SEDEMII 40

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní m bɛ́innɛ̀ mí nSedemii, Nɛbusɑdɑdɑnni wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ò n fĩ́ĩ ndìì mɔ̀nnì Dɑmɑɑ ɛì. Ò do yóó n fĩ́ĩ nkɛ̀ m boú mɛfĩmmɛ mmɛ kɛ sokɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ cuokɛ̀, bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ bo kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 2Kɛ̀ Nɛbusɑdɑdɑnni n yú mí nSedemii tidɛ́ borɛ̀ kɛ dɔ̀: A Yiɛ̀ nKuyie nkuù do dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú kù yóó duɔnní mɛyɛi mmiɛ di nhɛì, 3kɛ mɛ mmɛ̀ duɔnní, kù do nɑ̀kɛ́ tì kù ti ndɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ di cɑ̀kɛmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ di í yie nku kpɛti kù do di nɑ̀kɛ́ tì tiì di tùɔ̀kɛní. 4Ntɛ yíe n dɑ dɛɛtɛ́mu, kɛ dɑ pìtɛ́ iwɛ̃ĩ ìì do dɑ píítí. Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ bo n nɛinɛ̀ Bɑbidɔnni ti nɛi, n yó ndɑkɛmu ɑ kpɛ́í. Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛ nyí yie nhɑ bo n nɛinɛ̀mɛ̀ ɑ yóu. Kɛtenkɛ̀ kɛmɔu duɔ́mu ɑ ììkɛ̀, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ bo kɔtɛ kùù píkù ɑ ku nkɔtɛ. 5Mí nSedemii kɛ̀ nní nkpɑɑ́ kɛ mu nyí kɔ̀tɛ kɛ̀ Nɛbusɑdɑdɑnni yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ Sɑfɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀birɛ borɛ̀, Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì we mbɑɑ́ nSudɑɑ ɛkɛ̀. Wɛ̃tɛ nɛ̀ we kɛ̀ di mbo ɑ kɔbɛ borɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ nyí dɔ́ ɑ kɔtɛ ɑ pɛ́nsìrì kùù píkù. Mɛm̀mɛ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ò n duɔ́mmɛ̀ tidiitì kɛ́ m pɑ̃nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ́ n cɑu. 6Mí nSedemii kɛ̀ n kɔtɛ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ borɛ̀ Misipɑɑ kɛ́mbo o borɛ̀, mí nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ dihɛì. 7Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tóo kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀nnɛmɛ̀ Kedɑdiɑ kòò bo mbɑkɛ́ bɛ ɛì, koò bɑ̀nnɛ kòò bo mbɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí bɛ̀ í pĩ mbɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 8Kɛ̀ dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ɛ kɔtɛ Kedɑdiɑ borɛ̀ Misipɑɑ. Bɛɛ̀ yètɛ̀ tu Nɛtɑnniyɑu birɛ Isimɑyɛɛri nɛ̀ Kɑdeyɑ bí idɛ́ Yoɑnɑnni nɛ̀ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tɑnnɛumɛti birɛ Kedɑdiɑ nɛ̀ Nɛtofɑɑ ɛì kou Efɑii bí nɛ̀ Mɑɑkɑɑ ɛì kou Yɑsɑnniyɑɑ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ kɔbɛ. 9Kɛ̀ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ Sɑfɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀birɛ bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dinùù bɛmbɛ nɛ̀ bɛ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Mpĩ́nnɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. Mbonɛ̀ dihɛì kɛ́mpĩ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú. Di bo mbo kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti. 10M bomu Misipɑɑ kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ kéríní míì yóó bɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ di kó difɔ̃̀tìrì. Ntɔ̃ũnɛ̀ di tebɛ kɛ dɔɔri mɛnɑɑ̀, kɛ dɛì tidiitì kɛ dii mɛkùɔ̀ nkɛ ɑ̃ɑ̃̀ di buɔ miɛkɛ, kɛ́nkɑri di ɛkɛ̀ bɛ̀ di duɔ́ nyɛ̀. 11Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Mɔɑbu tenkɛ̀ nɛ̀ Amɔniibɛ kɔkɛ nɛ̀ Edomiibɛ kɔkɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì sùɔ́mmɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sɑfɑ̃ɑ̃ birɛ Ayikɑmmu kó dɛbirɛ Kedɑdiɑ kòò bo mbɑkɛ́. 12Kɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní Sudɑɑ tenkɛ̀ Misipɑɑ Kedɑdiɑ borɛ̀, kɛ́tɔ̃ũ bɛ tebɛ pɛ́u nɛ̀ bɛ̀ kùɔ̀tìnɛ̀ yɛ̀ mɛnɑɑ̀. 13Diyiè mɑrì Yoɑnɑnni Kɑdeyɑ birɛ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Misipɑɑ Kedɑdiɑ borɛ̀, 14kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ kɛ dò nhAmɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Bɑɑdisi tɔ̃nní Nɛtɑnniyɑ birɛ Isimɑyɛɛri kɛ tú bɛ̀ dɑ kuɔɑ̀? Bɑ́ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ í nyie nkɛ dò mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tu timɔ́mmɔnti. 15Kɛ̀ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnnii nɑ́kɛ́ Kedɑdiɑ disɔ̀rì Misipɑɑ kɛ dɔ̀: Duɔ́ nkɛ̀ n kɔtɛ kɛ́kuɔ Nɑtɑnniyɑ birɛ Isimɑyɛɛri. Òmɔù í yó ntì yɛ̃́, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ò yóó dɑ kuɔmu, kòò mɛ ndɑ kùɔ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tìkú ɑ borɛ̀ bɛ̀ yóó cíɛ́tɛ́mu kɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkpɛrɛɛ deè. 16Kɛ̀ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ nɑ́kɛ́ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni kɛ dɔ̀: A nɑ́ɑ́ ntì Isimɑyɛɛri ĩ́nkɛ̀ tì tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\