ̀mu dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì, tiyɛiti nti dɛ̀ í tú tisɑ̀ɑ̀tì. A yóó tì yɑ̀mu. 17Kù yóó dɑ dɛɛtɛ́nɛ̀mu, bɛnìtìbɛ̀ ɑ yĩɛ̃̀kù bɛ̀ bɛ̀ í yóó dɑ pĩ́. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie kuù bɛ́i. 18Kù yóó dɑ dɛɛtɛ́mu, mudoò í yóó dɑ kònnɛ̀, ɑ yóó nfòùmu, kɛ yɛ̃́ ɑ yiemmɛ̀ kɛ dò nkù dɑ nɑ̀kɛ́ tì bo dɔɔ̀. Kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ nyɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\