SEDEMII 41

1Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè miɛkɛ nkɛ Edisɑmɑɑ birɛ Nɑtɑnniyɛɛri kó dɛbirɛ Isimɑyɛɛri wèè do tú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wɑɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ Amɔɔ ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ borɛ̀ Misipɑɑ kɛ̀ bɛ̀ nkɑri kɛ yo. 2Mɛm̀mɛ Isimɑyɛɛri nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔ̃ṹ Kedɑdiɑ kuseuku kɛ́kuɔ. Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ́duɔ́ nkòo mbɑkɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔnɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ Kedɑdiɑ Misipɑɑ nɛ̀ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀. 4Bɛ̀ kùɔ Kedɑdiɑ kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi bɑ́ òmɔù í yɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀ ò kùɔ. 5Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sipísìnii ítɛ́ní Sisɛmmu nɛ̀ Sidoo nɛ̀ Sɑmmɑrii kɛ́kuó bɛ dɛbii, kɛ̀ bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ̃rí kɛ yɔ̀rí kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì yɔ̀rí kɛ̀ bɛ̀ tɔ yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ tihúúntì kɛ bo tì tùɔ nti Yiɛ̀ nKuyie nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 6Kɛ̀ Nɑtɑnniyɑ birɛ Isimɑyɛɛrii yɛ̀nní Misipɑɑ kɛ bɛ̀ co, kɛ kɔnti. Ò tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì bɛ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ní Kedɑdiɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 7Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì dihɛì cuokɛ̀ kɛ̀ Nɛtɑnniyɑ birɛ Isimɑyɛɛri nɛ́ bɛ̀ fìé kɛ́cũɔ̃́ difɔ̃̀tìrì mɑrì miɛkɛ, wenwe nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ bɛɛ̀ do wɛ̃nnɛ́ kɛ́ bɛ̀ kùɔ. 8Bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ nɛ́ do bo dɛ miɛkɛ tɛpíítɛ̀ kɛ nɑ̀kɛ́ Isimɑyɛɛri kɛ yĩ: A bɑ́ɑ́ ti kuɔ, ti mɔkɛmu tidiitì nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ kɛ dɛ̀ sɔ̀nnɛ dɛpɑɑ. Bɛ̀ do mɛ nhò nɑ̀kɛ́ kòo bɛ̀ yóu kɛ í mbɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ kɔbɛ kɛ kùɔ. 9Isimɑyɛɛri do bɛ̀ kùɔ̀ kɛ́cũɔ̃́ dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ, okpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ keú dìndi Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì do ò dokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì. Isimɑyɛɛri do di mbɛ̀ cũɔ̃́ kɛ́píɛ. 10Ò dèè mɛmmɛ kɛ́pĩ́mmú bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ Misipɑɑ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì sɑpùmbí. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ do kpɑɑ́ dihɛì, Isimɑyɛɛri do bɛ mpĩ̀ḿmú kɛ́ mbɛ̀ tɔ kɛ kũntinɛ̀ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Amɔniibɛ tenkɛ̀. Nɛbusɑdɑdɑnni wèè bɑkɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ò do duɔ́ mbɛ̀ mbɛ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ kòo mbɛ̀ bɑkɛ́. 11Kedeyɑ birɛ Yoɑnɑnni nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛyɛi Nɛtɑnniyɑ birɛ Isimɑyɛɛri dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 12Kòo túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́do Isimɑyɛɛri mudoò dɛ̀ do sɔ̃́ nyIsimɑyɛɛri bo Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kó kukó ntɑkɛ́ nkɛ. 13Isimɑyɛɛri do pĩ̀ḿmú bɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ nɛínɛ̀mɛ̀ Yoɑnɑnni kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ mɛdiɛ̀. 14Mɛm̀mɛ Isimɑyɛɛri do pĩ̀ḿmú bɛ̀ Misipɑɑ kɛ́nkũntinɛ̀ bɛ̀ kòńtɛ́mɛ̀ kɛ́tũnnɛ Yoɑnɑnni. 15Kɛ̀ Isimɑyɛɛrii yie cokɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ni ò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Amɔniibɛ ciɛ. 16Dɛ kó difɔ̃nkúò Yoɑnɑnni nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ Isimɑyɛɛri do kùɔ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ Misipɑɑ kɛ́pĩ́mmú bɛ̀. Ò do pĩ̀ḿmú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mbɛ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí nɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, ò do pĩ̀ḿmú bɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ bɛmɔu. 17Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́bɑ́tɛ́ tɛpɔ̀ɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Kimmɑmmu Bɛtideɛmmu tɑkɛ́ kɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti. 18Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do démɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ, Isimɑyɛɛri do kùɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kedɑdiɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì do tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kóò bɑɑ́ ndihɛì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\