SEDEMII 4

1Díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di cèètɛ, kɛ̀ di wɛ̃tɛní m borɛ̀. Kɛ̀ di fũ̀ũ nsibɔɔtenkɑɑnìi isɔkɛ kpɛsi n yììkɛ̀. Kɛ̀ di tɛ̃́nkɛ í cɑ̃́nnì cɑ̃́nnì. 2Kɛ̀ di pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yĩ: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɛ̀ di bɛ́innɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ̀ dɛ̀ tu kucɛ, dɛ mɔ̀nnì yɛbotɛ̀ bo kɔtɛní m borɛ̀ kɛ dɔ̀ n yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nyɛ nɑɑtinɛ̀ n kpɛ́í. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɛ̃ĩ́nɛ̀ kupɑku pɑ̀nkù, kɛ́yóu di bo mbuɔtìmɛ̀ tipotì miɛkɛ. 4Díndi Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ. N duɔ́nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ nɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í m miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mbo di cɔ́útɛ́, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù kùɔ. 5Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ti Sudɑɑ tenkɛ̀, nɑ́kɛ́nɛ̀ ti Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ. Eénɛ̀ ditɑ̃tɛheù kɛ́pĩɛ̃kɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Tíínnɛ̀nní kɛ̀ ti kɔtɛ kɛ́tɑ yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀. 6Cónnɛ́nɛ̀ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ́cuó nSedisɑdɛmmu bíɛ́kɛ̀, kɛ́cokɛ́ kɛ́wɑmmú di bo sɔri dɛ̀, kɛ̀ di cokù di bɑ́ɑ́ cómmú. N yóó íinní mɛyɛi mmɛ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. Mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mɔ́mmɔmmɛ. 7Dicìrícìrì òòtɛnímu di dɔ́ù, opɔ̀ntì ìtɛ́nímu o kɑ̀rì kɛ bo puɔ nyɛhɛkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ dɔúnko, di ɛkɛ̀ bo nɑɑ́ ntidobontì bɑ́ òmɔù bɑ́ nyɛ̀ bo. 8Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ dɑ́ɑ́tínɛ̀ tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kɔmmú, tiitɛ́nɛ̀ iwúótìi kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kpɑɑ́ ti cɔ́úmmɛ̀mu, kɛ̀ mu nyí ti bonkɛ. 9Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì bo do. Ifɔ̃̀yéí bo ɑutɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí. Dɛ̀ bo di ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ́kpeí bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 10Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ti soutɛ́mu tínti Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, ɑ ti nɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ tú ti bo mbo dihɛì miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti, nɛ́ ntɛ tínti kɛ̀ disiè ĩkú ti fɔ̃̀níí. 11Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ Kuyie mbo nnɑ́ɑ́ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ tú: Yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kuyɑɑtonnìkù kuù kèríní dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ wetí n nìtìbɛ̀ kù í tú kuyɑɑkù bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yennɛ̀ kù tidiitì. 12Dɛ kó kuyɑɑkù kùù ìtɛ́ní dɛ bíɛ́kɛ̀, kù kpeńnìmu. Míì kù íinní kɛ bo bɛ̀ bekɛ́nɛ̀. 13Ti dootitɔbɛ̀ kèrínímu diwɛtirì kɔ̃mɛ, kɛ fĩmmú kuyɑɑkperíkù kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ cɑ̃ɑ̃ icĩrí dòmmɛ̀. Ti kpɛrɛ dèèmu! Bɛ̀ ti pɔ̀ntɛmu. 14Sedisɑdɛmmu kɔbɛ yóunɛ̀ mɛyɛi nkɛ wénkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di cootɛ́. Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ kuyonku kó mɛyɛ̀mmɛ̀ɛ yɛ̀ di miɛkɛ. 15Dɑnni ɛì kɔbɛ tì pĩɛ̃kùmu, kɛ tùɔ̀kɛní Efɑdɑimmu ɛì kɛ nɑ́ɑ́ ndɛ kó mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ kèríní mɛ kpɛ́í. 16Cɑunnɛ̀ yɛbotɛ̀, nɑ́kɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ tú: Tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì ìtɛ́ní yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɛ kéríní, kɛ úú fɛkpɑ̀rìúùfɛ̀, kɛ wetí Sudɑɑ tenkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀. 17Kɛ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ Sedisɑdɛmmu bɛbɑ̀rìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɛ̃ɛ̃tɛmɛ̀ kupɑku, kɛ yɛ̃́ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ yetɛmɛ̀ n kpɛti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 18Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ tìì di tùɔ̀kɛ di yɛi nnɛ̀ di cɑɑ̀rìmɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ kó mɛyɛi ndi do, kɛ di kɔ̀ùtɛ kɛ di yo mɛ doò tiiku. 19N yo ditɑ̃tɛheù kuɔ̀mmɛ̀ mmɛ nɛ̀ mudoò kó iúu, kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛ̀ dɛ̀ n yóù kɛ n cɑ́ɑ́ kɛ̀ m mítìrìnɛ̀ kuyonku, dɛ̀ í yie nkɛ̀ m bo n cĩ́ɛ̃́kɛ́. 20Bɛ m̀pɔ̀mbɛ̀ níí yó mpɛ̃nkóo kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ tùɔ̀kɛní, titouti tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́, difii mɑrì í yó nkpɑɑ́ dihɛì kɛ cúɔ́kɛ́ dɛmɔu dɛ̀ bo duó dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀. 21Nh ɔ̀unɛ̀mu m bo nwúómmɛ̀ n dootitɔbɛ̀ kó mɛkpɑ̀rìcɑnnimɛ̀ nɛ̀ m bo n yomɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ̀mmɛ̀. 22Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N nìtìbɛ̀ bɛɛ̀ tu tiyɛìntì bɛ̀ í mɔkɛ mɛciì. Bɛ ciì mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù bíɛ́kɛ̀ nkɛ bɛ̀ í yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀ mmudɔɔ̀rìmù. 23N wèńtɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ í mɔkɛ kɛ dòmmɛ̀, bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bo, n wèńtɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ bɑ́ kuwenniku í bo. 24Kɛ̀ n wéntɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ sɔ̃́ nyɛ̀ sɑ̃̀ntɛ̀ kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ simɔu yɔ̃̀ɔ̃̀ti. 25Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ sɔ̃́ nhonìtì tɛ̃́nkɛ i kpɑɑ́ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ sinɔɔ cìɛ́tɛ́ simɔu. 26Kɛ̀ n wéntɛ́ dihɛì titebiiti do pɛí dì, kɛ sɔ̃́ ndi nɑɑ́nkoo tɛdɔntɛ̀. Kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu nɑɑ́ ntidobontì, dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ boní Kuyie mborɛ̀ ndɛ, ku miɛkɛ kɛɛ̀ ti yɛ̀ kɛ tontɛ́. 27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dihɛì dimɔu yóó dɔúnkomu, n nɛ́ í yóó bɛ̀ kùɔ kɛ́deè pɑ́íí. 28Nɛ̀ dɛ kpɛ́í kɛtenkɛ̀ kɛmɔu yó mbo yɛdɑbùò mmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ tiwɛtìi sɔutɛ, m bɛ́i ntì tinti. N yí yóó ceetɛ, n yí yóó wɛ̃tɛ n fɔ̃̀nkúò. 29Sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ kó kutoweku kuù dɑ̀ɑ́tíní, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cìɛ́tɛ́ muceé nkɛ tɑɑ̀ titúútì miɛkɛ, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dèkù yɛtɑ̃rɛ̀, kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu dɔúnko, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í bo yɛ miɛkɛ. 30Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ yóó di pɔntɛ kɛ̀ di nɛ́ bennɛ́ kɛ dɔɔri bɑ? Kɛ sɑ̃rì dimɑ́ɑ̀ kɛ tũɔ̃̀ mɛsɔɔ nkó yɛtootɔ̃rɛ, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ còróò di nuɔ. Di pɑnti dɛtetìrɛ̀ ndɛ di cɑ̀mbɛ̀ di sènkɛ̀rìmu, kɛ dɔ́ di kṹṹ. 31N yo mɛ̀ɛ̀ tɑmmɛ̀ dò nhonitipòkù wèè kuɔ̀ ntipɔutì o kɔ̃mɛ mmɛ, dɛsɑpùmbirɛ dɛ̀ɛ̀ pɛí mɛketimɛ̀. Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kó dɛsɑpùmbirɛ ndɛ, dɛɛ̀ fìu, kɛ yuo dɛ nɔu kɛ tú: N fetimu n kúmu n kɔ̀ùbɛ̀ bɛɛ̀ n nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\