SEDEMII 43

1Mí nSedemii kɛ̀ n nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ̀ m bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́. 2Kɛ̀ Oseɑ birɛ Asɑdiɑ nɛ̀ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni, bɛmbɛ itookperí yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: A soúmmu ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú ti bɑ́ɑ́ kɔtɛ Esibiti kɛ́ kɛ̀ kɑ̀ri, 3Nɛdiyɑ birɛ Bɑduki weè dɑ sũkú ti kpɛ́í kɑ̀ɑ bo ti ɑ̃nnɛ́ Bɑbidɔnni kɔbɛ nɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ti kuɔ yoo bɛ̀ ti pĩ́mmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 4Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntɔbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ í nkèńtɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì nùù kɛ tú bɛ̀ mbo Sudɑɑ tenkɛ̀. 5Kɛ̀ Kɑdeyɑ birɛ Yoɑnɑnni nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntɔbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo iwuɔ ntɛì miɛkɛ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ konní Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ bo kɑri. 6Bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu Nɛbusɑdɑdɑnni tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ti kóo kótì do bɑ̀nnɛ bɛ̀ Ayikɑmmu birɛ Kedɑdiɑ, Yɑfɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀birɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mí nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii nɛ̀ Nɛdiyɑ birɛ Bɑduki. 7Kɛ bùtínnɛ́ Kuyie ndo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kétɛ́ kɛ́nkɔri Esibiti kɛ́tuɔkɛ dihɛì bɛ̀ tu dì Tɑpɑnɛsi. 8Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ Tɑpɑnɛsi ɛì miɛkɛ kɛ dɔ̀: 9Sedemii túótɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀ kɛ yɛ̀ fìínnɛ̀ sìmɑ́ɑ̀ Esibiti kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Tɑpɑnɛsi tɛ kó kudɑ̀nkù dibòrì borɛ̀, kɛ́ nyɛ̀ fiiku kɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ dɛ bo. 10Kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, míì tu n yóó tɔ̃mmu kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Nɛbukɑnnɛsɑɑ n kóo tɔ̃ntì, kɛ̀ n fíí nho kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì yɛtɑ̃́rɛ̀ bɛ̀ fìí nyɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ wèe pitɛ́ o kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀kù yɛ ĩ́nkɛ̀. 11Ò kɔ̀rinímu kɛ bo potɛ́ Esibiti ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ kú kɛ̀ bɛ̀ɛ kú, bɛ̀ dò nkɛ́pĩ́mmú bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú, bɛ̀ dò nkɛ́kuɔ bɛ̀ mudoò miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. 12Ò bo cɔ́u nhEsibiti kó yɛbɔɔtuo, kɛ́tɔ dɛ kó yɛbɔkɛ̀ kɛ́konnɛ̀, ò bo kpɑ̃́ɑ̃́tɛ́ Esibiti ɛì kó yɛbɔkɛ̀ onɑɑcɛ̃nti ɔ̃ɔ̃ kpɑ̃́ɑ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí yɛcììsɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì. Ò yóó mɛ nyĩ́ kɛ́deè, kɛ́ítɛ́ bɑ̀mmùù. 13Ò bo puɔ ntɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Bɛti-Semɛsi Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́cɔ́u nyɛbɔɔtuo yɛ̀ɛ̀ bo Esibiti tenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\