SEDEMII 42

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni nɛ̀ Oseɑ birɛ Yesɑnniyɑ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní 2m borɛ̀ mí nSedemii kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti do ɔ̃ nsũmu kɛ kpɑɑ́ yíe nsɑ́m̀pɔ́ kɛ mɑ ɑ mɛ nti wúó nkɛ̀ ti mɑmɛ̀. Yie nti yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì kɛ́bɑ́ntɛ̀ ɑ Yiɛ̀ nKuyie, beé nku ti kpɛ́í tínti bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, 3kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ Yiɛ̀ nKuyie nti bɛnkɛ kucɛ ti dò nkɛ́ntũ nkù nɛ̀ ti dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀. 4Mí nSedemii kɛ̀ m bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kèèmu kɛ yóó bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ndò ndi tì nnì mbekɛmɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ n yóó tì ndi nɑ́kɛ́mu n yí yóó di sɔnnɛ tìmɑtì. 5Kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nti wúómmu kɛ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ kɛ dɔɔri kù bɛ́i ntì, kɛ̀ ti í dɔ̀ɔ̀ kù bo dɑ nɑ́kɛ́ tì kɑ̀ɑ ti nɑ́kɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie nti potɛ́. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo dɑ nɑ́kɛ́ tì kɛ dɔ̀ ɑ tì nti nɑ́kɛ́, kɛ̀ tisɑ̀ɑ̀tì nti yoo tiyɛiti ti yóó tì dɔɔ̀mu, mɛm̀mɛ diwɛ̀ì bo ti pĩ́mmɛ̀ ti yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie nkó dinùù. 7Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yĩ́ yɛwe ntɛpíítɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀, 8kɛ̀ n yú Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, 9kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di do n tɔ̃ nkɛ dɔ̀ m bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, ntɛnɛ̀ kù yɛ̃ mmù, kù tu: 10Kɛ̀ di bɑɑ sɔkɛ́ kɛ bo di nhɛì miɛkɛ, m bo dɔɔ̀ kɛ di kɑnnɛ, m bɑ́ɑ́ di pɔntɛ, m bo di fíímmu m bɑ́ɑ́ di uutɛ́ bìtì, dɛ̀ n yóùmu n di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi. 11Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ ndi bonɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì di mɛ nhò démɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu di bɑ́ nhò yĩ̀ɛ̃̀kù, n di bonɛ̀mu kɛ yóó di dɛɛtɛ́, n yí yóó yóu kòo di kɑ́ɑ́kɛ́. 12N yóó di kuɔ́mmu mɛsémmɛ̀, kɛ́nte kòò di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di wɛ̃tɛní di tenkɛ̀. 13Kɛ̀ di mɛ nyĩ di í dɔ́ kɛ́mbo dihɛì diì mmiɛkɛ, kɛ̀ di í kèńtɛ́ di Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛtɑmmɛ̀, 14kɛ̀ di yĩ di kɔri Esibiti nwe mudoò í yó mbo kɛ̀, di í yóó keè kɛ̀ ditɑ̃tɛheù dɑbònnì, dikònnì í bo kɛ̀ kɛ nkɛ mbo. 15Nɛ́ keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀ɑ́ ntì, díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ súɔ́ nkù tu: Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù n tú mù: Kɛ̀ di yetɛ, kɛ kɔ̀tɛ Esibiti kɛ bo kɑri, 16mudoò di yɛ̃ ndi cokùnɛ̀ mù muù di doti dɛ bíɛ́kɛ̀, dikònnì di sɔrìnɛ̀ dì, dì yó ndi tũ̀mmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esibiti kɛ̀ di kú dɛborɛ̀. 17Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ́kò nhEsibiti kɛ bo sɔri, mudoò bo kɛ̀ mbɛ̀ kònnɛ̀ yoo dikònnì, yoo mutenkṹṹ, kɛ yɛ̃́ òmɔù í yóó nɑmɛ̀ kɛ́yentɛ́nɛ̀ mɛyɛi n dɔ́ kɛ́ di bɔntɛ́mɛ̀. 18Kɛ yɛ̃́ di Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù bɛ́immɛ̀mu kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ do do mɛ̀ɛ̀ botí Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, kɛ̀ mɛ ndi doti kɛ̀ di kpɛrɛ bo nɑɑ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di kɔ̀tɛ Esibiti. Kɛ̀ bɛ̀ níí nnɑ́ɑ́ ndi kpɛ́í bɛ̀ dɔ́ kɛ́pɑrìkɛ̀ dìì mɔ̀nnì yoo bɛ̀ dɔ́ kɛ́bɔntɛ́ dìì mɔ̀nnì kusĩ̀nkù yoo bɛ̀ senkɛ̀rì dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ dɛ̀ wùó nyisíɛ́. Dɛ mɔ̀nnì di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ dihɛì diì mbìtì. 19Díndi Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ sɔmbɛ, di Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu di bɑ́ɑ́ kɔtɛ Esibiti kɛ̀ n tì ndi nɑ́ɑ́ nyíe, nyɛ̃́nɛ̀ ti weti weti. 20Kɛ yɛ̃́ díì soutɛ́mɛ̀ dimɑ́ɑ̀, díì nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ m bɑ́ntɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie kɛ́ kù beé, kɛ̀ kù n nɑ̀kɛ́ tì ń di nɑ́kɛ́, kɛ̀ di yóó yiemmu kɛ́dɔɔ̀ kù yɛ̃ mmù. 21N tì ndi nɑ̀kɛ́ yíe ndi mɛ nyí dɔ́ kɛ́kéntɛ́ di Yiɛ̀ nKuyie ntú mù, kù n nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ yɛ̃ n di nɑ́kɛ́, di tì yetɛmu. 22Bɑntɛ́nɛ̀ tũnkɛ́ kɛ dò mmudoò muù yóó di do yoo dikònnì yoo mutenkṹṹ, di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɔ́ kɛ́kɔtɛ dìì ɛì kɛ́om̀pɛ̀ di miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\